Regeling richtlijnen eindexamens anderstaligen

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 21-12-1989 t/m 31-07-2022

Afwijking van eindexamenregelingen dag- en avondscholen v.w.o.-h.a.v.o. m.a.v.o. en scholen voor l.b.o. ten behoeve van anderstaligen die zes jaar of korter in Nederland onderwijs hebben gevolgd

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat gebleken is dat een termijn van vier jaren onderwijs in Nederland niet altijd voldoende is om kandidaten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, gelijkwaardige mogelijkheden te geven om een eindexamen af te leggen;

Gelet op artikel 11a van het Eindexamenbesluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.m.a.v.o. (Stb. 1970, 151), artikel 14 van het Eindexamenbesluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1979, 189) en artikel 8, tweede lid, van het Eindexamenbesluit l.b.o. (Stb. 1976, 31);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

 • 1 Het vak Nederlandse taal dient steeds deel uit te maken van de examenvakken op basis waarvan een diploma m.a.v.o. of l.b.o. wordt uitgereikt.

 • 2 Het vak Nederlandse taal en letterkunde dient steeds deel uit te maken van de examenvakken op basis waarvan een diploma h.a.v.o. of v.w.o. wordt uitgereikt.

 • 3

  • a. Voor het vak Nederlandse taal dan wel Nederlandse taal en letterkunde kan een verlenging van de duur van een zitting van het centraal examen worden toegestaan van ten hoogste 30 minuten per zitting.

   Tijdens de – al dan niet verlengde – zitting kan het gebruik worden toegestaan van een verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal.

  • b. Voor een vak waarbij de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, kan eveneens een verlenging van de zitting worden toegestaan van ten hoogste 30 minuten.

   Tijdens de – al dan niet verlengde – zitting kan het gebruik van een woordenboek worden toegestaan, zoals bedoeld onder a.

  • c. De opgaven zijn in alle vakken dezelfde als die voor de andere kandidaten. Voor zover het voorgeschreven correctie-model of de normering aandacht schenken aan spel- en stijlfouten kan de normering voor deze kandidaten enigszins worden aangepast naar het inzicht van de examinator en gecommitteerde. De directeur draagt er zorg voor dat deze aanpassing aan de gecomitteerde bekend is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

 • 1 De afwijkingen bedoeld in artikel 1 kunnen, onverminderd de meldingsplicht aan de inspecteur, worden toegestaan aan kandidaten die inclusief het leerjaar waarin het examen plaatsvindt zes jaar of korter onderwijs hebben gevolgd in Nederland. Deze beperking geldt zowel voor het schoolonderzoek als voor het centraal examen.

 • 2 Afwijkingen als bedoeld in dit besluit, die betrekking hebben op de examens in 1990 en die niet reeds op grond van de voor inwerkingtreding van dit besluit geldende regelingen aan de inspecteur zijn gemeld, worden uiterlijk 1 februari 1990 aan de inspecteur meegedeeld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

De beschikking DGVO-14.417 van 11 mei 1987 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Deze regeling treedt in werking op de dag na dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekend gemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 1989.

Naar boven