Typegoedkeuring en inbouw radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 21-04-2006 t/m 30-06-2009

Typegoedkeuring en inbouw radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1, derde lid, 2, derde lid, en 3, vierde lid, van het Besluit Radar- en Bochtaanwijzerapparatuur Rijnvaart 1989 (Stb. 557);

Besluit:

Artikel I. Typegoedkeuring

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De minister van Verkeer en Waterstaat beslist op een verzoek om typegoedkeuring van een radarinstallatie dan wel van een bochtaanwijzer. Bij een typegoedkeuring wordt tevens een goedkeuringsnummer verleend.

 • 2 Een verzoek om typegoedkeuring moet worden ingediend bij de Inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

 • 3 Een verzoek om typegoedkeuring dient vergezeld te gaan van:

  • a. het bewijs van een geslaagde typekeuring bedoeld in artikel II;

  • b. in geval van een radarinstallatie: het testrapport van de radarinstallatie en het meetrapport van het horizontale en vertikale antennestralingsdiagram;

  • c. in geval van een bochtaanwijzer: het resultaat van de keuring en de desbetreffende meetrapporten.

   De bescheiden als bedoeld in artikel II, tweede lid en de bij de typekeuring verkregen gegevens worden (in enkelvoud) bewaard bij de Inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel II. Typekeuring

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De aanvrager van een typegoedkeuring dient zich, ter verkrijging van een bewijs van een geslaagde typekeuring, te wenden tot een door de minister van Verkeer en Waterstaat overeenkomstig de artikelen C.4.1 en C.4.2 van het Besluit Radio-electrische inrichtingen (Stb. 1988, 552) erkende of voorlopige erkende testinstelling.

 • 2 De aanvrager dient bij het verzoek om een typekeuring bij een testinstelling als bedoeld in het eerste lid de volgende bescheiden te overleggen:

  • a. twee uitvoerige technische beschrijvingen;

  • b. twee stel complete schakelschema's en servicedocumentatie;

  • c. twee uitvoerige bedieningsvoorschriften;

  • d. twee beknopte bedieningsvoorschriften in de Duitse, Engelse, Franse en Nederlandse taal.

 • 3 Na een geslaagde typekeuring geeft de in het eerste lid bedoelde testinstelling aan de aanvrager af:

  • a. in geval van een radarinstallatie: het testrapport van de radarinstallatie en het meetrapport van het horizontale en vertikale stralingsdiagram;

  • b. in geval van een bochtaanwijzer: het resultaat van de keuring en de desbetreffende meetrapporten, alsmede een bewijs van de geslaagde typekeuring. Bij het niet voldoen aan de minimum eisen wordt de reden van afwijzing schriftelijk door de testinstelling aan de aanvrager medegedeeld.

Artikel III. Controle op goedgekeurde toestellen

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De Inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is gerechtigd op elk tijdstip een toestel uit de serie te controleren. Worden tijdens deze controle gebreken geconstateerd dan kan de verleende typegoedkeuring door de minister van Verkeer en Waterstaat worden ingetrokken.

 • 2 Voorgenomen wijzigingen aan een goedgekeurde installatie moeten schriftelijk aan de Inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden gemeld. Deze beslist of de goedkeuring kan worden gehandhaafd of dat een herkeuring dan wel een nieuwe typekeuring, met inachtneming van artikel II van deze regeling, nodig is.

Artikel V. Erkenning van bedrijven

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De minister van Verkeer en Waterstaat beslist op een verzoek om erkenning als bedrijf bevoegd tot inbouw of vervanging van een radarinstallatie of een bochtaanwijzer.

 • 2 Een verzoek om erkenning moet worden ingediend bij de Inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel VI. Controle op de inbouw en het functioneren

[Vervallen per 01-07-2009]

De controle op de inbouw en het functioneren van een radarinstallatie of een bochtaanwijzer alsmede de afgifte van de verklaring, als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart (Stb. 1989, 557), geschiedt door of vanwege de Inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel VII. Kennisgeving aan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

[Vervallen per 01-07-2009]

Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart brengt ter kennis van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart:

 • a. de naam van de bevoegde autoriteiten als bedoeld in deze regeling;

 • b. de namen van de erkende testinstellingen;

 • c. de toestellen waaraan een typegoedkeuring is verleend onder vermelding van het verleende goedkeuringsnummer;

 • d. de namen van de bedrijven die overeenkomstig artikel V zijn erkend.

Artikel VIII

[Vervallen per 01-07-2009]

De bekendmaking aan de Rijnscheepvaart nr. 29 1969 wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 2 mei 1990

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina