Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffingen granen in verband met het uit produktie nemen van bouwland

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffingen granen in verband met het uit produktie nemen van bouwland

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende dat ter uitvoering van artikel 4 en 4 ter van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Pb EG L 281), artikel 1 bis van Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (Pb EG L 93) en Verordening (EEG) nr. 915/89 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 april 1989 houdende uitvoeringsbepalingen van een regeling waarbij de begunstigden van de regeling inzake het uit produktie nemen van bouwland, van de medeverantwoordelijkheidsheffingen in de sector granen worden vrijgesteld (Pb EG L 97) regelen dienen te worden vastgesteld;

Gelet op de artikelen 15 en 19 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Landbouwschap en het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. raadsverordeningen:
 • 1. Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Pb EG L 281) en

 • 2. Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (Pb EG L 93);

c. commissieverordening:

Verordening (EEG) nr. 915/89 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 april 1989 houdende uitvoeringsbepalingen van een regeling waarbij de begunstigden van de regeling inzake het uit produktie nemen van bouwland, van de medeverantwoordelijkheidsheffingen in de sector granen worden vrijgesteld (Pb EG L 97);

d. beschikking:

Beschikking ter zake van het uit produktie nemen van bouwland (Stcrt. 1988, 158);

e. heffingen

medeverantwoordelijkheidsheffing en extra medeverantwoordelijkheidsheffing als bedoeld in de artikelen 4 respectievelijk 4 ter van de in onderdeel b, onder 1, bedoelde raadsverordening;

f. granen:

granen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a en b, van de in onderdeel b, onder 1, bedoelde raadsverordening;

g. verkoopseizoen:

periode als bedoeld in artikel 2 van de in onderdeel b, onder 1, bedoelde raadsverordening;

h. directeur:

Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

i. landbouwbedrijf:

het geheel van produktie-eenheden in Nederland bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende landbouwgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van de landbouw;

j. districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de provincie waarin het grootste gedeelte dan wel het gehele landbouwbedrijf van de graanproducent is gelegen;

k. bouwland:

bouwland als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de beschikking.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Overeenkomstig de bepalingen van de raadsverordeningen en de commissieverordening vindt voor de verkoopseizoenen 1989/1990, 1990/1991 en 1991/1992 jaarlijks een terugbetaling plaats van een gedeelte van de door de graanproducenten afgedragen heffingen.

 • 2 De terugbetaalde bedragen komen ten laste van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling B.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de terugbetaling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kunnen slechts die graanproducenten in aanmerking komen die ten genoegen van de directeur hebben aangetoond dat:

 • a. zij zich er in het kader van de beschikking toe hebben verplicht om gedurende een of meer van de verkoopseizoenen 1989/1990, 1990/1991 en 1991/1992 ten minste 30% bouwland uit produktie te nemen en te houden;

 • b. op hen, ter zake van de levering van granen aan een koper alsmede ter zake van de uitvoer van granen naar een andere lidstaat, niet zijnde België of Luxemburg, dan wel naar een derde land, in het verkoopseizoen waarin de in onderdeel a bedoelde verplichting geldt, heffingen zijn verhaald.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

De terugbetaling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, heeft slechts betrekking op die heffingen ter compensatie waarvan nog geen steun is verleend als bedoeld in de Beschikking steunverlening kleine graanproducenten (Stcrt. 1987, 104).

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De terugbetaling kan ten hoogste betrekking hebben op de heffingen voor een hoeveelheid granen van 20 ton.

 • 2 Terugbetalingen beneden € 22,69 vinden niet plaats.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

De graanproducent die op grond van deze beschikking een aanvraag tot terugbetaling van de heffingen heeft ingediend, is verplicht aan de directeur dan wel aan een door hem aangewezen persoon, desgevraagd binnen de daarvoor gestelde termijn, zonder voorbehoud en naar waarheid die inlichtingen te verstrekken, welke naar diens oordeel nodig zijn voor de terugbetaling van de heffingen.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling dient de graanproducent een daartoe strekkende aanvraag, met gebruikmaking van een door hem volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier, in te dienen bij de districtsbureauhouder.

 • 2 De aanvraag als bedoeld in het eerste lid moet in het tijdvak van 1 juli tot en met 31 augustus, volgend op het einde van het verkoopseizoen waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend.

 • 3 Bij de aanvraag dient de graanproducent daartoe strekkende bewijsstukken te voegen met dien verstande dat hij in elk geval moet overleggen:

  • a. de facturen waaruit blijkt dat hij de heffingen heeft betaald, dan wel dat deze op hem zijn verhaald;

  • b. het aanvraagformulier en de goedkeuringsbrief van de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in het kader van de beschikking.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is de terugbetaling gelijk aan het bedrag van de heffingen als bedoeld in artikel 3, onderdeel b, dat de graanproducent in het verkoopseizoen waarop de aanvraag betrekking heeft, betaald heeft, verminderd met het op grond van artikel 8, eerste lid, van de Beschikking medeverantwoordelijkheidsheffing granen 1988 (Stcrt. 1988, 124) aan de graanproducent terugbetaalde bedrag.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De districtsbureauhouder legt een aanvraag als bedoeld in artikel 7, zonodig vergezeld van zijn advies, voor aan de directeur.

 • 2 De directeur beslist op de aanvraag.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

Aan een graanproducent kan voor een verkoopseizoen slechts éénmaal een terugbetaling op grond van deze beschikking worden gedaan.

Artikel 11

[Vervallen per 24-01-2004]

De terugbetaling aan de graanproducent vindt uiterlijk op 31 december direct volgende op het einde van het verkoopseizoen, waarvoor de terugbetaling wordt verleend, plaats.

Artikel 12

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvraag is niet-ontvankelijk indien het bepaalde in artikel 7, tweede lid, niet in acht is genomen.

 • 2 De aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien de in artikel 7, derde lid, genoemde gegevens en bescheiden niet zijn verstrekt.

Artikel 13

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Indien door of namens de aanvrager bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt, vervalt het recht op de terugbetaling.

 • 2 In het in het eerste lid bedoelde geval is de aanvrager verplicht op eerste vordering van de directeur, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het reeds uitgekeerde bedrag vermeerderd met een boete van 30% en met de wettelijke rente over de periode vanaf de uitbetaling aan de graanproducent voor het desbetreffende verkoopseizoen tot aan het tijdstip van de terugbetaling van de gelden, terug te betalen.

Artikel 14

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Tegen een beschikking genomen op grond van deze beschikking kan de natuurlijke of rechtspersoon die door die beschikking rechtstreeks in zijn belang is getrokken een bezwaarschrift indienen bij de minister.

 • 2 De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 30 dagen.

 • 3 De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beschikking van de directeur is verzonden of uitgereikt.

 • 4 Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediende bezwaarschrift blijft niet-ontvankelijk verklaring op die grond achterwege indien de betrokkene aantoont dat hij het geschrift heeft ingediend, zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden.

 • 5 Het bezwaar schorst niet de werking van de beschikking van de directeur waartegen het gericht is.

 • 6 Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. dagtekening van het bezwaarschrift;

  • c. een omschrijving, met vermelding van kenmerk en datum, van de beschikking waartegen het bezwaar zich richt, zo mogelijk door medezending van een kopie van de beschikking;

  • d. de gronden voor het bezwaar.

 • 7 Indien niet is voldaan aan het bepaalde in het zesde lid kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard mits de indiener de gelegenheid heeft gehad binnen een door of vanwege de minister gestelde termijn het verzuim te herstellen.

Artikel 15

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffingen granen in verband met het uit produktie nemen van bouwland.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 1989.

's-Gravenhage, 21-12-1989

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina