Toekenning vacatiegelden Commissie Indisch Verzet

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-11-1989 t/m 27-08-2004

Toekenning vacatiegelden Commissie Indisch Verzet

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, STb. 205;

Gezien de regeling van de staatssecretaris van Financiën van 20 mei 1989 (Stcrt. 1988, 98) houdende de regeling maximumbedragen vacatiegeld;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Te rekenen vanaf 1 juni 1989 wordt aan de daarvoor in aanmerking komende leden van de Commissie Indisch Verzet, bedoeld in artikel 25 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360), een vacatiegeld toegekend van f 150 voor iedere dag, waarop zij één of meer vergaderingen van de Commissie hebben bijgewoond, met dien verstande, dat aan degene die als waarnemend voorzitter die vergadering of vergaderingen heeft geleid, een extra-vacatiegeld van f 150 wordt toegekend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De regeling van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 april 1989, kenmerk DVV/WJZ/U-13316 (Stcrt. 1989, 89), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juni 1989.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan belanghebbenden.

Rijswijk, 24 oktober 1989

De

minister

voornoemd,

L. C. Brinkman

Naar boven