Besluit houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van [...] het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen

Geldend van 28-07-1990 t/m heden

Besluit van 15 mei 1990, houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 3 mei 1990, nr. AB90/165/U2, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Algemene Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Nationale ombudsman (Stb. 1981, 35);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De aanstelling, schorsing en het ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen geschiedt indien zij plaatsvindt in vaste dienst en het salaris dan wel het aan hun functie verbonden maximumsalaris van de schaal welke voor die ambtenaren geldt, lager is dan het maximumsalaris van schaal 15 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983, 571) of indien zij plaatsvindt in tijdelijke dienst, door de Nationale ombudsman.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, de Nationale ombudsman en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 15 mei 1990

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de zesentwintigste juli 1990

De Minister van Justitie a.i.,

J. E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina