Instelling Interdepartementale Coördinatiecommissie Sociale Vernieuwing

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 08-02-1990 t/m 31-01-2005

Instelling Interdepartementale Coördinatiecommissie Sociale Vernieuwing

De minister van Binnenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers,

Overwegende dat het gewenst is de onderlinge afstemming te bevorderen in het regeringsbeleid ten aanzien van de Sociale Vernieuwing,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Er is een Interdepartementale Coördinatiecommissie voor het beleid terzake van de Sociale Vernieuwing (ICSV), verder te noemen: de commissie.

 • 2 De commissie is het ambtelijk voorportaal voor de Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De commissie heeft tot taak de afstemming te bevorderen in het regeringsbeleid ten aanzien van de sociale vernieuwing.

 • 2 De commissie adviseert over het regeringsbeleid ten aanzien van de Sociale Vernieuwing en over maatregelen die de samenhang in het beleid op dit terrein kunnen bevorderen en over de oplossing van structurele knelpunten die bij evaluaties van het gevoerde beleid worden gesignaleerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De commissie kan desgevraagd of uit eigen beweging adviseren.

 • 2 De commissie brengt haar adviezen uit aan de Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing dan wel aan de coördinerend Minister wie het aangaat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Adviezen van de commissie worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen.

 • 2 Minderheidsstandpunten worden op verzoek van een der leden aan de adviezen toegevoegd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. de Directeur-Generaal Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voorzitter tevens lid;

  • b. telkens een vertegenwoordiger op het niveau van directeur(-generaal) van de ministers van:

   • -

    Algemene Zaken

   • -

    Justitie

   • -

    Binnenlandse Zaken

   • -

    Onderwijs en Wetenschappen

   • -

    Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

   • -

    Sociale Zaken en Werkgelegenheid

   • -

    Economische Zaken

   • -

    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

   • -

    Financiën

  • c. een vertegenwoordiger van het Sociaal en Cultureel Planbureau;

  • d. de secretaris van de Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing;

  • e. een secretaris, tevens lid.

 • 2 Het secretariaat van de commissie berust bij het directoraat-generaal Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De leden van de commissie coördineren het beleid terzake van de Sociale Vernieuwing van het departement dat zij vertegenwoordigen.

 • 2 Zij kunnen zich in de commissievergadering slechts bij hoge uitzondering en met toestemming van de voorzitter laten vervangen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De commissie kan haar werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en is van kracht gedurende de periode dat de Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing functioneert.

 • 2 Afschrift ervan wordt gezonden aan alle ministers en staatssecretarissen en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 24 januari 1990

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Terug naar begin van de pagina