Bijdrageregeling Stichting Landelijke Mestbank

[Regeling vervallen per 29-08-2004.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 30-12-1989 t/m 28-08-2004

Bijdrageregeling Stichting Landelijke Mestbank

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

In de regeling wordt verstaan onder:

minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

stichting:

Stichting Landelijke Mestbank, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, Meststoffenwet (Stb. 1986, 598);

exploitatierekening:

een overzicht van:

 • a. de baten en lasten voortvloeiende uit het beheersapparaat van de stichting;

 • b. de baten en lasten voortvloeiende uit de afzonderlijke regelingen en projecten die door de stichting worden uitgevoerd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

 • 1 De minister kan op verzoek van de stichting een bijdrage in het tekort op de exploitatierekening van de stichting geven, mits voldaan is aan het bepaalde in deze regeling.

 • 2 De minister kan de bijdrage aan een maximum verbinden dat voor respectievelijk de afzonderlijke regelingen en projecten en het beheersapparaat verschillend kan zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

 • 1 Het verzoek om een bijdrage dient door de Stichting voor 15 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop het verzoek om een bijdrage betrekking heeft bij de minister te worden ingediend.

 • 2 Het dient vergezeld te gaan van:

  • -

   de begroting en de bijbehorende toelichting die een juist en volledig beeld dienen te geven van de voorgenomen uitgaven van de stichting;

  • -

   een rapportage van het vermoedelijke beloop der uitgaven en ontvangsten van het lopende boekjaar;

  • -

   een overzicht van de uitgaven en ontvangsten van het jaar voorafgaande aan het lopende boekjaar alsmede

  • -

   een raming van de uitgaven en ontvangsten voor de komende twee jaren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

Een bijdrage kan slechts worden verleend indien de bestedingen naar het oordeel van de minister in het belang van een doelmatige afvoer of verwerking van mestoverschotten zijn.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

De stichting dient een overzichtelijke en doelmatige administratie te voeren die een juist, volledig en actueel beeld geeft van het functioneren van de stichting.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

Indien gewichtige omstandigheden zulks naar het oordeel van de minister noodzakelijk maken kan de minister, na het in artikel 3, eerste lid, genoemde tijdstip, op een aanvullende begroting een bijdrage verlenen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

 • 1 Op basis van de begroting wordt door de minister een bijdrage toegezegd. De minister deelt deze met redenen omklede beslissing aan de stichting mede.

 • 2 In deze beslissing kan de minister nadere voorwaarden stellen aan het verlenen van de bijdrage.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

 • 1 Ter zake van de bijdrage waaromtrent een toezegging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, is gedaan kan de minister op aanvraag van de stichting voorschotten verlenen op basis van liquiditeitsbehoefte met dien verstande dat de voorschotten het exploitatietekort van de in artikel 3 bedoelde begroting of de in artikel 6 bedoelde aanvullende begroting niet te boven kunnen gaan;

 • 2 Na vaststelling van de definitieve bijdrage dient de stichting het in het boekjaar te veel ontvangen voorschot te restitueren; het te weinig ontvangen voorschot wordt alsdan aan de stichting betaald;

 • 3 Indien de werkelijke uitgaven of ontvangsten naar verwachting lager zullen zijn dan de bedragen, genoemd in de begroting, dient de stichting dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de minister, onder opgave van de verschillen en de oorzaken daarvan.

  Het eventuele verschil in bevoorschotting dient in overleg met de minister teruggestort te worden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

 • 1 De stichting dient vóór 1 juni van het jaar volgend op het kalederjaar waarvoor bijdrage is verleend, een door het bestuur van de stichting ondertekende jaarrekening en een verslag van de activiteiten over dat kalenderjaar te verstrekken.

 • 2 De jaarrekening dient in ieder geval te omvatten:

  • a. een jaarbalans per eind van het boekjaar;

  • b. een exploitatierekening over het boekjaar;

  • c. een toelichting op de balans- en exploitatierekening.

 • 3 Uit de exploitatierekening dient in ieder geval afzonderlijk te blijken:

  • a. de bestuurskosten;

  • b. de reis- en verblijfkosten;

  • c. de representatiekosten;

  • d. het totaalbedrag aan salarissen;

  • e. de baten en lasten per afzonderlijke regeling c.q. project.

 • 4 Bij de exploitatierekening en de balans opgenomen posten alsmede bij de in de toelichting opgenomen specificaties van posten uit de exploitatierekening en balansposten worden ter vergelijking de overeenkomstige bedragen uit de exploitatierekening en balans, respectievelijk de in de toelichting opgenomen specificaties van het voorafgaande boekjaar, alsmede uit de goedkeurende begroting vermeld.

 • 6 De registeraccountant rapporteert tevens omtrent de naleving door de stichting van de voorschriften en de voorwaarden die ingevolge deze regeling aan de bijdrage zijn verbonden.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening en de verklaring van getrouwheid als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, en de in artikel 9, zesde lid, bedoelde rapportage.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

De stichting dient aan de minister of de door hem aangewezen personen alle bescheiden te overleggen en alle inlichtingen te verstrekken die door hem in verband met het verlenen van de bijdrage worden verlangd.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

Het recht op de bijdrage vervalt indien de stichting een of meer van de uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of anderszins, naar het oordeel van de minister, niet in overeenstemming handelt met het bij of krachtens de Meststoffenwet bepaalde dan wel indien zij of de instelling die haar administratie voert onjuiste gegevens heeft verstrekt. Reeds uitbetaalde bedragen dienen, vermeederd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van niet-nakoming van de verplichtingen aan de minister te worden terugbetaald.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 29-08-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Bijdrageregeling Stichting Landelijke Mestbank.

's-Gravenhage, 21 december 1989

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

Naar boven