Deelneming Rijk gemeenschappelijke regeling Midden-Delfland

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 22-12-1989 t/m heden

Deelneming Rijk gemeenschappelijke regeling Midden-Delfland

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 94 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Recreatieschap Midden-Delfland wordt ingesteld.

Artikel 2

Ten laste van het Rijk komt 50% van het nadelig saldo over enig boekjaar, exclusief de kapitaalslasten, die voortvloeien uit de investeringen waarin het Rijk rechtstreeks minimaal 50% heeft bijgedragen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 november 1989

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. J. M. Braks

Naar boven