Instelling Stuurgroep Wet op de Rechtsbijstand

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-07-1992 t/m 01-01-2005

Instelling Stuurgroep Wet op de Rechtsbijstand

De minister van Justitie,

Overwegende, dat het gewenst is een nieuwe wettelijke regeling van de van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand voor te bereiden; dat hiertoe onder meer een nadere uitwerking gegeven dient te worden aan de door de Commissie toekomstige structuur gefinancierde rechtshulp gedane voorstellen; dat het gewenst is met het oog op deze voorbereiding en uitwerking een projectstructuur in het leven te roepen,

Besluit:

2.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De stuurgroep heeft tot taak de voorbereiding van de besluitvorming inzake de nieuwe Wet op de Rechtsbijstand te coördineren en de voortgang ervan te bewaken, waaronder begrepen het houden van toezicht op de door de hierna te noemen Technische Commissie te verrichten werkzaamheden;

3.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

In de Stuurgroep worden benoemd:

 • als voorzitter:

  • mr. J. Demmink, Hoofd van de hoofddirectie Organisatie rechtspleging en rechtshulp van het ministerie van Justitie;

 • als lid. tevens plaatsvervangend voorzitter:

  • mr. W. F. G. Meurs, Hoofd van de hoofdafdeling Algemeen beleid rechtshulp bij voornoemde hoofddirectie;

 • als leden:

  • mr. A. Kors, Raadsadviseur bij de stafafdeling Wetgeving publiekrecht van het ministerie van Justitie;

  • drs. P. F. M. Jägers, Hoofd van de hoofdafdeling Economische zaken bij voornoemde hoofddirectie;

  • mr. N. P. Levenkamp, Plaatsvervangend hoofd van de hoofdafdeling Algemeen beleid rechtshulp;

  • drs. P. Hofstra, Hoofd van de sectie Justitie, Financiën en Algemene Zaken van de Inspectie der rijksfinanciën van het ministerie van Financiën;

  • drs. J. W. Weehuizen, Plaatsvervangend hoofd van de Centrale directie financieel-economische zaken van het ministerie van Justitie;

 • als secretaris, tevens projectcoördinator:

  • Chr. van Elk, Beleidsmedewerker bij de hoofdafdeling Algemeen beleid rechtshulp.

4.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Ingesteld wordt een Technische commissie, hierna te noemen de commissie.

5.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie heeft tot taak om voor juli 1990:

 • de globale voorstellen van de commissie Toekomstige Structuur Gefinancierde Rechtshulp inzake contractsadvocatuur op zodanige wijze te concretiseren, dat omzetting in wetteksten mogelijk is;

 • deze geconcretiseerde voorstellen te vertalen in administratieve procedures;

 • aan te geven welke knelpunten zich bij de toepassing van de voorstellen kunnen voordoen en welke uitzonderingsgevallen nadere regeling behoeven;

 • aan te geven of een overgangsregeling nodig is en wat deze zou moeten inhouden;

 • een voorstel te doen over de wijze van implementatie van het uitgewerkte systeem.

6.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

In de commissie worden benoemd:

 • als voorzitter:

  • mr. S. C. H. Koning, Raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage;

 • als leden:

  • namens de Nederlandse Orde van Advocaten:

   • mr. F. R. van der Laken, Advocaat en procureur te Breda; tevens portefeuillehouder gefinancierde rechshulp in de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten;

   • mw. Mr. E. F. Minkjan, Secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten: namens de Landelijke Organisatie van Buro's voor Rechtshulp L.O.B.;

   • mr. J. B. F. Soppe, Coördinator van het bureau voor rechtshulp te Assen;

  • namens de Vereniging voor Rechtshulp:

   • P. Höcker, Secretaris van de Vereniging voor Rechtshulp:

  • namens de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland:

   • mr. A. H. J. van den Biesen, Advocaat en procureur te Amsterdam;

  • namens de Stichting Integraal Rechtshulp Informatiesysteem (IRIS):

   • drs. J. W. A. A. van Coeverden, Directeur van de Stichting IRIS;

 • als adviserend lid:

  • P. Harmzen, Registeraccountant, werkzaam bij Moret, Ernst en Young, registeraccountants te 's-Gravenhage;

 • als adviserende leden:

  • namens de Hoofddirectie organisatie rechtspleging en rechtshulp:

   • mr. N. P. Levenkamp, plaatsvervangend Hoofd van de hoofdafdeling Algemeen Beleid rechtshulp;

   • D. Koegler, Beleidsmedewerker bij de hoofdafdeling Algemeen beleid rechtshulp;

   • P. J. M. van Leeuwen, Financieel sectorbeheerder rechtshulp bij de hoofdafdeling Economische zaken;

 • als adviserend lid, tevens secretaris:

  • Chr. van Elk, Beleidsmedewerker bij de hoofdafdeling Algemeen beleid rechtshulp.

7.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De Stuurgroep dient en naar te streven, dat uiterlijk op 1 december 1990 een voorstel van een Wet op de Rechtsbijstand aan de Ministerraad kan worden voorgelegd.

8.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De voorzitter en de leden van de Technische commissie wordt, gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 (stb. 205) en het Reisbesluit 1971 (stb. 1970, 602, nadien gewijzigd) een vacatiegeld toe gekend ten bedrage van respectievelijk f 225 voor de voorzitter en f 150 voor de leden voor elke dag waarop zij een of meer vergaderingen van de commissie bijwonen, alsmede worden zij in aanmerking gebracht voor vergoeding van de reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1971.

9.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Een afschrift van deze beschikking wordt ter kennisneming toegezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 2 mei 1990

De

minister

voornoemd,
Namens de minister,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven