Ugilec 121-, Ugilec 141- en DBBT-besluit milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-06-2008 t/m 31-05-2009

Besluit van 13 december 1989, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 juni 1989, nr. MJZ29689044, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639);

Gezien het advies van de Centrale raad voor de milieuhygiëne (advies van 1 maart 1989, no. S89/301);

De Raad van State gehoord (advies van 2 oktober 1989, no. W08.89.0365);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 december 1989, nr. MJZ 04D89039, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden monomethyldichloordifenylmethaan, monomethyldibroomdifenylmethaan (Cas-nr. 99688-47-8) of monomethyltetrachloordifenylmethaan (Cas-nr. 76253-60-6) te vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat of produkt, in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of toe te passen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

  • 1 Artikel 1 is niet van toepassing op het vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat of produkt, in Nederland invoeren, aan een ander ter beschikking stellen of toepassen van de in artikel 1 bedoelde stoffen, voor zover deze stoffen uitsluitend zijn bestemd voor het verrichten van onderzoek in laboratoria.

  • 2 Artikel 1 is niet van toepassing op het vervaardigen van de in dat artikel genoemde stoffen, voor zover die stoffen uitsluitend via een gesloten proces worden omgezet in eindprodukten waarin de stoffen als zodanig niet meer voorkomen.

  • 3 Artikel 1 is niet van toepassing op het in Nederland invoeren van de in artikel 1 bedoelde stoffen, al dan niet verwerkt in een preparaat of produkt, indien deze bestemd zijn om weer te worden uitgevoerd, onder douanecontrole blijven en niet in Nederland worden verwerkt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit kan worden aangehaald als Ugilec 121-, Ugilec 141- en DBBT-besluit milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 13 december 1989

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1989

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven