Kwekersrechtbesluit 1990

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 18-09-1991 t/m 31-01-2006

Besluit van 9 mei 1990, houdende vaststelling van het Kwekersrechtbesluit 1990

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 februari 1990, No. J. 902161, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op de artikelen 29, eerste lid en 51 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (1966, Stb. 455);

Gehoord het Landbouwschap, het Produktschap voor Landbouwzaaizaden, het Produktschap voor Groenten en Fruit, het Produktschap voor Siergewassen, het Produktschap voor Aardappelen, de Nederlandse Kwekersbond, de Nederlandse Vereniging voor het Tuinzaadbedrijfsleven en de Vereniging "CIOPORA" Nederland;

De Raad van State gehoord (advies van 19 maart 1990, No. W11.90.0082);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 1990, No. J. 904437, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Zaaizaad- en Plantgoedwet (1966, Stb. 455).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Als tijdstip bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet waarop voor een nieuw ras kwekersrecht kan worden verleend, wordt voor rassen van alle gewassen behorend tot het plantenrijk bepaald: het tijdstip van in werking treden van dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De duur van het kwekersrecht bedraagt:

  • - 30 jaar voor rassen van aardappel, acacia, appel, es, iep, kers, peer, populier, pruim en wilg;

  • - 25 jaar voor rassen van de overige gewassen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Het Kwekersrechtbesluit 1975 (Stb. 73) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Kwekersrechtbesluit 1990".

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 9 mei 1990

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. J. M. Braks.

Uitgegeven de veertiende juni 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven