Aanwijzing adviseur in m.e.r.-plichtige activiteiten van de rijksoverheid

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-07-1990 t/m 24-02-2005

Aanwijzing adviseur in m.e.r.-plichtige activiteiten van de rijksoverheid

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 41a, tweede lid, onder a, van Hoofdstuk 4A (Milieu-effectrapportage) van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Indien in milieu-effectrapportage het bevoegd gezag een orgaan van de centrale overheid is, treedt krachtens artikel 41a, tweede lid, onder a, van de Wabm, als adviseur op:

  • a. de ter plaatse van de m.e.r.-plichtige activiteit bevoegde regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, dan wel

  • b. in overige gevallen, waarbij de activiteit niet plaatsgebonden is, de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan alle regionale inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu.

's-Gravenhage, 10 mei 1990

De

minister

van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

J. G. M. Alders

Naar boven