Vaststelling model pleegcontract (ex artikel 39 Wet op de jeugdhulpverlening)

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-05-2001 t/m 31-12-2004

Vaststelling model pleegcontract (ex artikel 39 Wet op de jeugdhulpverlening)

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 39 van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het model contract bedoeld in artikel 39 van de Wet op de jeugdhulpverlening, voor een pleegouder die als enige de voogdij heeft gekregen over een pleegkind dat hij op het moment dat hij tot voogd werd benoemd op basis van een pleegcontract als bedoeld in artikel 39 van die wet verzorgde en opvoedde (verder te noemen: pleegouder-voogd), vastgesteld overeenkomstig de bij het besluit behorende bijlage 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit wordt geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

.
De

Staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Model pleegcontract

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Uitvoerder voorziening voor pleegzorg:

(verder te noemen: uitvoerder)

 • Volledige naam:

 • Adres:

 • Postcode:

 • Plaats:

 • Telefoon:

 • Naam van de kontaktpersoon:

 • Pleegouder(s):

 • Naam en voornamen pleegouder:

 • geboortedatum:

 • Naam en voornamen pleegouder:

 • geboortedatum:

 • Adres:

 • Postcode:

 • Plaats:

 • Telefoon:

 • gironummer/bankrekening:

De uitvoerder en de pleegouder(s) verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

 • 1. Aanvang van het contract

  • Naam en voornamen jeugdige:

  • Geboortedatum en geboorteplaats:

  • hierna te noemen pleegkind, wordt door de pleegouder(s) opgenomen in hun gezin met ingang van

  • Het doel van de pleeggezinplaatsing is:

 • 2. Duur van het contract

  Dit contract wordt onverminderd het onder 3 overeengekomen en de aanwezigheid van een (her)indicatie tot hulpverlening aan de jeugdige bij de desbetreffende pleegouder(s), aangegaan voor:

  • bepaalde tijd, i.c. tot:

  • onbepaalde tijd.

 • 3. Voortijdige beëindiging van het contract

  Indien uitvoerder of pleegouder(s) voornemens zijn het contract tussentijds op te zeggen nodigt degene die het contract wenst op te zeggen de andere contractpartner(s) uit voor een gesprek op korte termijn. De pleeggezinplaatsing zal zo mogelijk voortduren totdat dit gesprek heeft plaatsgehad. In het bedoelde gesprek kan tot tussentijdse beëindiging van het contract worden besloten.

 • 4. Overdracht van zorg na verstrijken contract

  Het is de taak van de uitvoerder, voor zover zijn verantwoordelijkheid op basis van de wet strekt, zorg te dragen voor een vervolgoplossing voor de jeugdige als de overeengekomen pleegzorgtermijn is verstreken, behoudens de mogelijkheid van voortzetting van de plaatsing in het pleeggezin.

 • 5. Nazorg

  De uitvoerder en de pleegouder(s) maken met het oog op de situatie na beëindiging van de plaatsing konkrete afspraken omtrent de begeleiding van de pleegouders.

 • 6. Begeleiding

  De uitvoerder verleent en de pleegouder(s) aanvaard(t)en begeleiding door de voorziening voor pleegzorg met inachtneming van het voor de betrokken jeugdige vastgestelde hulpverleningsplan.

 • 7. Verzorging en opvoeding

  De pleegouder(s) biedt(en) verzorging en opvoeding met inachtneming van bedoeld hulpverleningsplan.

 • 8. Omgangsregeling

  Uitvoerder en pleegouder(s) geven, tenzij zulks kennelijk schadelijk zou zijn voor de jeugdige, uitvoering aan onderstaande regeling omtrent de omgang met de ouders en eventuele andere verwanten van de jeugdige:

 • 9. Dagelijkse gang van zaken in het pleeggezin

  Met betrekking tot zaken als de eigen kamer en het schoonhouden ervan, voeding, kleding, medische- hygiënische en tandheelkundige verzorging, onderwijs, opleiding en werk, vrijetijdsbesteding, zakgeld en vakantie e.d. worden de volgende afspraken gemaakt:

 • 10. Informatie

  Uitvoerder en pleegouder(s) houden elkaar op de hoogte van voorvallen en/of ontwikkelingen welke van invloed zijn op of te maken hebben met de opvoeding en verzorging van de jeugdige.

 • 11. Privacy

  Uitvoerder en pleegouder(s) gaan zorgvuldig om met gegevens die de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen betreffen.

  Deze verplichting geldt ook na het vertrek van de jeugdige uit het pleeggezin.

 • 12. Behandeling van klachten

  De uitvoerder informeeert [tekstcorrectie :'informeeert' moet zijn 'informeert'] de pleegouder(s) over de wijze van behandeling van klachten.

 • 13. Vergoeding

  De uitvoerder verleent aan de pleegouder(s) een vergoeding verbonden aan de verzorging en opvoeding van de jeugdige. Deze vergoeding wordt verleend overeenkomstig de Regeling vergoeding pleeggezinnen (Stcrt. 1989, 252) zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet op de Jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360).

 • 14. Betrokkenheid pleegkind

  De uitvoerder en de pleegouder(s) betrekken de jeugdige overeenkomstig zijn beoordelingsvermogen bij voor hem belangrijke aangelegenheden en beslissingen.

 • 15. Nadere afspraken

  Uitvoerder en pleegouders maken de volgende nadere, op de pleegsituatie toegespitste, afspraken:

 • 16. Slotbepaling

  De uitvoerder verschaft een afschrift van dit contract aan de overige ondertekenaars en aan de pleegouder(s) bovendien een afschrift van de Regeling vergoeding pleeggezinnen (Stcrt. 1989, 252).

Aldus overeengekomen te ................,

op ..................

De pleegouder(s)

De uitvoerder

Alsmede voor gezien getekend

De wettelijk vertegenwoordiger(s)

 • Naam en voornamen pleegouder:

 • Naam en voornamen pleegouder:

 • Adres:

 • Postcode:

 • Plaats:

 • Telefoon:

(Stief)ouders indien niet de wettelijke vertegenwoordiger(s):

 • Naam en voornamen vrouw:

 • Naam en voornamen man:

 • Adres:

 • Postcode:

 • Plaats:

 • Telefoon:

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Model contract pleegouder-voogd

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Uitvoerder voorziening voor pleegzorg:

(verder te noemen: uitvoerder)

 • Volledige naam:

 • Adres:

 • Postcode:

 • Plaats:

 • Telefoon:

 • Naam van de kontaktpersoon:

 • Naam en voornamen pleegouder-voogd:

 • geboortedatum:

 • Adres:

 • Postcode:

 • Plaats:

 • Telefoon:

 • gironummer/bankrekening:

De uitvoerder en de pleegouder-voogd verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

 • Aanvang van het contract

  Naam en voornamen jeugdige:

  Geboortedatum en geboorteplaats:

  hierna te noemen pleegkind, dat in het gezin van de pleegouder-voogd blijft opgenomen.

  Dit contract vangt aan op het moment dat de pleegouder de voogdij over het pleegkind heeft gekregen en het pleegkind binnen zijn gezin verzorgt d.d.

 • Duur van het contract

  Dit contract wordt aangegaan voor een periode die eindigt wanneer de jeugdige meerderjarig wordt of de voogdij van de pleegouder-voogd anderszins eindigt, dan wel de pleegsituatie eindigt.

 • Verzorging en opvoeding

  De pleegouder-voogd draagt zorg dat de jeugdige binnen zijn gezin overeenkomstig diens vermogen wordt verzorgd en opgevoed.

 • Begeleiding

  De uitvoerder verleent de pleegouder-voogd begeleiding door de voorziening voor pleegzorg indien de pleegouder-voogd daarom verzoekt.

 • Vergoeding

  De uitvoerder verleent aan de pleegouder-voogd een vergoeding verbonden aan de verzorging en opvoeding van de jeugdige. Deze vergoeding wordt verleend overeenkomstig de Regeling vergoeding pleeggezinnen.

 • Slotbepaling

  De uitvoerder verschaft een afschrift van dit contract en van de Regeling vergoeding pleeggezinnen aan de pleegouder-voogd.

Aldus overeengekomen te ......... op.........

De pleegouder-voogd

De uitvoerder

Naar boven