Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 28-11-1989 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1984, 430);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 22 juni 1989, BU/18499/89, en 26 oktober 1989, BU/30905/89;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1989.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking op de dag van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1989. Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk, 21 november 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering. De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen: maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

1.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Uitgangspunt voor de in 1989 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1988 voor de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f676,8 mln. respectievelijk f60,2 mln.

Het totale bedrag ad f737 mln. kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f521,5 mln. en een materieel deel ad f215,5 mln.

2.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met inschalingseffecten als gevolg van het doorgevoerde functiewaarderingssysteem wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f2,8 mln.

3.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f1,5 mln.

4.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De wijzigingen in de verstrekkingen ziekenfondsverzekering en AWBZ per 1 januari 1989 leiden tot een netto verhoging van de beheerskosten met f20,7 mln. Hiervan is 71% arbeidsvoorwaardendeel (14,7 mln.) en 29% materieel deel (6 mln.).

5.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1989 wordt het arbeidsvoorwaardendeel ad f521,5 mln. verhoogd met f18,1 mln., te weten:

  • a. f2,8 mln. in verband met de onder punt 2 genoemde inschalingseffecten;

  • b. f14,7 mln. in verband met de onder punt 4 genoemde verschuiving;

  • c. f0,6 mln. als gevolg van een ophoging van het op grond van het voorgaande verkregen bedrag met een ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling van 0,115% (0.00115 × (521,5 + 17,5) = f0,6 mln.). Bij de vaststelling van deze ruimte zijn dezelfde criteria gehanteerd als die bij de toepassing van de WAGGS en is tevens rekening gehouden met een (negatieve) overloop uit 1988.

6.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1989 wordt het materieel deel ad f215,5 mln. verhoogd met f10,0 mln., te weten:

  • a. f1,5 mln. in verband met de onder punt 3 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b. f 6 mln. in verband met de onder punt 4 genoemde verschuiving;

  • c. f2,5 mln. als gevolg van de indexering van het op grond van het voorgaande berekende bedrag met de prijsontwikkeling (1,137).

7.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan het op grond van de punten 1 tot en met 6 berekende gezamenlijke bedrag ad f765,1 mln. bestaande uit een arbeidsvoorwaardendeel ad f539,6 mln. (f521,5 mln. = f18,1 mln.) en een materieel ad f225,5 mln. (f215,5 mln. + f10,0 mln.), wordt een bedrag ad f100,0 mln. toegevoegd in verband met de invoering van de nominale premie in de ziekenfondsverzekering voor het jaar 1989. Het aldus verkregen totaalbedrag ad f865,1 mln. heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en op de beheerskosten in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Naar boven