Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAW overheveling opslagpremies

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geldend van 01-01-1990 t/m 08-03-2007

Besluit van 15 december 1989, houdende wijziging van het inkomensbesluit IOAW in verband met de overheveling van de opslagpremies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/BV/UKB/AUB/89/Bp/U-11 296;

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92);

De Raad van State gehoord (advies van 27 november 1989, nr. W12.89.0569);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 1989 Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/BV/UKB/AUB/89/11 296;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 09-03-2007]

Artikel I

[Vervallen per 09-03-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 3. Tijdelijke bepalingen

[Vervallen per 09-03-2007]

Artikel III

[Vervallen per 09-03-2007]

Voor de toepassing van de artikelen 7, 8 en 9 van de IOAW, wordt onder inkomen mede verstaan de daarover toegekende overhevelingstoeslag.

Artikel IV

[Vervallen per 09-03-2007]

  • 1 Indien bij de vaststelling van de uitkering als bedoeld in artikel 9 van de IOAW over een periode gelegen voor 1 januari 1990, een inkomen wordt betrokken dat op of na deze datum tot uitbetaling komt, wordt de daarover toegekende overhevelingtoeslag niet als inkomen aangemerkt.

  • 2 Indien het in het eerste lid bedoelde inkomen een inkomen betreft als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Inkomensbesluit IOAW, wordt op het inkomen in mindering gebracht een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en AWBZ.

  • 3 Onze Minister stelt nadere regels voor de berekening van het in het tweede lid bedoelde bedrag.

Artikel V

[Vervallen per 09-03-2007]

  • 1 Indien bij de vaststelling van de uitkering als bedoeld in artikel 9 van de IOAW, over een periode aanvangend op of na 1 januari 1990, een inkomen wordt betrokken dat voor die datum is uitbetaald, wordt het inkomen eerst verhoogd met een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en AWBZ.

  • 3 Onze Minister stelt nadere regels voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde bedrag.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 09-03-2007]

Artikel VI

[Vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.

Artikel VII

[Vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAW overheveling opslagpremies.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Het Oude Loo, 15 december 1989

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de negenentwintigste december 1989

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina