Tarievenwet brandstofheffingen milieu 1990

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-05-2003.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-02-1990 t/m heden

Wet van 18 januari 1990, houdende wijziging van de tarieven van de bestemmingsheffingen Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is kooldioxide in de buitenlucht te verminderen en mede te dien einde de tarieven van de bestemmingsheffingen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) te verhogen, alsmede vanwege de discrepantie tussen de raming en de feitelijke opbrengst van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie deze tijdelijke toeslag te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Indien deze wet in werking treedt op een later tijdstip dan 1 januari 1990 wordt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1991 het tarief van een heffing, als bedoeld in artikel 61d, eerste lid, 61j, eerste lid, 61l, eerste en tweede lid, en 61n van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, verhoogd met de uitkomst van de volgende berekening:

het aantal maanden in 1990 dat voor de inwerkingtreding van deze wet is verstreken gedeeld door het aantal maanden in 1990 dat na de inwerkingtreding nog rest, vermenigvuldigd met het verschil tussen het tarief dat ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zoals deze luidt na die inwerkingtreding, geldt en het tarief dat voor die inwerkingtreding ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gold.

Artikel IV

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van bekendmaking.

  • 2 Deze wet kan worden aangehaald als Tarievenwet brandstofheffingen milieu 1990.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 januari 1990

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de dertigste januari 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven