Besluit aanvaarding voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-12-2004

Besluit aanvaarding voogdijen gezinsvoogdij-instellingen

De staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 62, aanhef en onder a, van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1980, 360),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 2 Over het verzoek worden de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming in het arrondissement waar de instelling haar zetel heeft, gehoord.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Indien daartoe naar het oordeel van de Minister van Justitie aanleiding bestaat, kan deze van de rechtspersoon verlangen dat hij zijn verzoek mondeling of schriftelijk nader toelicht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Het besluit tot aanvaarding op grond van artikel 60, eerste lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening vermeldt in elk geval de statutaire naam van de instelling, het gebied waarover haar werkzaamheden zich uitstrekken, alsmede de levens- of wereldbeschouwelijke grondslag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Over een voornemen tot intrekking van de aanvaarding worden de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming in het arrondissement waar de instelling haar zetel heeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Van een besluit tot aanvaarding en de afwijzing daarvan, en van een besluit tot intrekking van de aanvaarding, wordt door de Minister van Justitie onverwijld mededeling gedaan aan het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de jeugdhulpverlening in de regio als bedoeld in artikel 4 van die wet, waarin de instelling is gevestigd, alsmede aan de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming in het arrondissement waar de instelling haar zetel heeft.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In geval de rechtspersoon op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, op grond van de Beginselenwet voor de kinderbescherming (Stb. 1961, 403) was aanvaard, blijft artikel 1, tweede lid, buiten toepassing voor de behandeling van het eerste verzoek tot aanvaarding krachtens artikel 60 van de Wet op de jeugdhulpverlening. In dit geval wordt het werkplan, bedoeld in artikel 1, eerste lid, in ieder geval zo spoedig mogelijk ingediend.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Besluit aanvaarding voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen’ en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die waarop het in de Staatscourant is bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 8 december 1989

De

staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

Naar boven