Regeling OCenW-schadebeoordelingscommissie monumenten

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-06-2016

Regeling OCenW-schadebeoordelingscommissie monumenten

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 23 van de Monumentenwet 1988 (Stb. 638);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. de wet:

de Monumentenwet 1988;

c. de commissie:

de OCenW-schadebeoordelingscommissie monumenten, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Er is een OCenW-schadebeoordelingscommissie monumenten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste zeven leden.

 • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden worden door de minister benoemd en ontslagen.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde personen worden benoemd voor een periode van vier jaren. Zij zijn herbenoembaar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De commissie houdt tijdens de in artikel 25, eerste lid, van de wet bedoelde vergadering zitting met drie leden, en wel de voorzitter of zijn plaatsvervanger en twee andere leden. Indien één van hen door onvoorziene omstandigheden afwezig is, kan de commissie met instemming van de verzoeker toch zitting houden

 • 2 Indien de aard van een verzoek om schadevergoeding zich naar het oordeel van de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger daartoe leent, houdt de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, in afwijking van het eerste lid, alleen zitting. In dat geval adviseert de voorzitter of zijn plaatsvervanger de minister over de beslissing op het verzoek om schadevergoeding.

 • 3 In het geval, bedoeld in artikel 25, derde lid, van de wet bepaalt de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger of de commissie in haar in het eerste lid bedoelde samenstelling optreedt dan wel wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn plaatsvervanger, of door één of meer van haar leden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

De commissie stelt een reglement omtrent de verdere werkwijze vast. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de minister.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

In het reglement wordt in ieder geval geregeld:

 • a. de wijze van oproepen van de verzoeker van de schadevergoeding;

 • b. de termijnen die daarvoor gelden;

 • c. de inzage van de stukken, op de zaak betrekking hebbend;

 • d. de eventuele toepassing van artikel 25, tweede lid, van de wet;

 • e. de werkwijze ter openbare zitting.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

Het secretariaat van de commissie berust bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling OCenW-schadebeoordelingscommissie monumenten.

Rijswijk, 13 maart 1990

De

Minister

voornoemd,

H. d'Ancona

Naar boven