Instellingsbesluit RAWOO

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 29-01-1997 t/m 31-12-2006

Besluit van 3 januari 1990, houdende de instelling van een Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van ontwikkelingssamenwerking

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 17 mei 1989, nr. OSAB-92480, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij;

Overwegende dat het wenselijk is een voorziening te treffen voor de advisering aan de regering over het te voeren beleid inzake onderzoek en ontwikkeling op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, alsmede de ontwikkelingen op dat gebied, binnen het kader van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling;

Gelet op artikel 2 van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling (Stb. 1987, 239);

Gehoord de voorzitter van de commissie van overleg sectorraden;

De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 1989 no. W02.89.0254);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 1989, nr. OSAB-126237, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Onze aangewezen ministers: Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

§ 2. Instelling, aandachtsgebied en taak

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Er is een sectorraad genaamd Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking, hierna aan te duiden als de raad.

 • 2 De raad wordt ingesteld voor een tijdvak van zes jaren, dat bij koninklijk besluit telkens met een zelfde tijdvak kan worden verlengd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het aandachtsgebied van de raad omvat het onderzoek van belang voor de ontwikkeling van de Derde Wereld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De raad heeft tot taak:

 • a. het desgevraagd of uit eigen beweging doen van voorstellen aan Onze minister en Onze aangewezen ministers over de uitvoering van beleid betreffende het in artikel 3 bedoelde aandachtsgebied gezien vanuit de behoefte van de samenleving, in het bijzonder van de ontwikkelingslanden, en rekening houdend met de ontwikkelingen in het onderzoek.

 • b. het bevorderen van overleg tussen betrokkenen bij het onderzoek of de ontwikkelingen op het aandachtsgebied,

 • c. het verkrijgen en behouden van inzicht in lopend onderzoek op het aandachtsgebied, met inbegrip van wat elders (buiten Nederland), aan onderzoek wordt uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor onderzoek van internationale organisaties,

 • d. het signaleren van lacunes en overlappingen met betrekking tot onderzoek op het aandachtsgebied.

§ 3. Samenstelling, benoeming en zittingsduur

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De raad heeft negen leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 De raad heeft drie adviserende leden.

 • 3 Van de in het eerste lid bedoelde leden zijn ten minste vier leden bekend met de gezichtspunten in kringen van organisaties en instellingen die onderzoek en ontwikkelingen op het aandachtsgebied financieren, of anderszins bij de resultaten daarvan belang hebben, en zijn ten minste vier leden bekend met de gezichtspunten in kringen van organisaties en instellingen die onderzoek en ontwikkelingen op het aandachtsgebied uitvoeren.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De voorzitter en de leden worden benoemd door Onze minister in overeenstemming met Onze andere aangewezen ministers beoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van een éénmalige herbenoeming.

 • 2 Door ieder van Onze aangewezen ministers wordt een adviserend lid benoemd.

 • 3 De raad wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

§ 4. Financiële en overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Ter verkrijging van een bijdrage uit de algemene middelen stelt de raad jaarlijks een begroting op van de kosten, verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden van de raad, en zendt deze ter goedkeuring aan Onze minister.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De voorzitter van de raad stelt een nader met Onze minister overeen te komen deel van zijn werktijd ter beschikking aan de raad en ontvangt daarvoor een door Onze minister te bepalen vergoeding uit 's Rijks kas.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De secretaris van de raad is geen lid van de raad. Het secretariaat van de raad is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De raad houdt stukken die op de voorbereiding van de adviezen van de raad betrekking hebben, ter beschikking van Onze minister.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De raad brengt het in artikel 9 van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling bedoelde verslag uit vóór 1 juli van het jaar volgend op dat waarop het verslag betrekking heeft.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Instellingsbesluit RAWOO".

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 3 januari 1990

Beatrix

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

J. P. Pronk

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. J. M. Braks

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven