Instelling Interdepartementale Stuurgroep Immigratie

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 30-05-1990 t/m 31-12-2003

Instelling Interdepartementale Stuurgroep Immigratie

De staatssecretaris van Justitie,

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad van 30 maart 1990,

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Ingesteld wordt een interdepartementale Stuurgroep Immigratie.

 • 2 De Stuurgroep heeft tot taak:

  • -

   het ontwikkelen en uitwerken van een samenhangend en consistent overheidsbeleid (geïntegreerd vreemdelingenbeleid) ter regulering van de immigratie, het doen van voorstellen ter implementatie van een dergelijk overheidsbeleid alsmede het bewaken van de voortgang van die implementatie;

  • -

   het bespreken van knelpunten en zoeken naar oplossingen voor knelpunten die zich voordoen bij de ontwikkeling en uitvoering van het immigratiebeleid in het algemeen en het geïntegreerd vreemdelingenbeleid in het bijzonder;

  • -

   het inventariseren en bestuderen van de oorzaken en achtergronden gronden van de komst van vreemdelingen naar Nederland;

  • -

   het toetsen van het brede overheidsbeleid en beleidsvoornemens op effecten op de immigratie;

  • -

   het zoeken naar structurele en duurzame oplossingen voor migratie- en vluchtelingenstromen, dit met inachtname van het bestaande competentieverdeling en een goede informatieuitwisseling;

  • -

   Het voorbereiden van standpunten welke de Nederlandse regering inneemt in internationale fora die zich met immigratie-aangelegenheden bezighouden, dit met inachtname van de bestaande competentieverdeling en een goede informatie-uitwisseling;

  • -

   het in kaart brengen van de financiële consequenties die voortvloeien uit de instroom van asielzoekers alsmede het zoeken naar financieringsaltematieven en mogelijke besparingen;

  • -

   het coördineren van wetenschappelijk onderzoek inzake asielaanvragen.

 • 3 De Stuurgroep wordt ingesteld voor de duur van de huidige kabinetsperiode.

 • 4 De Stuurgroep rapporteert voor het einde van elk kalenderjaar aan een ministeriële ad hoc-commissie bestaande uit de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken, WVC en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Justitie.

 • 5 Een minderheid van de Stuurgroep kan haar standpunt in de rapportage van de Stuurgroep doen vermelden.

 • 6 Ten behoeve van de werkzaamheden van de Stuurgroep kunnen subcommissies in het leven worden geroepen.

 • 7 In de Stuurgroep worden benoemd:

  als lid, tevens voorzitter:

  mr. J. H. Grosheide, directeur-generaal Politie en Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie;

  als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter:

  mr. H. P. A. Nawijn, directeur Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie:

  als leden:
  • een namens de minister van Algemene Zaken aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Financiën aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Ontwikkelingssamenwerking aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Onderwijs en Wetenschappen aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Binnenlandse Zaken aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Economische Zaken aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Defensie aan te wijzen lid;

  • een namens de minister van Justitie.

  • Directoraat-Generaal Wetgeving, aan te wijzen lid.

  als lid, tevens secretaris:

  mr. drs. C. D. de Jong, hoofd Stafafdeling Beleidsontwikkeling van de directeur Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie;

  als adjunct-secretaris:

  mr. A. G. Mein, medewerker Stafafdeling Beleidsontwikkeling van de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie.

 • 8 De voorzitter van de Stuurgroep is tevens vice-voorzitter van de Interdepartementale Commissie Vluchtelingenbeleid, de voorzitter van de Interdepartementale Commissie Vluchtelingenbeleid is tevens vice-voorzitter van de Stuurgroep.

 • 9 Voor elk van de leden van de Stuurgroep kan een plaatsvervanger worden aangewezen.

 • 10 De Stuurgroep heeft de bevoegdheid personen en instanties uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de Stuurgroep.

 • 11 Dit besluit dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de dag na die van dagtekening.

's-Gravenhage, 8 mei 1990

De

staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven