Warenwetregeling Overgangsregime natriumarme waren

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 01-11-1989 t/m 27-08-2004

Warenwetregeling Overgangsregime natriumarme waren

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de minister van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij;

Overwegende, dat per 1 november 1989 in werking treedt het Voedingswaardeaanduidingenbesluit (Warenwet), waardoor tevens artikel 9, tweede lid, van het Algemeen Besluit (Warenwet) (Stb. 1949, J 306) komt te vervallen, waarin regels zijn gesteld ten aanzien van het mogen bezigen van aanduidingen met betrekking tot de geschiktheid van eet- of drinkwaren voor personen die een natriumarm dieet moeten volgen, en dat in verband daarmee een overgangsmaatregel moet worden getroffen;

Gelet op artikel II, eerste en derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo, artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360) en op artikel 4, eerste lid, onder g, 4°, van het Voedingswaardeaanduidingenbesluit (Warenwet) (Stb. 1988, 162);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 In dit artikel wordt verstaan onder koninklijk besluit een toestemming tot het bezigen van een aanduiding als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Algemeen Besluit (Warenwet) (Stb. 1949, J 306), zoals dat luidt tot 1 november 1989, van welke aanduiding het woord ‘dieet’ geen deel uitmaakt.

  • 2 Aan de houders van een koninklijk besluit wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in de artikelen 2 en 4, tweede lid, van het Voedingswaardeaanduidingenbesluit (Warenwet) (Stb. 1988, 162) onder de voorwaarden genoemd in het betrokken koninklijk besluit.

  • 3 De in het tweede lid genoemde vrijstelling geldt voor de periode waarvoor het desbetreffende koninklijk besluit is verleend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 In dit artikel wordt verstaan onder koninklijk besluit; een toestemming tot het bezigen van een aanduiding als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Algemeen Besluit (Warenwet), zoals dat luidt tot 1 november 1989, van welke aanduiding het woord ‘dieet’ deel uitmaakt.

  • 2 Aan de houders van een koninklijk besluit wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in de artikelen 2 en 4, tweede lid, van het Voedingswaardeaanduidingenbesluit (Warenwet).

  • 3 Aan de houders van een koninklijk besluit wordt toestemming verleend voor het bezigen van een bewering inhoudende een aanduiding als genoemd in dat koninklijk besluit onder de daarin genoemde voorwaarden.

  • 4 De in het tweede lid genoemde vrijstelling en de in het derde lid genoemde toestemming gelden voor de periode waarvoor het desbetreffende koninklijk besluit is verleend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1989.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Warenwetregeling Overgangsregime natriumarme waren’.

Rijswijk, 24 oktober 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze:
De

directeur Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden en Produktveiligheid

,

S. van Hoogstraten

Naar boven