Regeling stormschade bos

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 30-03-1990 t/m 22-12-2004

Regeling stormschade bos

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Mede gelet op artikel 11 van de Boswet (Stb. 1961, 256);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In afwijking in zoverre van het bepaalde in artikel 39 van de Regeling bijdragen bos en landschapsbouw (Stcrt. 1988, 170) geldt voor 1990 niet het vereiste van overmacht in het geval de werkaamheden waarvoor een bijdrage, als bedoeld in artikel 13, is toegekend niet zijn uitgevoerd ten gevolge van het herstellen van schade in het bos veroorzaakt door de stormen van de afgelopen periode.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 maart 1990

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

Naar boven