Besluit aanstelling ambtenaren, niet zijnde ambtenaren van Staat, bij Raad van State

[Regeling vervallen per 01-03-2007.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 21-06-1990 t/m 28-02-2007

Besluit van 10 mei 1990, houdende regels met betrekking tot de aanstelling van ambtenaren, niet zijnde ambtenaren van Staat, bij de Raad van State

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 3 mei 1990, nr. AB90/165/U1, directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Algemene Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 7, tweede lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 1931, 248);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

De aanstelling van de aan de Raad van State toegevoegde ambtenaren, niet zijnde ambtenaren van Staat, geschiedt indien zij plaatsvindt in vaste dienst en het salaris dan wel het aan hun functie verbonden maximum-salaris van de schaal welke voor die ambtenaren geldt lager is dan het maximum-salaris van schaal 15 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983, 571) of indien zij plaatsvindt in tijdelijke dienst door de Vice-President van de Raad van State.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

Het koninklijk besluit van 6 oktober 1977 (Stb. 568) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 10 mei 1990

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de negentiende juni 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven