Overdracht landgoed gevolgd door kwijtschelding koopsom

[Regeling vervallen per 20-10-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 13-03-1990 t/m 19-10-2007

Overdracht landgoed gevolgd door kwijtschelding koopsom

De (plv) Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

T.z.v. de overdracht van een onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikt landgoed, gevolgd door kwijtschelding van de koopsom is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

In dergelijke gevallen is sprake van een materiële bevoordeling, waardoor schenkingsrecht is verschuldigd.

De Staatssecretaris heeft n.a.v. een ingekomen vraag medegedeeld, dat hij alsdan bereid is m.b.t. het schenkingsrecht de hardheidsclausule toe te passen in die zin, dat de faciliteit van art. 7 Natuurschoonwet 1928 wordt verleend.

Tevens kan hierbij met toepassing van de hardheidsclausule de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijven.

Aan die tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting wordt de bepaling verbonden, dat zij vervalt, indien door belanghebbenden het standpunt wordt ingenomen, dat overdrachtsbelasting in mindering kan worden gebracht op het schenkingsrecht dat is verschuldigd wegens de materiële bevoordeling.

Voorts wordt aan die tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting de bepaling verbonden dat zij vervalt v.z.v. o.g.v. het verschuldigd zijn van het nietgeheven bedrag aanspraak op vermindering van belasting ingevolge art. 13 WBR is of mocht worden gemaakt.

Naar boven