Douaneformaliteiten luchtvaartuigen

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-01-1990 t/m heden

Douaneformaliteiten luchtvaartuigen

De staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De in het eerste lid, bedoelde machtiging betreft beslissingen voor zover deze betrekking hebben op het verlenen van vrijstelling betreffende het vervullen van de douaneformaliteiten voordat de inschrijving in het Nederlandse luchtvaartregister heeft plaatsgevonden.

Artikel 2

Het hoofd van de Belastingdienst/Douane district Hoofddorp is gemachtigd de in artikel 1 gegeven bevoegdheid, al dan niet geclausuleerd, te doen uitoefenen door onder hem werkzaam zijnde functionarissen.

Artikel 3

De ondertekening van de in artikel 1 bedoelde beslissingen luidt:

De staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

Het hoofd van de Belastingdienst/Douane district Hoofddorp,

Artikel 4

De ondertekening van de in artikel 2 bedoelde beslissingen luidt:

De staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

Het hoofd van de Belastingdienst/Douane district Hoofddorp,

loco

Artikel 5

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1990. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 1989, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1990.

  • 2 Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

    Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de minister van Verkeer en Waterstaat en aan belanghebbende.

's-Gravenhage, 22 december 1989

De

staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
De

directeur-generaal der belastingen,

C. Boersma

Naar boven