Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1991

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-05-1992.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 18-05-1990 t/m heden

Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1991

De staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1989 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 31,7 en het bovenvermelde vierjaarlijks voortschrijdende gemiddelde, bedraagt het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1991 tot en met 31 maart 1992 derhalve ten hoogste 32,7.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1991.

's-Gravenhage, 9 mei 1990

De

staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven