Modellen Kieswet en Kiesbesluit

[Regeling vervallen per 01-12-2010.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 27-04-2010 t/m 30-11-2010

Modellen Kieswet en Kiesbesluit

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

Gelet op de Kieswet (Stb. 1989, 423) en het Kiesbesluit (Stb. 1989, 471);

Gezien het advies van de Kiesraad van 20 oktober 1989, nr. 4370;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Als de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit, worden de modellen vastgesteld die in de bijlage bij deze regeling zijn opgenomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1989.

Deze regeling zal in een bijlage bij de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Overzicht van de modellen met vermelding van de artikelen van de Kieswet of het Kiesbesluit waarop zij berusten

Model

Artikel Kieswet (Kw)/Kiesbesluit (Kb)

Onderwerp

D 3-1

D 3 Kw

Registratieformulier voor kiezers woonachtig buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

D 3-2

D 3 Kw

Registratieformulier voor kiezers woonachtig buiten Nederland voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

G 1-1

G 6 j° G 1, G 2 en G 3 Kw

Register van aanduidingen van politieke groeperingen

G 1-2

G 6 j° G 1 en G 2 Kw

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

G 1-3

G 6 j° G 1, G 2 en G 3 Kw

Bewijs van betaling van een waarborgsom voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering

H 1

H 1 Kw

Kandidatenlijst

H 3-1

H 3 Kw

Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst

H 3-2

H 3 Kw

Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst

H 4

H 4 Kw

Verklaring van ondersteuning

H 9

H 9 Kw

Verklaring van instemming met de kandidaatstelling

H 12

H 12 Kw

Bewijs van betaling van een waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling

I 1

I 18 j° I 1 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten

I 4

I 18 j° I 4 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten

I 9

I 9 Kw

Mededeling aan het centraal stembureau van de geldig verklaarde kandidatenlijsten

I 10

I 10 Kw

Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie

I 12-1

I 18 j° I 12 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat

I 12-2

I 18 j° I 12 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt

J 7

J 7 Kw

Stempas

J 16

J 16 Kw

Handleiding voor de kiezer

J 20

J 20 Kw

Stembiljet

J 38-2

J 38 Kw j° J 30 Kb

Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

K 6

K 6 Kw

Verzoek om met een kiezerspas te stemmen

L 8

L 8 Kw

Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 11

L 11 Kw

Volmachtbewijs

M 3

M 3 Kw

Verzoek om per brief te mogen stemmen

M 6-1

M 6 Kw

Retourenveloppe voor het stemmen per brief

M 6-2

M 6 Kw

Briefstembewijs

M 6-3

M 6 Kw

Handleiding voor de kiezer betreffende het stemmen per brief

N 10-1

N 10 Kw

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt

N 10-2

N 10 Kw

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

N 11

N 11 Kw

Vaststelling van de aantallen stemmen die zijn uitgebracht op de kandidaten en de lijsten in een gemeente

O 3

O 3 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat

P 22-1

P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat

P 22-2

P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau en het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt

R 1

R 1 Kw

Kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

R 7-1

R 7 Kw

Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

R 7-2

R 7 Kw

Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

R 8

R 8 Kw

Verklaring van instemming met de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

S 1

S 7 j° S 1 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten

S 2

S 7 j° S 2 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en van de lijstencombinaties en voor het nummeren van de kandidatenlijsten

S 8

S 8 Kw

Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

T 2

T 2 Kw

Stembiljet voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

T 4

T 4 Kw

Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

T 11

T 11 Kw

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

U 16

U 16 j° P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing

V 9

V 9 j° P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het opnieuw vaststellen van de uitslag van de verkiezing

W 1-1

W 1 Kw

Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het niet-aannemen van de benoeming door een kandidaat

W 1-2

W 1 Kw

Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het niet-toelaten als lid van een kandidaat op de grond dat hij niet voldoet aan de vereisten die voor het lidmaatschap zijn gesteld

W 1-3

W 1 Kw

Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het openvallen van een plaats in dat orgaan

W 2

W 2 Kw

Verklaring van een kandidaat dat hij niet voor benoeming in aanmerking wenst te komen

W 4

W 4 Kw

Besluit van het centraal stem bureau dat in de opengevallen plaats in het vertegenwoordigend orgaan geen opvolger kan worden benoemd

W 5

W 5 j° P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het houden van een loting bij plaatsvervanging

Y 6

Y 6 Kw

Kennisgeving (......) van 's-Gravenhage vervalt.

Y 13

Y 13 Kw

Verklaring inzake het niet-kandidaatstellen in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap voor het Europees Parlement

Y 32

Y 32

Verklaring van een niet-Nederlander die onderdaan is van een andere lid-staat dat hij/zij zijn/haar kiesrecht voor het Europees Parlement in Nederland wil uitoefenen

Model D 3-1. Registratieformulier voor kiezers woonachtig buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Lees eerst de toelichting

 • 1. Persoonsgegevens:

  Naam:

  Voornaam en verdere voorletters:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

 • 2. Adresgegevens:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Land:

  E-mailadres:

 • 3. Wilt u uw stembescheiden op een ander adres ontvangen dan op bovenstaand adres, dan kunt u hieronder het door u gewenste postadres vermelden:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Land:

 • 4. Ik verklaar de Nederlandse nationaliteit te bezitten en niet te zijn uitgesloten van het kiesrecht. Als bewijsstuk van mijn Nederlandse nationaliteit sluit ik bij:*

  • Kopie van de pagina met persoonsgegevens uit een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart (geldig op de dag van kandidaatstelling, te weten ....1 )

  • Kopie van een geldige Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse identiteitskaart (geldig op de dag van kandidaatstelling, te weten ....2 )

  • Kopie van een recente verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap (niet ouder dan drie jaar), afgegeven door de Nederlandse ambassade of een consulaat in het land waar ik woon.

 • 5. Ik wil stemmen:*

  • Per brief:

  • In persoon in Nederland:

  • Bij volmacht:

  Mijn gemachtigde is:

  Naam gemachtigde:

  Voornaam en verdere voorletters:

  Geboortedatum:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  De gemachtigde verklaart zich door medeondertekening bereid voor degene die deze volmacht verleent een volmachtstem uit te brengen en met inbegrip van deze machtiging niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde te hebben aangenomen.

  Datum:

  Handtekening gemachtigde:

 • 6. Datum

 • 7. Handtekening aanvrager:

  U kunt dit formulier zenden aan3 :

  Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage

  Dienst Burgerzaken

  Postbus 12620

  2500 DL Den Haag

  Nederland

 • 8. Alleen in te vullen door inwoners van de Nederlandse Antillen of Aruba:*

  • Ik heb tenminste 10 jaar in Nederland gewoond:

   Periode(n): van ..... tot .....

  • Ik ben in Nederlandse openbare dienst bij (orgaan invullen):**

  • Mijn echteno(o)t(e)/partner/ouder (doorhalen wat niet van toepassing is) is in Nederlandse openbare dienst bij (orgaan invullen)**:

 • * Kruis aan wat van toepassing is

 • ** Verzend het formulier in dit geval aan de minister voor wie u werkzaam bent, danwel uw echteno(o)t(e)/partner of ouder werkzaam is.

In te vullen door de betrokken Minister (voor Nederlanders in openbare dienst woonachtig op de Nederlandse Antillen of Aruba)

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Ingekomen op:

De Minister van/voor ..... verklaart dat

 • Hem met betrekking tot verzoeker geen gegevens bekend zijn

 • De bij hem berustende gegevens wel/niet met betrekking tot verzoeker overeenstemmen met die welke in het verzoek zijn vermeld

Toelichting indien gegevens niet overeenstemmen:

Datum:

De minister van/voor:

In te vullen door de gemeente Den Haag

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het hoofd bureau verkiezingen ’s-Gravenhage verklaart dat

 • hem met betrekking tot verzoeker/verzoekster geen gegevens bekend zijn

 • de bij hem berustende gegevens met betrekking tot verzoeker/verzoekster wel/niet overeenstemmen met die welke in het verzoek zijn vermeld.

Toelichting indien de gegevens niet overeenstemmen: .....

Datum: .....

Het hoofd bureau verkiezingen ’s-Gravenhage,

In te vullen door burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage hebben verzoeker/verzoekster

 • geregistreerd als kiezer.

 • niet geregistreerd als kiezer om de volgende reden:

  • het Nederlanderschap is niet aangetoond;

  • het verzoek tot registratie is niet ondertekend;

  • het verzoek is ingediend na sluiting registratietermijn;

  • staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente;

  • is op de dag van de stemming nog geen 18 jaar;

  • de wijze van stemmen is niet aangegeven;

  • staat reeds geregistreerd;

  • andere reden: .....

Datum: .....

Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage,

In te vullen door de burgemeester van ’s-Gravenhage

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

De burgemeester van ’s-Gravenhage heeft het verzoek om per brief, bij volmacht of in een stembureau naar keuze in Nederland te stemmen

 • ingewilligd en op grond daarvan is een stembiljet/een volmachtbewijs/een kiezerspas toegezonden

 • niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:

.....

Datum: .....

De burgemeester van ’s-Gravenhage,

Toelichting D 3-1

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Toelichting voor de kiezer

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Wie kan deelnemen

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Bent u Nederlander en woont u buiten Nederland dan hebt u kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Wel moet u op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Nederlanders die woonachtig zijn op de Nederlandse Antillen of Aruba kunnen alleen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen als zij minimaal tien jaar in Nederland hebben gewoond of als zij in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn. Ook de Nederlandse echtgenoot/geregistreerde partner/levensgezel en de kinderen van degenen die in Nederlandse openbare dienst zijn en met hem/haar een gezamenlijke huishouding voeren, hebben kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Zie ook toelichting punt 8.

Registratie verplicht voor deelname

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt alleen deelnemen aan de verkiezingen als u zich vooraf als kiezer registreert. Alleen als u zich heeft geregistreerd, krijgt u stembescheiden toegestuurd. Daarvoor moet u bijgaand registratieformulier invullen, ondertekenen en verzenden. Dit registratieformulier moet u bij elke verkiezing opnieuw invullen en opsturen. U dient tevens bewijsstukken van uw Nederlanderschap bij te voegen. Dit is nodig om vast te stellen of u kiesgerechtigd bent. Het registratieformulier kan vanaf zes maanden tot zes weken voor de verkiezingen worden ingestuurd.

Verzenden registratieformulier

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U stuurt het registratieformulier met een bewijs van uw Nederlanderschap per post naar Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage, Dienst Burgerzaken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

U kunt het verzoek ook indienen bij de consulaire post waaronder uw woonplaats valt.

Indien u op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en niet in Nederlandse openbare dienst werkzaam bent, kunt u het registratieformulier ook sturen naar de vertegenwoordiger van Nederland. Indien u op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en u heeft niet tenminste tien jaar in Nederland uw werkelijke woonplaats gehad maar u bent wel in Nederlandse openbare dienst dan stuurt u het registratieformulier naar de Minister bij wiens ministerie u werkzaam bent.

Register ‘Kiezers buiten Nederland’

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Heeft u zich al eerder geregistreerd als kiezer in het buitenland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement dan bent u opgenomen in het register ‘Kiezers buiten Nederland’ van de gemeente Den Haag. U krijgt in dat geval dit registratieformulier automatisch toegezonden. Om vervuiling van het register te voorkomen, is in de wet opgenomen dat uw gegevens automatisch uit het register worden verwijderd als u zich voor een volgende verkiezing van de Tweede Kamer niet registreert. Dit betekent dat u bij de daarop volgende verkiezing geen registratieformulier zult ontvangen. Wel kunt u opnieuw om opname in het register verzoeken.

Uw verzoek dient schriftelijk bij Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage, Dienst Burgerzaken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag, te worden ingediend

Bij tussentijdse wijziging van uw persoonsgegevens dient u deze zelf door te geven aan: Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage, Dienst Burgerzaken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag. Een wijziging kan ook worden doorgegeven via de email: verkiezingen@dbz.denhaag.nl.

Beroep

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Als de gemeente Den Haag uw registratie weigert, stuurt de gemeente het formulier aan u terug onder opgave van de reden van de afwijzing. Dit is een besluit. Op grond van de Kieswet en de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u tegen dit besluit in beroep gaan. U moet dan schriftelijk beroep instellen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is raadzaam om meteen na ontvangst van het besluit het beroep in te stellen, wilt u nog een kans op deelname aan de verkiezing hebben. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Meer informatie

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het registratiebureau Kiezers buiten Nederland, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag; telefoon +31(0)703534400; email: verkiezingen@dbz.denhaag.nl.

Puntsgewijze toelichting

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Punt 1 en 2

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Hier vult u uw persoons- en adresgegevens in. Indien uw gegevens zich in het register ‘Kiezers buiten Nederland’ bevinden, zijn hier uw persoons- en adresgegevens al ingevuld. U kunt in dat geval eventuele wijzigingen aanbrengen. Het invullen van een e-mailadres is optioneel. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de bevestiging van uw registratie te sturen.

Punt 3

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt uw stembescheiden op een ander adres dan uw huisadres ontvangen. Dit laatste kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u zelf uw stem in Nederland wilt uitbrengen (zie punt 5).

Punt 4

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Om vast te stellen of u kiesgerechtigd bent, moet u een bewijs bijsluiten dat u Nederlander bent. Meestal zal dat een kopie zijn van de bladzijde van een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart waarop uw persoonsgegevens (naam, leeftijd, geslacht) en uw handtekening voorkomen en waaruit de geldigheidsduur van het paspoort of de identiteitskaart blijkt. Ook een geldige Antilliaanse of een Arubaanse identiteitskaart geldt als een bewijs van Nederlanderschap.

Let op! Het document moet geldig zijn op de dag van de kandidaatstelling, te weten4 .

Beschikt u niet over een geldig Nederlands identiteitsdocument of een geldige Antilliaanse of Arubaanse identiteitskaart dan kunt u ook een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap bijvoegen die niet langer dan drie jaar geleden is afgegeven. Voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring moet u zich melden bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken of bij de Nederlandse ambassade of een consulaat in het land waar u woont. Aan het verkrijgen van een dergelijke verklaring zijn kosten verbonden. Andere documenten dan de hier genoemde worden niet als bewijs van Nederlanderschap geaccepteerd!

Punt 5

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt uw stem op drie verschillende manieren uitbrengen, te weten per brief, bij volmacht en zelf in het stemlokaal in Nederland.

NB Het is niet mogelijk om via internet te stemmen. Het Nederlandse kabinet heeft, gelet op de discussies die gevoerd zijn over de betrouwbaarheid van het stemmen via internet, besloten aan de experimenten met internetstemmen vooralsnog geen vervolg te geven.

Per brief

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

De meeste kiezers die buiten Nederland wonen, stemmen per brief. U ontvangt circa drie weken voor de verkiezing op het door u opgegeven adres een zogenaamd briefstembewijs, een stembiljet, een voorgeadresseerde retourenvelop en een handleiding. U vult het stembiljet en het briefstembewijs in, en stuurt die terug in de retourenvelop. U moet de envelop zelf (voldoende) frankeren, anders wordt uw stem niet meegeteld! Let u er verder op dat u uw briefstem tijdig terugstuurt. Uw stem moet uiterlijk om 15.00 uur op de dag van de stemming door de gemeente Den Haag zijn ontvangen om meegeteld te kunnen worden. Als de postverbindingen met het land waar u woont zodanig zijn dat uw briefstem niet tijdig in Nederland zal aankomen, kunt u mogelijk iemand in Nederland machtigen om voor u te stemmen (zie hieronder bij volmacht).

In de Nederlandse Antillen en Aruba zijn zogenaamde briefstembureaus gevestigd bij de Nederlandse vertegenwoordigingen. In dit geval ontvangt u een retour envelop die is geadresseerd aan de voorzitter van het desbetreffende briefstembureau. Uw stem wordt dan daar geteld en moet dus uiterlijk om 15.00 uur op de dag van de stemming bij het briefstembureau zijn. U kunt echter altijd besluiten uw briefstem in de envelop rechtstreeks naar de gemeente Den Haag te sturen.

Bij volmacht

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt een kiezer die in Nederland woonachtig is, aanwijzen om namens u uw stem uit te brengen. Deze kiezer krijgt dan van zijn gemeente een volmachtbewijs toegezonden waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Let wel op: degene die u machtigt, mag uw volmachtstem alleen uitbrengen samen met zijn eigen stem en mag naast zijn eigen stem niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen.

Indien u kiest voor het uitbrengen van uw stem bij volmacht, vult u de gegevens van de gemachtigde in op het registratieformulier. U ondertekent het formulier en stuurt het op naar uw gemachtigde. Uw gemachtigde ondertekent het registratieformulier eveneens en stuurt het direct naar de gemeente Den Haag. Uw formulier moet uiterlijk 6 weken voor de dag van de stemming door de gemeente Den Haag ontvangen zijn. U ontvangt zelf géén stembescheiden. Deze worden direct toegestuurd aan uw gemachtigde.

Zelf stemmen in Nederland

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Mocht u op de dag van de stemming zelf in Nederland zijn, dan kunt u uw stem desgewenst zelf in een stembureau uitbrengen. U ontvangt dan op het door u opgegeven adres (circa twee weken voor de stemming) een zogenaamde kiezerspas. Hiermee kunt u in elk stembureau in Nederland zelf uw stem uitbrengen.

Punt 6 en 7

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Let u er op dat u het formulier dateert en ondertekent. Zonder ondertekening is registratie niet mogelijk.

Punt 8

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Dit deel vult u alleen in als u woont op de Nederlandse Antillen of Aruba.

Woont u op de Nederlandse Antillen of Aruba dan bent u alleen kiesgerechtigd als u of tien jaar in Nederland hebt gewoond of als u werkzaam bent in Nederlandse openbare dienst. Ook als uw echtgeno(o)t (e)/partner/ouder over de Nederlandse nationaliteit beschikt, in Nederlandse openbare dienst is en u een gezamenlijke huishouding met hem/haar voert, bent u kiesgerechtigd.

Geef hier dus aan gedurende welke periode u in Nederland hebt gewoond of in dienst van welke minister u op de Nederlandse Antillen of Aruba werkzaam bent. Echtgenoten, partners en kinderen geven hier aan bij welke minister hun echtgeno(o)t(e), partner of ouder in dienst is.

Tot slot: verzenden

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U verstuurt het formulier bij voorkeur direct aan de gemeente Den Haag.

Burgemeester en wethouders ’s-Gravenhage

Dienst Burgerzaken,

Postbus 12620,

2500 DL Den Haag

U kunt het formulier ook toezenden aan het hoofd van de consulaire post in het land waar u woonachtig bent of aan de vertegenwoordiging van Nederland op de Nederlandse Antillen of Aruba.

Indien u op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en in Nederlandse openbare dienst bent en niet gedurende ten minste tien jaren uw werkelijke woonplaats in Nederland heeft gehad, dan moet u het formulier sturen naar de minister voor wie u werkzaam bent. Dit geldt ook voor uw eventuele partners of kinderen.

Model D-3-2. Registratieformulier voor kiezers woonachtig buiten Nederland voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Lees eerst de toelichting

Ondergetekende verzoekt registratie als kiezer voor de komende verkiezing van .....5 van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

 • 1. Persoonsgegevens:

  Naam:

  Eerste voornaam en verdere voorletters:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats

 • 2. Adresgegevens:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Land:

  E-mailadres:

 • 3. Ik wil stemmen*

  • Per brief

  • In persoon in Nederland in een stembureau naar keuze;

  • Bij volmacht

 • 4. Als u per brief of zelf in Nederland wilt stemmen, kunt u, als u dat wilt, de stembescheiden op een ander adres dan het door u hierboven opgegeven adres ontvangen:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Land:

  Als u bij volmacht wilt stemmen, geeft u hieronder uw gemachtige op.

  Mijn gemachtige is:

  Naam:

  Eerste voornaam en verdere voorletters:

  Geboortedatum:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  De gemachtigde verklaart zich door medeondertekening bereid voor degene die deze volmacht verleent een volmachtsteen uit te brengen en met inbegrip van deze machtiging niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde te hebben aangenomen.

  Datum:

  Handtekening gemachtigde:

 • 5. Ik verklaar de Nederlandse nationaliteit te bezitten en niet te zijn uitgesloten van het kiesrecht. Als bewijsstuk van mijn Nederlands nationaliteit sluit ik bij*:

  • Kopie van de pagina met persoonsgegevens uit een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart (geldig op de dag van kandidaatstelling, te weten ....6 )

  • Kopie van een geldige Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse identiteitskaart (geldig op de dag van kandidaatstelling, te weten ...)7

  • Kopie van een recente verklaring omtrent het bezit van Nederlanderschap (niet ouder dan drie jaar), afgegeven of door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken of door de Nederlandse ambassade of door het consulaat in het land waar ik woon.

 • 6. Ik verklaar dat ik niet aan de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement zal deelnemen in een andere lidstaat van de Europese Unie

 • 7. Datum

 • 8. Handtekening aanvrager

 • * Kruis aan wat van toepassing is

U kunt dit formulier zenden aan8 :

Burgemeester en wethouders van ‘s-Gravenhage

Dienst Burgerzaken

Postbus 12620

2500 DL ‘s-Gravenhage

Nederland

In te vullen door het hoofd bureau verkiezingen van ’s-Gravenhage

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het hoofd bureau verkiezingen van ’s-Gravenhage verklaart dat

 • hem met betrekking tot verzoeker/verzoekster geen gegevens bekend zijn.

 • de bij hem berustende gegevens met betrekking tot verzoeker/verzoekster wel/niet overeenstemmen met die welke in het verzoek zijn vermeld.

Toelichting indien de gegevens niet overeenstemmen:

.....

.....

Datum: .....

Het hoofd bureau verkiezingen van ’s-Gravenhage,

In te vullen door burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage hebben

Verzoeker/verzoekster

 • geregistreerd als kiezer

 • niet geregistreerd als kiezer op de volgende reden:

 • het Nederlanderschap is niet aangetoond;

 • het verzoek tot registratie is niet ondertekend;

 • het verzoek is ingediend na sluiting registratietermijn;

 • staat nog ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;

 • is op de dag van de stemming nog geen 18 jaar;

 • de wijze van stemmen is niet aangegeven;

 • staat reeds geregistreerd;

 • andere reden: .....

.....

Datum: .....

Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage,

In te vullen door de burgemeester van ’s-Gravenhage

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

De burgemeester van ’s-Gravenhage heeft het verzoek om per brief, bij volmacht of in een stembureau naar keuze in Nederland te stemmen

 • ingewilligd en op grond daarvan is een stembiljet/een volmachtbewijs/een kiezerspas toegezonden

 • niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:

.....

.....

Datum;

De burgemeester van ’s-Gravenhage,

Toelichting voor de kiezer

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Algemene toelichting

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Wie kan deelnemen

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Bent u Nederlander en woont u buiten Nederland dan heeft u kiesrecht voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Wel moet u op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Als u in een van de andere lidstaten van de Europese Unie woont, kunt u ook deelnemen aan de Europese verkiezingen in het land waar u woont (zie ook toelichting punt 4).

Registratie verplicht voor deelname

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt alleen deelnemen aan de verkiezingen als u zich vooraf als kiezer laat registreren. Alleen als u bent geregistreerd, krijgt u stembescheiden toegestuurd. Daarvoor moet u bijgaand formulier invullen, ondertekenen en verzenden. Dit formulier moet u bij elke verkiezing opnieuw invullen en opsturen. Vergeet vooral niet een bewijs van Nederlanderschap mee te sturen (zie punt 5). Dit is nodig om vast te stellen of u kiesgerechtigd bent. Registratie kan vanaf zes maanden tot zes weken voor de verkiezing. De stembescheiden (stembiljet en briefstembewijs) worden u circa vijf weken voor de dag van de stemming toegestuurd. Voor precieze data zie www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.

Heeft u zich al eerder geregistreerd als kiezer in het buitenland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement, dan bent u opgenomen in het register ‘Kiezers buiten Nederland’ van de gemeente Den Haag. U krijgt in dat geval dit registratieformulier automatisch toegezonden. Om vervuiling van het register te voorkomen, is in de wet opgenomen dat uw gegevens automatisch uit het register worden verwijderd als u zich voor een volgende verkiezing van het Europees Parlement niet registreert. Wel kunt u opnieuw om opname in het register vragen.

Als uw persoons- of adresgegevens zich tussentijds wijzigen, moet u dit zelf doorgeven aan de gemeente Den Haag. Voor het doorgeven van wijzigingen richt u zich tot de gemeente Den Haag (Dienst Burgerzaken, postbus 12620, 2500 DL Den Haag, of email: verkiezingen@dbz.denhaag.nl)

Hoe werkt het stemmen vanuit het buitenland

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, kunnen op drie manieren deelnemen aan de verkiezingen: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun stem uit te brengen. Zie hiervoor verder de toelichting bij punt 3 en 4.

Het is niet mogelijk om via internet te stemmen. Het Nederlandse kabinet heeft gelet op de discussies die gevoerd zijn over de betrouwbaarheid van het stemmen per internet besloten aan de experimenten met internetstemmen vooralsnog geen vervolg te geven.

Verzenden registratieformulier

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt het registratieformulier naar Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage sturen (Dienst Burgerzaken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag).

U kunt het formulier ook sturen naar de Nederlandse ambassade of naar een consulaire post in het land waar u woonachtig bent. Nederlanders woonachtig op de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen het formulier sturen naar de Nederlandse vertegenwoordiging aldaar. Zij sturen het formulier door naar de gemeente Den Haag.

Beroep

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Als de gemeente Den Haag uw registratie weigert, stuurt de gemeente het formulier aan u terug onder opgave van de reden van de afwijzing. Dit is een besluit. Op grond van de Kieswet en de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u tegen dit besluit in beroep gaan. U moet dan schriftelijk beroep instellen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het is raadzaam om meteen na ontvangst van het besluit het beroep in te stellen, wilt u nog een kans op deelname aan de verkiezing hebben. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Meer informatie

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Voor meer informatie kunt u kijken op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl of kunt u contact opnemen met het registratiebureau Kiezers buiten Nederland (Postbus 12620, 2500 DL Den Haag); telefoon +31(0)703534400; email: verkiezingen@dbz.denhaag.nl

Op de website vindt u meer informatie over de verkiezingen en vindt u links naar andere relevante websites zoals de sites van politieke partijen of stemwijzers.

Puntsgewijze toelichting

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Punt 1 en 2

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Hier vult u uw persoons- en adresgegevens in. Indien het formulier u automatisch is toegezonden omdat uw gegevens zich in het register ‘Kiezers buiten Nederland’ bevinden, zijn hier uw persoons- en adresgegevens al ingevuld. U kunt in dat geval eventuele wijzigingen aanbrengen. Het invullen van een e-mailadres is optioneel. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de bevestiging van uw registratie te sturen.

Punt 3 en 4

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt uw stem op verschillende manieren uitbrengen.

Per brief

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

De meeste kiezers die buiten Nederland wonen, stemmen per brief. U ontvangt circa drie weken voor de verkiezing op het door u opgegeven adres een zogenaamd briefstembewijs, een stembiljet, een voorgeadresseerde retourenvelop en een handleiding. U vult het stembiljet en het briefstembewijs in en stuurt die terug in de retourenvelop. U moet de envelop zelf (voldoende) frankeren, anders wordt uw stem niet meegeteld! Let u er verder op dat u uw briefstem tijdig terugstuurt.

Uw stem moet uiterlijk om 15.00 uur op de dag van de stemming (zie voor precieze datum www.uheefthetvoorhetzeggen.nl) door de gemeente Den Haag zijn ontvangen om meegeteld te kunnen worden. Als de postverbindingen met het land waar u woont zodanig zijn dat uw briefstem niet tijdig in Nederland zal aankomen, kunt u mogelijk iemand in Nederland machtigen om voor u te stemmen (zie hieronder bij volmacht).

Op de Nederlandse Antillen en Aruba zijn zogenaamde briefstembureaus gevestigd bij de Nederlandse vertegenwoordigingen. Als u daar woont, ontvangt u een retourenvelop die is geadresseerd aan de voorzitter van het desbetreffende briefstembureau. Uw stem wordt dan daar geteld en moet dus uiterlijk om 15.00 uur op de dag van de stemming bij het briefstembureau zijn. U kunt echter altijd besluiten uw briefstem in de envelop rechtstreeks naar de gemeente Den Haag te sturen.

Zelf stemmen in Nederland

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Mocht u op de dag van de stemming zelf in Nederland zijn, dan kunt u uw stem desgewenst zelf in een stembureau uitbrengen. U ontvangt dan op het door u opgegeven adres (circa twee weken voor de stemming) een zogenaamde kiezerspas. Hiermee kunt u in elk stembureau in Nederland zelf uw stem uitbrengen.

Indien u heeft aangegeven per brief of in een stembureau naar keuze te willen stemmen, kunt u uw stembescheiden op een ander adres dan uw huisadres ontvangen. Dit laatste kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u zelf uw stem in Nederland wilt uitbrengen.

Bij volmacht

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U kunt een kiezer die in Nederland woonachtig is, aanwijzen om namens u uw stem uit te brengen. Deze kiezer krijgt dan van zijn gemeente een volmachtbewijs toegezonden waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Let wel op: degene die u machtigt, mag uw volmachtstem alleen uitbrengen samen met zijn eigen stem en mag naast zijn eigen stem niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen.

Indien u kiest voor het uitbrengen van uw stem bij volmacht, vult u de gegevens van de gemachtigde in op het registratieformulier. Het is het meest praktisch indien u het door u ingevulde en ondertekende formulier aan uw gemachtigde stuurt. Uw gemachtigde vult het formulier voorzover nodig nog in en stuurt het, na ondertekening, direct naar de gemeente Den Haag. Uw gemachtigde ondertekent het registratieformulier eveneens en stuurt het direct naar de gemeente Den Haag. Uw formulier moet uiterlijk zes weken voor de dag van de stemming door de gemeente Den Haag ontvangen zijn. Zie voor de precieze datum www.uheefthetvoorhetzeggen.nl. U ontvangt zelf géén stembescheiden. Deze worden direct toegestuurd aan uw gemachtigde.

Punt 5

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Om vast te stellen of u kiesgerechtigd bent, moet u een bewijs bijsluiten dat u Nederlander bent. Meestal zal dat een kopie zijn van de bladzijde van een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart waarop uw persoonsgegevens (naam, leeftijd, geslacht) en uw handtekening voorkomen en waaruit de geldigheidsduur van het paspoort of de identiteitskaart blijkt. Ook een kopie van een geldig Nederlands-Antilliaanse of een Arubaanse identiteitskaart geldt als bewijs van Nederlanderschap.

Let op! Het document moet geldig zijn op de dag van de kandidaatstelling, te weten9 .

Beschikt u niet over een geldig Nederlands identiteitsdocument dan kunt u ook een bewijs omtrent het bezit van het Nederlanderschap bijvoegen die niet langer dan drie jaar geleden is afgegeven. Voor het verkrijgen van een dergelijk bewijs moet u zich melden bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken of bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont. Aan het verkrijgen van een dergelijke verklaring zijn kosten verbonden. Andere documenten dan de hier genoemde worden niet als bewijs van Nederlanderschap geaccepteerd!

Punt 6

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Woont u in een van de lidstaten van de Europese Unie10 dan kunt u in plaats van in Nederland in die lidstaat deelnemen aan de Europese verkiezingen. U moet zich hiervoor aanmelden bij de daartoe bevoegde overheid (meestal de gemeente maar soms een andere instantie zoals een kiescommissie) in het land waar u woont. In de meeste landen moet u zich voor elke Europese verkiezing opnieuw aanmelden.

Omdat het niet is toegestaan dat een kiezer tweemaal zijn stem uitbrengt, dient u op dit registratieformulier te verklaren dat u niet zult deelnemen aan de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement in een andere lidstaat. Dubbele deelname is niet toegestaan, ook niet als u zowel de Nederlandse nationaliteit heeft als de nationaliteit van een andere lidstaat.

Punt 7 en 8

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Let u er op dat u het formulier dateert en ondertekent. Zonder ondertekening is registratie niet mogelijk.

Model G 1-1. Register van aanduidingen van politieke groeperingen

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Nr.11

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/Eerste Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ....../het Europees Parlement, heeft bij beschikking van ...... het op ...... ontvangen verzoek van ...... (volledige statutaire naam van de politieke groepering) gevestigd, ingewilligd, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

......

De voorzitter van het centraal stembureau,

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/Eerste Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ....../het Europees Parlement, heeft bij beschikking van ...... het op ...... ontvangen verzoek van ...... (volledige statutaire naam van de politieke groepering) gevestigd ......, ingewilligd, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan de onder nummer ...... geregistreerde aanduiding van de politieke groepering te wijzigen. De gewijzigde aanduiding luidt als volgt:

......

De voorzitter van het centraal stembureau,

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/Eerste Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ....../het Europees Parlement, heeft bij beschikking van ...... bovenstaande registratie geschrapt op grond van het feit dat bovenvermelde politieke groepering

 • heeft opgehouden te bestaan.

 • een verzoek daartoe heeft ingediend.

 • als vereniging bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden.

 • voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

De voorzitter van het centraal stembureau,

Model G 1-2. Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. maakt ingevolge artikel G 1 / G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding:

Gemachtigde:

Plaatsvervanger

1. .............................................

.............................................

.............................................

2. enz.

   
     
     
 

Plaats: .............................................

Datum: .............................................

De voorzitter van het centraal stembureau,

Model G 1-3. Bewijs van betaling van een waarborgsom voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Ondergetekende, .......................................................................................... (naam en hoedanigheid van degene die met de ontvangst van de waarborgsom is belast), verklaart dat op ......................... ingevolge artikel G 1 / G 2 / G 3, tweede lid, van de Kieswet een bedrag van € 450,- (vierhonderdenvijftig euro) / € 225,- (tweehonderdenvijfentwintig euro) / € 112,50 (honderdentwaalf euro en vijftig eurocent) is ontvangen van ............................................. (naam), ............................................. (adres), als waarborgsom voor de registratie van de aanduiding .......................................................................................... van ..........................................................................................(volledige statutaire naam van de politieke groepering) ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente .............................................

 

Plaats: .............................................

Datum: .............................................

De voorzitter van het centraal stembureau,

Model H 1. Kandidatenlijst

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met blokletters invullen!

Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ..... op ..... [in kieskring ..... (.....)]12 ingeleverd door ..... (naam), wonende ..... (adres), op .....:

Aanduiding van de politieke groepering: .....

Nr.

Naam (zie toelichting punt 1)

Voorletters (zie toelichting punt 1)

Geboortedatum

Adres en postcode (zie toelichting punt 2)

Woonplaats

1.

....................

..........................

........................

......................

......................

2.

enz. (zie toelichting punt 3)

       

Bij deze lijst werden overgelegd (aankruisen hetgeen van toepassing is):

 • een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inleveraar als kiezer is geregistreerd, dat hij/zij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing (zie toelichting punt 4)

 • een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te plaatsen (zie toelichting punt 5)

 • ten minste dertig/twintig/tien verklaringen van kiezers dat zij de lijst ondersteunen (zie toelichting punt 6)

 • een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling (zie toelichting punt 7)

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die geen zitting heeft in het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezingen worden gehouden (zie toelichting punt 8)

 • een bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom (zie toelichting punt 9)

 • een verklaring van voorgenomen vestiging van iedere kandidaat die momenteel niet in de gemeente/provincie woonachtig is (zie toelichting punt 10).

De volgende perso(o)n(en) is (zijn) bij verhindering van de inleveraar bevoegd tot het herstel van verzuimen, bedoeld in artikel I 2 van de Kieswet:

 • 1. ..... (naam),

  ..... (adres)

 • 2. enz.

Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van deze lijst met andere lijsten tot een lijstencombinatie, wordt aangewezen:

..... (naam),

..... (adres)

Als diens plaatsvervanger(s) wordt (worden) aangewezen:

 • 1. ..... (naam),

  ..... (adres)

 • 2. enz.

Toelichting

 • 1. De wijze waarop de kandidaten op de lijst vermeld moeten worden

  Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de gebruikelijke wijze afgekort. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging ’(m)’ of ’(v)’ worden geplaatst.

  Gehuwd of gehuwd geweest zijnde personen, dan wel personen wier partnerschap geregistreerd is of geregistreerd is geweest, worden op de lijst vermeld hetzij met de eigen naam, hetzij, voor zover zij daartoe op grond van artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd zijn, met de naam van echtgenoot of geregistreerde partner dan wel met de eigen naam door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner.

 • 2. Vermelding van het adres

  Vermelding van het adres en de postcode van de kandidaat is niet verplicht. Vermelding van de woonplaats van de kandidaat is wel verplicht. In verband met correspondentie wordt de kandidaat die zijn adres niet op de kandidatenlijst wenst te vermelden verzocht een postadres (niet zijnde een postbusnummer) te verstrekken aan het centraal stembureau.

 • 3. Het maximum aantal namen op een lijst

  Op de lijst mogen de namen van ten hoogste vijftig kandidaten worden geplaatst. Op de lijst van een politieke groepering wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan meer dan vijftien zetels zijn toegekend, mag een aantal namen worden geplaatst dat ten hoogste tachtig bedraagt.

 • 4. De inleveraar van de lijst

  De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de desbetreffende verkiezing. Indien de inleveraar niet als kiezer is geregistreerd in de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, dient hij een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, over te leggen dat hij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing. Het hoofdstembureau kan verlangen dat de inleveraar van zijn identiteit doet blijken.

 • 5. Het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de lijst

  Aan de inleveraar kan door de gemachtigde van de desbetreffende politieke groepering de bevoegdheid worden verleend boven de lijst de aanduiding van deze groepering te plaatsen, zoals deze door het centraal stembureau is geregistreerd. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigde worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model H 3-1).

  De inleveraar mag boven de lijst ook een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging van voor de desbetreffende verkiezing geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, indien hem daartoe de bevoegdheid is verleend door de gemachtigden van de onderscheidene groeperingen. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigden worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model H 3-2). Een aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.

 • 6. Verklaringen van ondersteuning

  Bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, de provinciale staten en gemeenteraden waarin het aantal te verdelen zetels in de raad ten minste 39 bedraagt, moeten per kandidatenlijst 30 verklaringen van kiezers, woonachtig in de kieskring waarvoor de lijst wordt ingeleverd, worden overgelegd dat zij de lijst ondersteunen (model H 4). In gemeenten waarin het aantal te verdelen zetels in de raad minder dan 39, doch minimaal 19 is, geldt een verplicht aantal van 20 ondersteuningsverklaringen, terwijl in gemeenten met minder dan 19 zetels 10 ondersteuningsverklaringen overgelegd dienen te worden. Kiezers die een ondersteuningsverklaring wensen af te leggen, dienen deze binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling te ondertekenen ter secretarie van de gemeente waar zij als kiezer zijn geregistreerd.

  Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overgelegd bij een kandidatenlijst, indien:

  • a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan één of meer zetels zijn toegekend;

  • b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

  • c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen één of meer zetels zijn toegekend.

 • 7. Verklaring van instemming

  Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op deze lijst (model H 9). Indien de kandidaat zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan het voorgeschreven formulier gebonden en kan zij ook per telefax geschieden.

 • 8. Identiteitsbewijs

  Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat die geen zitting heeft in het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd. Als identiteitsbewijs wordt hierbij geaccepteerd de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht zijnde:

  • een Nederlands paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

  • een Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

  • een Nederlands rijbewijs of een rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

  • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

 • 9. Waarborgsom

  Voor elke kandidatenlijst (lijstengroep, stel gelijkluidende lijsten) moet in beginsel een bepaalde waarborgsom worden betaald. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bedraagt deze waarborgsom € 11.250,– bij de verkiezingen voor provinciale staten € 1.125,– en bij de verkiezingen voor de gemeenteraad € 225,–. Degene die de waarborgsom heeft betaald, ontvangt (voor elke kieskring) een bewijs daarvan. Dit bewijs moet bij de indiening van de lijst worden overgelegd.

  De verplichting tot het betalen van een waarborgsom en het overleggen van een bewijs van betaling daarvan geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan een of meer zetels zijn toegekend. Dit geldt ook ten aanzien van samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen; indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

 • 10. Verklaring van voorgenomen vestiging

  Bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor provinciale staten moet de kandidaat die geen ingezetene is van de desbetreffende gemeente of provincie een door de kandidaat ondertekende verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de gemeente onderscheidenlijk de provincie.

 • 11. Lijstencombinatie

  Op de dag van de kandidaatstelling kunnen kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe strekkende gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden (model I 10).

 • 12. Centrale kandidaatstelling

  Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat, kunnen politieke groeperingen die bij de laatstgehouden verkiezingen voor het desbetreffende orgaan één of meer zetels hebben behaald, gebruik maken van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling. Van deze mogelijkheid kunnen bedoelde groeperingen alleen gebruik maken als zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • aan de verkiezingen wordt deelgenomen met een gelijkluidende kandidatenlijst in alle kieskringen.

  • aan de verkiezingen wordt in alle kieskringen deelgenomen met een lijst waarop meer dan dertig namen van kandidaten zijn geplaatst en waarvan behoudens ten hoogste de laatste vijf, de namen dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst.

  De regeling is ook van toepassing in geval van samenvoeging van aanduidingen, indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

  Indien van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling gebruik wordt gemaakt dient inlevering van de kandidatenlijst(en) plaats te vinden bij het hoofdstembureau van kieskring 12 (’s-Gravenhage) bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en bij het hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente is gelegen waar de vergadering van provinciale staten wordt gehouden bij een verkiezing voor provinciale staten.

Model H 3-1. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met schrijfmachine of blokletters invullen!

Ondergetekende, ............................................. (naam), die de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1 / G 2 / G 3, derde lid, van de Kieswet, is van ....................................................................................................................... (volledige statutaire naam van de desbetreffende politieke groepering), verleent hierbij aan ............................................. (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op ............................................., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding van de desbetreffende groepering, zoals deze ingevolge de artikelen G 1, G 2 of G 3 van de Kieswet is geregistreerd, te plaatsen: .......................................................................................................................................

Lijst van kandidaten:

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.............................................

.............................................

.............................................

2.

enz.

   
       
       
     

Datum: ...........................................

Handtekening:

Model H 3-2. Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met schrijfmachine of blokletters invullen!

Ondergetekende(n) 13, ....................................................................................................................................... ............... (naam/namen), die de gemachtigde(n), bedoeld in artikel G 1 / G 2 / G 3, derde lid, van de Kieswet, is/zijn van ....................................................................................................................... (volledige statutaire naam/namen van de desbetreffende politieke groepering(en) verleent/verlenen hierbij aan ............................................. (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op ............................................., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van de desbetreffende groeperingen, zoals deze ingevolge de artikelen G 1, G 2 of G 3 van de Kieswet zijn geregistreerd, of afkortingen daarvan te plaatsen: ...........................................................................................................

Lijst van kandidaten:

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.............................................

.............................................

.............................................

2.

enz.

   
       
       
     

Datum: ...........................................

Handtekening(en):

Model H 4. Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Ondergetekende, ..... (naam), wonende te ..... (adres* en woonplaats), verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ..... op ..... [in kieskring ..... (.....)]14 te ondersteunen.

Aanduiding van de politieke groepering: .....

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.....

.....

.....

2.

enz.

   
   
 

Datum: .....

 

Handtekening:

In te vullen door de burgemeester

De burgemeester van ..... verklaart dat de ondertekenaar in zijn gemeente als kiezer is geregistreerd.

Datum: .....

De burgemeester,

* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.

Toelichting

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing.

Een kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling ter secretarie van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar. De kiezer geeft daarbij blijk van zijn identiteit.

Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.

Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken.

Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overlegd bij een kandidatenlijst, indien:

 • a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan een of meer zetels zijn toegekend;

 • b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste een daarvan, een of meer zetels zijn toegekend.

 • c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen een of meer zetels zijn toegekend.

Artikel Z 4, tweede en derde lid van de Kieswet

 • 2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 • 3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met blokletters invullen!

Ondergetekende, ..... (naam), wonende te ..... (adres* en woonplaats), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ..... op ..... [in kieskring ..... (.....)]15 .

* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.

Aanduiding van de politieke groepering: .....

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.....

.....

.....

2.

enz.

   

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):

..... (naam),

wonende ..... (adres).

   
 

Datum: .....

 

Handtekening:

Toelichting

Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.

Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook per telefax geschieden.

Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.

Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat, op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd. Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.

U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een nieuwe gemachtigde.

Model H 12. Bewijs van betaling van een waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Ondergetekende, .......................................................................................... (naam en hoedanigheid van degene die met de ontvangst van de waarborgsom is belast), verklaart dat op ............................................. ingevolge artikel H 12 / H 13 / H 14, eerste lid, van de Kieswet een bedrag van € 11.250,- (elfduizendtweehonderdenvijftig euro) / € 1.125 (elfhonderdenvijfentwintig euro) / € 225,- (tweehonderdenvijfentwintig euro) is ontvangen van ............................................. (naam), ............................................. (adres), als waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op .............................................

 

Plaats: ........................................................

Datum: .......................................................

Handtekening:

Model I 1. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente ............................................. [in de kieskring ..... (.............................................)] 16 heeft overeenkomstig artikel I 1 van de Kieswet op ............................................. om vier uur 's-middags, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het hoofdstembureau heeft op deze zitting de kandidatenlijsten onderzocht die bij het hoofdstembureau zijn ingeleverd voor de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigende orgaan op .............................................

De volgende lijsten zijn ingeleverd:

 

Aanduiding

Naam en voorletters van de eerste kandidaat

Aantal namen op de lijst

1.

.............................................

.............................................

.............................................

2.

enz.

   

Bij het onderzoek zijn ten aanzien van de ingeleverde lijsten

 • geen verzuimen als bedoeld in artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet geconstateerd.

 • de volgende verzuimen, bedoeld in artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet, geconstateerd:

Aanduiding lijst

Aard verzuim(en)

.....................................................................................

.....................................................................................

enz.

 

Het hoofdstembureau zal overeenkomstig artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet de inleveraar(s) bericht geven van bovenvermeld(e) verzuim(en), met vermelding dat dit (deze) binnen drie dagen kan (kunnen) worden hersteld ter secretarie van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd.

 

Plaats: ........................................................

Datum: .......................................................

   
 

............................................., Voorzitter

.............................................}

.............................................} Leden

.............................................}

.............................................}

Model I 4. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ...... [in de kieskring ...... (......)] heeft overeenkomstig artikel I 4 van de Kieswet op ......, om 16.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte een openbare zitting gehouden.

Het hoofdstembureau heeft op deze zitting beslist over de geldigheid van de op ...... bij het hoofdstembureau ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan op ......, over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduidingen van een politieke groepering en deze beslissingen op de zitting bekend gemaakt.

Bij het overeenkomstig artikel I 1 van de Kieswet gehouden onderzoek zijn ten aanzien van de ingeleverde lijsten

 • geen verzuimen als bedoeld in artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet geconstateerd.

 • de volgende verzuimen, bedoeld in artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet, geconstateerd:

  Aanduiding lijst

  Aard verzuim(en)

  ......

  ......

  enz.

   

  Nadat het hoofdstembureau overeenkomstig artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet de desbetreffende inleveraar(s) hiervan bericht heeft gegeven, is (zijn) ten aanzien van de navolgende lijst(en) binnen de daarvoor in artikel I 2, tweede lid, van die wet gestelde termijn het (de) volgende verzuim(en) hersteld:

  Aanduiding lijst

  Aard verzuim(en)

  ......

  ......

  enz.

   

Overeenkomstig artikel I 5 van de Kieswet

 • werd geen lijst ongeldig verklaard.

 • werd(en) op de daarbij vermelde grond de volgende lijst(en) ongeldig verklaard:

  Aanduiding lijst

  Grond

  ......

  ......

  enz.

   

Daarna werden overeenkomstig artikel I 6, eerste lid, van de Kieswet van de hierna te noemen lijst(en) op de daarbij vermelde grond de volgende kandida(a)t(en) geschrapt:

Aanduiding lijst

Naam kandidaat

Grond

......

......

......

enz.

   

Overeenkomstig artikel I 6, tweede lid, van de Kieswet werd(en) op de daarbij vermelde grond de volgende aanduiding(en) van een politieke groepering, gesteld boven de daarbij vermelde lijst, geschrapt:

Aanduiding

Lijst waarop als eerste kandidaat voorkomt

Grond

......

......

......

enz.

   

Vervolgens werd(en) overeenkomstig artikel I 6, derde lid, van de Kieswet de volgende aanduiding(en) ambtshalve in overeenstemming gebracht met de aanduiding van de politieke groepering, zoals die voor haar is geregistreerd:

Lijst waarop als eerste kandidaat voorkomt

Aanduiding, zoals deze bij de inlevering is vermeld

Aanduiding, zoals deze ambtshalve is gewijzigd

......

......

......

enz.

   

Dientengevolge heeft het hoofdstembureau de volgende lijsten met de daarop vermelde kandidaten geldig verklaard:

 • a. Aanduiding van de politieke groepering:

  ......

  Nr.

  Naam

  Voorletters

  Woonplaats

  1.

  ......

  ......

  ......

  2.

  enz.

     
 • b. enz.

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

  ......

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken:

......

 

Plaats: ......

 

Datum: ......

   
 

......,

 

Voorzitter

 

......,

 

Leden

Model I 9. Mededeling aan het centraal stembureau van de geldig verklaarde kandidatenlijsten

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Onderwerp:

Geldig verklaarde kandidatenlijsten

 

Aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van

 • -

  de Tweede Kamer der Staten-Generaal /

 • -

  provinciale staten van ...................................

Ter uitvoering van artikel I 9, eerste lid van de Kieswet deel ik u mee dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. op ............................................. de volgende geldig verklaarde kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

 • 1. Aanduiding van de politieke groepering:

  .......................................................................................................................................

  Nr.

  Naam

  Voorletters

  Woonplaats

  1.

  .............................................

  .......................................................

  .............................................

  2.

  enz.

     

  In de lijst, zoals deze op de dag van de kandidaatstelling luidde, zijn nadien de volgende wijzigingen aangebracht:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van deze lijst met andere lijsten tot een lijstencombinatie, is aangewezen:

  .......................................................................................................................... (naam),

  .......................................................................................................................... (adres),

  Als diens plaatsvervanger(s) is (zijn) aangewezen:

  • 1. ................................................................................................................. (naam),

   ................................................................................................................. (adres),

  • 2. enz.

  De kandidaat ............................................. (naam) heeft, aangezien zijn woonplaats buiten Nederland is gelegen, overeenkomstig artikel H 10, eerste lid, van de Kieswet als zijn gemachtigde aangewezen: ............................................. (naam), wonende ............................................. (adres).

  Alle kandidaten hebben overeenkomstig artikel H 10a, eerste lid, van de Kieswet als hun gemachtigde aangewezen: ............................................. (naam), wonende ............................................. (adres) 17

 • 2. enz.

 

De Voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van

 • -

  de Tweede Kamer der Staten-Generaal /

 • -

  provinciale staten van ............................................. in kieskring ..... (.............................................),

Toelichting

Indien het betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt, kan deze mededeling achterwege blijven.

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling, bedoeld in artikel H 2, eerste lid, van de Kieswet, dient eenzelfde mededeling plaats te vinden aan de overige hoofdstembureaus. In dat geval dient de adressering te worden aangepast.

Model I 10. Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

De ondergetekenden, daartoe blijkens de ingeleverde kandidatenlijsten gemachtigd, verklaren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op ............................................. de volgende kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie te verbinden:

 

Aanduiding van de politieke groepering

Naam en voorletters van de gemachtigde

1.

..............................................................

..................................................................

2.

enz.

 
     
   

Datum: .....................................................

Handtekeningen:

Model I 12-1. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...... heeft overeenkomstig artikel I 12 van de Kieswet op ......, om ...... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de kandidatenlijsten genummerd die zijn ingeleverd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...... op ......, en beslist over de geldigheid van de gevormde lijstencombinaties en deze beslissingen op de zitting bekend gemaakt.

De nummering van de kandidatenlijsten

Het centraal stembureau heeft eerst met toepassing van artikel I 14, eerste en tweede lid, van de Kieswet genummerd de lijsten van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing een of meer zetels zijn toegekend, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samenvoeging van aanduidingen. Indien de aantallen stemmen bij de laatstgehouden verkiezing gelijk waren, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering

Aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezing

1.

......

......

2.

enz.

 

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, derde lid, van de Kieswet genummerd de overige lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten waarvan in alle kieskringen een lijst is ingeleverd, in de volgorde door het door het lot aangewezen. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

......

......

enz.

 

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, vierde lid, van de Kieswet genummerd de overige lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten in de volgorde van het aantal kieskringen waar een daartoe behorende lijst is ingeleverd. Indien de aantallen kieskringen waar de daartoe behorende lijsten zijn ingeleverd gelijk zijn, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Aantal kieskringen waar de lijst is ingeleverd

......

......

......

enz.

   

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, vijfde lid, van de Kieswet aan de op zichzelf staande lijsten bij loting de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Kieskring

......

......

......

enz.

   

De beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties

Het centraal stembureau heeft, gelet op artikel I 10 van de Kieswet, de volgende lijstencombinaties op de daarbij vermelde grond ongeldig verklaard:

 

Lijstencombinatie

Grond

 

(Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.)

 

a.

......

......

b.

enz.

 

Dientengevolge heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:

 

(Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.)

a.

......

b.

enz.

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

  ......

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

......

 

Plaats: ......

 

Datum: ......

   
 

......,

 

Voorzitter

 

......,

 

Leden

Model I 12-2. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ...... heeft overeenkomstig artikel I 12 van de Kieswet op ......, om ...... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de kandidatenlijsten genummerd die zijn ingeleverd voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ...... op ......, en beslist over de geldigheid van de gevormde lijstencombinaties en deze beslissingen op de zitting bekend gemaakt.

De nummering van de kandidatenlijsten

Het centraal stembureau heeft eerst met toepassing van artikel I 14, eerste en tweede lid, van de Kieswet genummerd de lijsten van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing een of meer zetels zijn toegekend, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samenvoeging van aanduidingen. Indien de aantallen stemmen bij de laatstgehouden verkiezing gelijk waren, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering

Aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezing

1.

......

......

2.

enz.

 

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, vijfde lid, van de Kieswet aan de op zichzelf staande lijsten bij loting de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Kieskring

......

......

......

enz.

   

De beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties

Het centraal stembureau heeft, gelet op artikel I 10 van de Kieswet, de volgende lijstencombinaties op de daarbij vermelde grond ongeldig verklaard:

 

Lijstencombinatie

Grond

 

(Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.)

 

a.

......

......

b.

enz.

 

Dientengevolge heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:

 

(Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.)

a.

......

b.

enz.

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

  ......

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

......

 

Plaats: ......

 

Datum: ......

   
 

......,

 

Voorzitter

 

......,

 

Leden

Model J 7. Stempas

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Bijlage 246476.png

Model J 16. Handleiding voor de kiezer

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat van uw keuze rood te maken.

Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet ongeldig.

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus.

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Model J 20. Stembiljet

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

(voorzijde)18

STEMBILJET voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ..... op ..... [in kieskring ..... (..... )]19

KANDIDATENLIJSTEN20

Bijlage 245509.png

enz.21

De kiezer stemt door het rood maken van één wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van zijn keuze. Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.

Model J 38-2. Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Kieskring: 12 ('s-Gravenhage); stembureau: .............................................

Dag van de stemming: .............................................

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen om ............... uur.

 • B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

  • a. de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

  • b. de verzoekschriften, bedoeld in artikel M 4, vierde lid, van de Kieswet.

 • C. Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen.

 • D. De voorzitter heeft om ............... uur verklaard dat zich naar het oordeel van het stembureau in of bij het stemlokaal omstandigheden voordeden die de behoorlijke voortgang van de zitting onmogelijk maakten. De zitting is daarop geschorst. De voorzitter heeft hiervan terstond mededeling gedaan aan de burgemeester. De burgemeester heeft vervolgens bepaald dat de zitting wordt hervat op ............................................. om ............... uur te ............................................. Aan de deur van het stemlokaal is een kennisgeving bevestigd dat de zitting is geschorst, alsmede een mededeling waar en wanneer de zitting wordt hervat.

 • E. In tegenwoordigheid van de in het stemlokaal aanwezige kiezers is de sleuf van de stembus afgesloten. 22 De stembus is verzegeld. De sleutel waarmee de stembus is afgesloten, is in een enveloppe gedaan die daarna is verzegeld.

 • F. In afzonderlijke pakken zijn gedaan:

  • a. de verzoekschriften, bedoeld in artikel M 4, vierde lid, van de Kieswet;

  • b. de ingevolge artikel M 11 van de Kieswet terzijde gelegde retourenveloppen;

  • c. de nog niet geopende retourenveloppen. 23

  Alle pakken zijn daarna verzegeld. 24

 • G. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

  • geen bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht:

   .......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

   Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

   .......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

 • H. Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................)

 

Plaats: ........................................................

Datum: .......................................................

   
 

............................................., Voorzitter

.............................................} Leden

.............................................}

Model K 6. Verzoek om met een kiezerspas te stemmen

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Aan de burgemeester van

.....

Ondergetekende wenst de komende verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement/de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ..... te stemmen in een andere gemeente naar zijn/haar keuze binnen het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

Naam: .....

Eerste voornaam en verdere voorletters: .....

Geboortedatum: .....

Adres: .....

   

Postcode: .....

Woonplaats:

Emailadres (optioneel): .....

Telefoonnummer (optioneel); .....

Het adres waarop u de kiezerspas wenst te ontvangen (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)

Adres: .....

   

Postcode: .....

Woonplaats: .....

   
 

Datum: .....

 

Handtekening verzoeker/verzoekster:

   

In te vullen door de burgemeester

Het bovenstaande verzoek is

 • ingewilligd en op grond daarvan is een kiezerspas verstrekt, d.d.

  ....., nr. .....

 • niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:

  .....

  .....

  .....

Datum: .....

De burgemeester: .....

Toelichting

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

 • 1. U moet uw verzoek uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming indienen. Als u uw stempas al hebt ontvangen, moet u deze meesturen.

 • 2. U kunt alleen een verzoek om in een andere gemeente te stemmen indienen in het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement betekent dit dat u in heel Nederland mag stemmen. Voor de provinciale statenverkiezingen betekent dit dat u alleen binnen de provincie waar u woont in een andere gemeente mag stemmen.

 • 3. Indien uw kiezerspas in het ongerede raakt, ontvangt u geen nieuw exemplaar.

 • 4. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van de reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u beroep wenst in te stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Model L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met blokletters invullen!

Aan de burgemeester van

.....

   

Ondergetekende verwacht niet in staat te zijn in persoon aan de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ..... deel te nemen en verzoekt daarom bij volmacht te mogen stemmen.

Naam: .....

Eerste voornaam en verdere voorletters: .....

Geboortedatum: .....

Adres: .....

   

Postcode: .....

Woonplaats: .....

   

Emailadres (optioneel): .....

Telefoonnummer (optioneel): .....

Indien dit adres afwijkt van uw adres op de dag van de kandidaatstelling, dan dient u hierna uw adres op die dag in te vullen:

Adres: .....

   

Postcode: .....

Woonplaats: .....

   

Ondergetekende wijst de volgende persoon als gemachtigde aan:

Naam: .....

Eerste voornaam en verdere voorletters: .....

Geboortedatum: .....

Adres: .....

   

Postcode: .....

Woonplaats: .....

   

Indien dit adres afwijkt van het adres van de gemachtigde op de dag van de kandidaatstelling, dan dient hierna het adres van de gemachtigde op die dag te worden ingevuld:

Adres: .....

   

Postcode: .....

Woonplaats: .....

   

De gemachtigde verklaart zich door mede-ondertekening bereid voor de volmachtgever bij volmacht te stemmen en met inbegrip van deze machtiging niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde te hebben aangenomen.

   

Datum: .....

Datum: .....

Handtekening volmachtgever:

Handtekening gemachtigde:

In te vullen door burgemeester en wethouders van de woonplaats van de gemachtigde, indien de volmachtgever en de gemachtigde niet in dezelfde gemeente als kiezer zijn geregistreerd

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Burgemeester en wethouders van .....verklaren dat de gemachtigde in hun gemeente als kiezer is geregistreerd. De gemachtigde heeft, voorgaande aanwijzing meegerekend, niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aangenomen.

   
 

Datum: .....

 

Burgemeester en wethouders,

In te vullen door de burgemeester van de woonplaats van de volmachtgever

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het bovenstaande verzoek is

 • ingewilligd en op grond daarvan is een volmachtbewijs toegezonden, d.d. ....., nr.....

 • niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:

  .....

  .....

  .....

   
 

Datum: .....

 

Burgemeester en wethouders,

Toelichting voor de volmachtgever

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

 • 1. Uw verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming bij de burgemeester worden ingediend.

 • 2. Indien u in een andere kieskring als kiezer bent geregistreerd dan de kieskring waarin de gemachtigde als kiezer is geregistreerd, dient u er rekening mee te houden dat in de verschillende kieskringen verschillende kandidatenlijsten kunnen gelden. Ter secretarie van de gemeente waar de gemachtigde aan de stemming deelneemt, kunnen omtrent de geldende kandidatenlijsten inlichtingen worden verkregen.

 • 3. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van de reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u beroep wenst in te stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 • 4. Een eenmaal gegeven volmacht kunt u niet meer intrekken. U kunt na het verlenen van een volmacht niet meer in persoon aan de stemming deelnemen.

Toelichting voor de gemachtigde

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

 • 1. U kunt de aanwijzing als gemachtigde alleen aannemen, indien u op de dag van de kandidaatstelling als kiezer bent geregistreerd in het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing geldt.

 • 2. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt u een volmachtbewijs. Dit bewijs geldt als stempas.

Artikel Z 4 van de Kieswet

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

 • 1. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt om volmacht te geven tot het uitbrengen van zijn stem, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 • 2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 • 3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.

Model L 11 (kleur groen). Volmachtbewijs

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

(voorzijde)

nr. ...............

Paraaf stembureau:

De burgemeester van ............................................. verklaart dat de houder van dit bewijs bevoegd is als gemachtigde deel te nemen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. de raad van de gemeente ............................................. op .............................................

Naam gemachtigde: .............................................

Eerste voornaam en verdere voorletters: .............................................

Geboortedatum: .............................................

Adres: .............................................

Postcode: ............... Woonplaats: .............................................

Naam volmachtgever: .............................................

Eerste voornaam en verdere voorletters: .............................................

Geboortedatum: .............................................

Adres: .............................................

Postcode: ............... Woonplaats: .............................................

 

Datum: .............................................

De burgemeester,

Dit bewijs meebrengen!

(achterzijde)

Toelichting voor de gemachtigde

 • 1. U kunt de volmachtstem uitsluitend tegelijk met uw eigen stem uitbrengen.

 • 2. Indien dit bewijs in het ongerede is geraakt, wordt geen nieuw bewijs verstrekt.

Artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel Z 6 van de Kieswet

Degene die bij een verkiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze overleden is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Model M 3. Verzoek om per brief te mogen stemmen

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Verzoek om per brief te mogen stemmen

Aan de burgemeester van ......

Ondergetekende verklaart op de dag van de komende verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement/ de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wegens zijn/haar beroep of werkzaamheden of wegens het beroep of de werkzaamheden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder in het buitenland te verblijven. Hij/zij verzoekt om die reden per brief te mogen stemmen.

Naam: ......

Eerste voornaam en verdere voorletters: ......

Geboortedatum: ......

Adres: ......

Postcode: ...... Woonplaats: ......

e-mailadres: ......

Adres in het buitenland waar u de stembescheiden wenst te ontvangen:

Adres: ......

Postcode: ...... Woonplaats: ......

Land: ......

Datum: ......

Handtekening verzoeker/verzoekster:

In te vullen door de burgemeester van de gemeente waar u als kiezer bent geregistreerd

Het bovenstaande verzoek is

 • ingewilligd en op grond daarvan is het verzoekschrift gezonden aan de burgemeester van 's-Gravenhage, d.d. ......

 • niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:

  ......

Datum: ......

De burgemeester,

In te vullen door de burgemeester van 's-Gravenhage

De burgemeester van 's-Gravenhage heeft verzoeker/verzoekster een briefstembewijs, een stembiljet, een enveloppe voor het stembiljet, een retourenveloppe en een handleiding toegezonden, d.d. ...... nr. ......

Datum: ......

De burgemeester van 's-Gravenhage,

Toelichting voor de kiezer

 • 1. Uw verzoek moet uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de stemming bij de burgemeester van de gemeente waar u als kiezer bent geregistreerd, worden ingediend.

  Vervolgens ontvangt u op het door u opgegeven adres een briefstembewijs, een stembiljet, een retourenveloppe en een handleiding. Met dit stembiljet kunt u vanuit het buitenland zelf uw stem uitbrengen.

 • 2. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van de reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u beroep wenst in te stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Model M 6-1 (kleur oranje, internationaal postformat EN-C5). Retourenveloppe voor het stemmen per brief

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

stembiljet

   

Frankeren als (luchtpost)brief

nummer:

     
       
       
 

Aan:

De burgemeester van 's-Gravenhage

Postbus 12620

2500 DL 's-Gravenhage

PAYS-BAS 25

       

Model M 6-2 (kleur geel). Briefstembewijs

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

(voorzijde)

   

nummer: .........................

paraaf stembureau:.........

De burgemeester van 's-Gravenhage verklaart dat (naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en land):

 
 
 
 

bevoegd is per brief te stemmen bij de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Datum: .............................................

De burgemeester,

Een aan de kiezer verzonden briefstembewijs kan niet door een nieuw worden vervangen.

(achterzijde)

Verklaring van de kiezer

De op de voorzijde vermelde kiezer verklaart het bijgevoegde stembiljet persoonlijk te hebben ingevuld.

 

Datum: .............................................

Handtekening kiezer:

Model M 6-3. Handleiding voor de kiezer betreffende het stemmen per brief

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

 • 1. U dient uw stem uit te brengen door op het bijgevoegde stembiljet het witte stipje dat vóór de kandidaat van uw keuze is geplaatst, rood te maken. U mag op het stembiljet geen bijvoegingen (tekst of tekeningen) plaatsen waardoor u kunt worden geïdentificeerd, anders wordt het stembiljet ongeldig. U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco, maar geldt uw stem als ongeldig.

 • 2. Daarna dient u het stembiljet op zodanige wijze dicht te vouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de envelop voor het stembiljet.

 • 3. Vervolgens ondertekent u de op het bijgevoegde briefstembewijs gestelde verklaring dat u het stembiljet persoonlijk hebt ingevuld.

 • 4. Daarop doet u de envelop met het stembiljet en het briefstembewijs in de bijgevoegde retourenvelop, waarop hetzelfde nummer is vermeld als op het briefstembewijs. Vervolgens sluit en verzendt u de reeds geadresseerde retourenvelop. Is de retourenvelop geadresseerd aan de burgemeester van ’s-Gravenhage, dan kunt u deze desgewenst ook toezenden aan het hoofd van de consulaire post waaronder uw woon- of verblijfplaats ressorteert, die dan voor doorzending naar ’s-Gravenhage zal zorgdragen. In dat geval dient u de adressering van de retourenvelop te wijzigen.

  Stemt u vanuit een land waar een briefstembureau is gevestigd, dan is de envelop reeds geadresseerd aan de voorzitter van dat briefstembureau.

 • 5. De retourenvelop dient als brief (zo nodig luchtpost) te worden gefrankeerd. Zij dient uiterlijk op de dag van de stemming om 15.00 uur Nederlandse tijd in het bezit van de burgemeester van ’s-Gravenhage te zijn of, in landen waar een briefstembureau is gevestigd, om 15.00 uur plaatselijke tijd in het bezit van de voorzitter van dat stembureau. Retourenveloppen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd of niet tijdig door de burgemeester van ’s-Gravenhage dan wel de voorzitter van het briefstembureau in het buitenland zijn ontvangen, worden ongeopend terzijde gelegd.

 • 6. De retourenvelop mag slechts één stembiljet bevatten. Indien de retourenvelop twee of meer stembiljetten dan wel geen stembiljet of geen briefstembewijs bevat, wordt zij door het stembureau terzijde gelegd. Ook indien de op het briefstembewijs gestelde verklaring van de kiezer dat hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld, niet door deze is ondertekend, wordt de retourenvelop door het stembureau terzijde gelegd. In deze gevallen worden het stembiljet c.q. de stembiljetten niet meegeteld bij de stemopneming.

Model M 6-4. Enveloppe voor het stembiljet

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

     
     
 

Stembiljet

(kleur wit)

     
     

Model N 10-1. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Bijlage 246477.png
Bijlage 246478.png
Bijlage 246479.png
Bijlage 246480.png
Bijlage 246481.png
Bijlage 246482.png
Bijlage 246483.png
Bijlage 246484.png
Bijlage 246485.png
Bijlage 246486.png
Bijlage 246487.png
Bijlage 246488.png
Bijlage 246489.png
Bijlage 246490.png
Bijlage 246491.png
Bijlage 246492.png
Bijlage 246493.png
Bijlage 246494.png
Bijlage 246495.png

Model N 10-2. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Kieskring 12 (’s-Gravenhage); stembureau: .....

Dag van de stemming: .....

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • A Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen om ..... uur.

 • B Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

  • a. de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

  • b. de verzoekschriften, bedoeld in artikel M 4, vierde lid, van de Kieswet.

 • C Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen.26

 • D Om ..... uur is de sleuf van de stembus afgesloten.

 • E Aantallen retourenveloppen, enveloppen met stembiljetten en stembiljetten27

  • a. Aantal door het stembureau ontvangen retourenveloppen: .....

  • b. Aantal ingevolge artikel M 11 van de Kieswet terzijde gelegde retourenveloppen: .....

 • F De voorzitter heeft de onder E aangegeven aantallen aan de aanwezige kiezers bekendgemaakt.

 • G Vervolgens heeft het stembureau een verklaring opgemaakt betreffende het aantal op de verzoekschriften gestelde parafen.

 • H Ten slotte zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel N 16 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

  • a. de verzoekschriften tezamen met de onder G bedoelde verklaring;

  • b. de retourenveloppen;

  • c. de briefstembewijzen.

  Deze pakken zijn daarna verzegeld.

 • I Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

  • geen bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht:

  .....

  .....

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .....

  .....

 • J Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken is de stembus geopend.28 Indien in een envelop zich geen of meer dan één stembiljet bevindt, wordt hiervan aantekening gemaakt. Indien zich meer dan één stembiljet in één envelop bevindt, doet de voorzitter van het briefstembureau deze biljetten wederom in de envelop en legt hij deze, na haar te hebben verzegeld, terzijde.

  Aantal door het stembureau terzijde gelegde enveloppen met stembiljetten ......

 • K De stembiljetten zijn geteld. Hun aantal bedroeg ......

 • L Nadat de stembiljetten zijn geopend, zijn deze lijstgewijze bijeengevoegd.

 • M Het stembureau heeft overeenkomstig artikel N 7 van de Kieswet als blanco stem aangemerkt: het stembiljet dat door de kiezer is ingeleverd zonder dat hij geheel of gedeeltelijk een wit stipje rood heeft gemaakt en zonder dat hij anderszins op het stembiljet geschreven of getekend heeft.

 • N Het stembureau heeft overeenkomstig artikel N 7 van de Kieswet ongeldig verklaard:

  • a. andere stembiljetten dan die welke volgens het bepaalde bij of krachtens deze wet mogen worden gebruikt;

  • b. stembiljetten, niet-zijnde blanco stembiljetten, waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt;

  • c. stembiljetten waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

  Het aantal van de onder a tot en met c bedoelde, ongeldige, stembiljetten bedraagt .....

  De voorzitter heeft de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet onmiddellijk bekend gemaakt. Indien een van de aanwezige kiezers dit heeft verlangd, zijn de biljetten getoond.

 • O Het stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld:

  • a. het aantal in de stembus29 aangetroffen stembiljetten (zie onder K):

   .....

  • b. het aantal blanco stembiljetten (zie onder M):

   .....

  • c. het totale aantal ongeldige stembiljetten (zie onder N):

   .....

  Het aantal geldige, niet-zijnde blanco, stembiljetten bedraagt derhalve:

  .....

 • P De voorzitter heeft medegedeeld30 dat zijn uitgebracht op:

  Lijst nr. 1 Aanduiding van de politieke groepering: ......

  Nr., naam en voorletters van de kandidaten

  Aantal stemmen

  1 .....

   

  2 .....

   

  enz.

   
     

  Gezamenlijk aantal van de op de lijst uitgebrachte stemmen:

  .....

  Lijst nr. (enz.)

  (In te vullen ten aanzien van iedere lijst in de volgorde van de nummers van de lijsten zowel het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen.)

 • Q Tevens heeft de voorzitter medegedeeld:

  • a. het aantal blanco uitgebrachte stemmen

  • b. het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen.

 • R Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitkomst van de stemming

  • een bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht:

   .....

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .....

 • S Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel N 9 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

  • a. de blanco stembiljetten;

  • b. de ongeldig verklaarde stembiljetten;

  • c. de geldige stembiljetten.

  Alle pakken zijn daarna verzegeld.

 • T Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

  .....

  .....

  .....

   
 

Plaats: .....

 

Datum: .....

   
 

....., Voorzitter

 

.....} Leden

 

.....}

Model N 11. Vaststelling van de aantallen stemmen die zijn uitgebracht op de kandidaten en lijsten in een gemeente

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

 • 1. De burgemeester van de gemeente ..... heeft overeenkomstig artikel N 11, tweede lid, van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst het aantal in de gemeente op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het totale aantal in de gemeente op de lijst uitgebrachte stemmen alsmede het aantal uitgebrachte blanco en ongeldige stemmen vastgesteld. De aldus verkregen uitkomsten luiden:

  (Dit overzicht wordt per lijst opgenomen)

  Aanduiding van de groepering:

  Lijstnummer:

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen

  1

     

  2

     

  3

     

  enz.

     
       

  Totale aantal op de lijst uitgebrachte geldige stemmen

     

  Aantal blanco stemmen: .....

  Aantal ongeldige stemmen: .....

  Plaats: .....

  Datum: .....

  De Burgemeester,

  ......

 • 2. De burgemeester van de gemeente 's-Gravenhage heeft overeenkomstig artikel N 11, derde lid, van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst het aantal in de briefstembureaus op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het totale aantal in de briefstembureaus op de lijst uitgebrachte stemmen alsmede het aantal uitgebrachte blanco en ongeldige stemmen vastgesteld. De aldus verkregen uitkomsten luiden:

  (Dit overzicht wordt per lijst opgenomen)

  Aanduiding van de groepering:

  Lijstnummer:

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen

  1

     

  2

     

  3

     

  enz.

     
       

  Totale aantal op de lijst uitgebrachte geldige stemmen

     

  Aantal blanco stemmen: ......

  Aantal ongeldige stemmen: .....

  Plaats: ......

  Datum: ......

  De Burgemeester van 's-Gravenhage,

  ......

Model O 3. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...... in kieskring (......) heeft overeenkomstig artikel O 1 van de Kieswet op ...... om 10.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het hoofdstembureau heeft op deze zitting de uitkomst vastgesteld van de stemming voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...... in de kieskring op ......

Het hoofdstembureau heeft ten aanzien van iedere lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het stemcijfer van de lijst vastgesteld. De voorzitter heeft bekendgemaakt dat de aldus verkregen uitkomsten luiden:

(Dit overzicht wordt per lijst opgenomen.)

Aanduiding van de groepering:

Lijstnummer:

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen

1

   

2

   

3

   

enz.

   

Stemcijfer:

Het hoofdstembureau heeft tevens bekendgemaakt:

 • a. dat het aantal blanco uitgebrachte stemmen bedraagt:

 • b. dat het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen bedraagt:

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht: ......

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken: ......

 

Plaats: ......

 

Datum: ......

   
 

......, Voorzitter

   
 

......}

 

......} Leden

 

......}

 

......}

Model P 22-1. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...... heeft overeenkomstig artikel P 20 van de Kieswet op ....., om ....., uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de uitslag vastgesteld en bekendgemaakt van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ..... op ..... .

Het centraal stembureau heeft deze uitslag op grond van de processen-verbaal die ingevolge artikel 0 4, eerste lid, van de Kieswet door de voorzitters van de hoofdstembureaus zijn toegezonden, als volgt vastgesteld en bekendgemaakt:

 • A. Overzicht van de ingeleverde kandidatenlijsten

  De volgende groeperingen hebben aan de verkiezing deelgenomen:

  Lijstnummer

  Aanduiding

  De groepering heeft bij de Kieskring(en) ingediend:

     

  1) een lijstengroep

     

  2) een stel gelijkluidende lijsten

     

  3) een op zichzelf staande lijst.

  Kieskringen en naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd:

 • B. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

  Lijstnummer

  Kieskring

  Totaal aantal stemmen per groepering

   

  1

  2

  3

  enz.

   

  1

           

  2

           

  3

           

  enz. (Indien niet tot een groep verbonden lijsten door toepassing van artikel I 14, vijfde lid, van de Kieswet in verschillende kieskringen hetzelfde nummer hebben gekregen, deze lijsten, onder herhaling van het lijstnummer, op verschillende regels vermelden.)

             

  Totaal aantal stemmen op een kandidaat per kieskring

           
             

  Totaal aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen

           
             

  Totaal aantal blanco stemmen

           
             

  Totaal aantal ongeldige stemmen

           
 • C. Vaststelling van de kiesdeler

  Het totaal van de op een kandidaat uitgebrachte stemmen bedraagt: .....

  Aangezien ..... zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: ..... : ..... =

 • D. Lijstencombinaties

  (Verkiezing Tweede Kamer)

  De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

  Nummer lijstencombinatie

  Nummers van de verbonden lijsten (groepen)

  Aantal stemmen

  Lijsten ten aanzien waarvan deze combinaties in aanmerking worden genomen

  Aantallen stemmen van de lijstencombinaties

  1

         

  2

         

  3

         

  enz.

         

  (Verkiezing provinciale staten)

  Aantallen zetels die aan de lijsten van de onderscheidene groeperingen zouden zijn toegewezen, indien geen lijstencombinaties zouden zijn aangegaan overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet:

  Lijst

  Aantal zetels

  (Een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de kieskring waarin zij is ingeleverd.)

   

  De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

  Nummer lijstencombinatie

  Nummers van de verbonden lijsten (groepen)

  Aantal stemmen

  Lijsten ten aanzien waarvan deze combinaties in aanmerking worden genomen

  Aantallen stemmen van de lijstencombinaties

  1

         

  2

         

  3

         

  enz.

         
 • E. Verdeling van de zetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

  Lijstencombinatie, lijst

  Aantal stemmen

  Quotiënt bij deling door de kiesdeler

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijstengroepen en/of stellen gelijkluidende lijsten; een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de kieskring waarin zij is ingeleverd.)

     

  Overeenkomstig artikel P 6 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt. Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve: .....

  Het aantal restzetels bedraagt: .....

 • F. Verdeling van de restzetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

  De restzetels zijn met toepassing van artikel P 7 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddeld aantal stemmen per zetel hebben.

  Lijstencombinatie, lijst

  Reeds toegewezen zetels

  Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van restzetels

  Toegewezen restzetels

     

  +1

  +2 enz.

   

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijstengroepen en/of stellen gelijkluidende lijsten; een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de kieskring waarin zij is ingeleverd.)

         

  (Indien een loting ingevolge artikel P 7, eerste lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 9 of P 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • G. Verdeling van de aan de lijstencombinaties toegewezen zetels over de verbonden lijsten

  De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de combinatiekiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiekiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

  Lijstencombinaties

  Aantal stemmen

  Aantal zetels lijstencombinatie

  Combinatiekiesdeler

  Quotiënt

  Overschot

  Toegewezen restzetels

  (Lijstencombinaties met daaronder vermeld de verbonden lijsten)

             

  (Indien een loting ingevolge artikel P 11, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • H. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

  Aanduiding van de groepering

  Lijstnummer

  Aantal zetels

  (vermelding in volgorde van het aantal behaalde zetels)

     
       
 • I. Verdeling van de aan de lijstengroepen toegewezen zetels over de lijsten die deel uit maken van die lijstengroepen

  De aan de lijstengroepen toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 12 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de groepskiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstengroep te delen door het aantal aan die groep toegewezen zetels. Vervolgens is de groepskiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de lijsten waaruit de groep bestaat. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

  (Dit overzicht wordt per lijstengroep in het proces-verbaal opgenomen.)

  Aanduiding van de groepering:

  Lijstengroepnummer:

  Totaal aantal stemmen:

  Toegewezen aantal zetels:

  Groepskiesdeler:

  Lijst c.q. stel gelijkluidende lijsten

  Stemmenaantal

  Quotiënt

  Overschot

  Toegewezen restzetels

  Totaal toegewezen zetels

  (Per lijst en/of stel gelijkluidende lijsten de kieskringen vermelden waarin werd uitgekomen en daarachter de stemmenaantallen. Daaronder wordt het totaal van de door de lijst of het stel gelijkluidende lijsten behaalde aantal stemmen vermeld.)

           

  (Indien een loting ingevolge artikel P 12, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of indien artikel P 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • J. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen

  (Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.)

  Aanduiding van de groepering:

  Lijst/Stel gelijkluidende lijsten (Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring c.q. het stel vermeld):

  Totaal aantal stemmen:

  Toegekend aantal zetels:

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen (per kieskring)

  Totaal aantal stemmen

  (Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene kieskringen op één regel vermelden)

   

  (Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten)

         

  Totaal

       
 • K. Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst

  Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

         

  Naam

  Woonplaats

  Aantal stemmen op de gezamenlijke lijsten

  Lijst waarop de zetel wordt toegewezen

  (Indien een loting ingevolge artikel P 15 van de Kieswet heeft plaatsgehad, wordt dit hier vermeld.)

  Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) toegewezen:

  (Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.)

  Lijst/Stel gelijkluidende lijsten (Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring c.q. het stel vermeld):

       

  Naam

  Woonplaats

  Aantal stemmen op de (gezamenlijke) lijst (en)

  De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

  Aanduiding van de groepering:

  Lijst:

  Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

 • L. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan geen zetel is toegewezen

  (Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijst in het proces-verbaal opgenomen.)

  Aanduiding van de groepering:

  Lijst/Stel gelijkluidende lijsten (Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring c.q. het stel vermeld):

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen (per kieskring)

  Totaal aantal stemmen

  (Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene kieskringen op één regel vermelden)

   

  (Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten)

         

  Totaal

       
 • M. Overzicht in alfabetische volgorde van de kandidaten die zijn gekozen

  Naam van de kandidaat

  Woonplaats

  Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

  • geen bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht (zie gewaarmerkte bijlage voor bezwaren en opmerkingen daarover van het centraal stembureau)

  (Indien het centraal stembureau bij het opmaken van de uitslag van de verkiezing op grond van artikel P 21 van de Kieswet tot een nieuwe opneming van stembiljetten besluit, dient dit besluit in het proces-verbaal te worden vermeld. In dat geval dient voorts te worden vermeld dat de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 9 van de Kieswet geschonden of ongeschonden zijn bevonden en zijn geopend en dat de inhoud van de pakken is vergeleken met de processen-verbaal van de stembureaus. Bij de nieuwe opneming wordt model N 10-1 of N 10-2 gebruikt. Voordat de uitslag van de verkiezing aan de in de zittingsruimte aanwezige kiezers wordt bekendgemaakt, wordt hun het resultaat van de vergelijking meegedeeld.)

     

   Plaats: ......

   

   Datum: ......

   
     
   

  ......, Voorzitter

   

  ......}

   

  ......}

   

  ......} Leden

   

  ......}

   

  ......}

   

  ......}

  Bijlage

  Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing de volgende bezwaren ingebracht:

  .....

  .....

  Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .....

  .....

  Paraaf voorzitter

Model P 22-2. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst van de stemming en van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ..... heeft overeenkomstig artikel O 1 van de Kieswet op ....., om 10.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het hoofdstembureau heeft op deze zitting de uitkomst vastgesteld en bekendgemaakt van de stemming voor de verkiezing van provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ..... op .....

Het hoofdstembureau heeft ten aanzien van iedere lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het stemcijfer van de lijst vastgesteld. De voorzitter heeft bekendgemaakt dat de aldus verkregen uitkomsten luiden:

(Dit overzicht wordt per lijst opgenomen.)

Aanduiding van de groepering:

Lijstnummer:

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen

 

1

     

2

     

3

     

enz.

     
       
     

Stemcijfer:

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van deze uitkomsten

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

.....

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken:

.....

Vervolgens is het hoofdstembureau opgetreden als centraal stembureau en heeft het in die hoedanigheid de uitslag van de verkiezing als volgt vastgesteld:

 • A. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

  Lijstnummer

  Aanduiding

  Aantal stemmen

  1

     

  2

     

  3

     

  enz.

     
       
     

  Totaal aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen:

     

  Totaal aantal blanco stemmen:

     

  Totaal aantal ongeldige stemmen:

 • B. Vaststelling van de kiesdeler

  Het totaal van de op een kandidaat uitgebrachte stemmen bedraagt: .....

  Aangezien ..... zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: ..... : ..... =

 • C. Lijstencombinaties

  Aantallen zetels die aan de lijsten van de onderscheidene groeperingen zouden zijn toegewezen, indien geen lijstencombinaties zouden zijn aangegaan overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet:

  Lijst

  Aantal zetels

  1

   

  2

   

  3

   

  enz.

   

  De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

  Nummer lijsten combinatie

  Nummers van de verbonden lijsten

  Aantal stemmen

  Lijsten ten aanzien waarvan deze combinatie in aanmerking worden genomen

  Aantallen stemmen van de lijstencombinatie

  1

         

  2

         

  3

         

  enz.

         
 • D. Verdeling van de zetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

       

  Lijstencombinatie, lijst

  Aantal

  Quotiënt bij stemmendeling door de kiesdeler

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.)

  Overeenkomstig artikel P 6 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt. Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve : .....

  Het aantal restzetels bedraagt : .....

 • E. Verdeling van de restzetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

  (Indien het aantal te verdelen zetels 19 of meer bedraagt)

  De restzetels zijn met toepassing van artikel P 7 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddeld aantal stemmen per zetel hebben.

  Lijstencombinatie, lijst

  Reeds toegewezen zetels

  Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van restzetels

  Toegewezen restzetels

     

  +1

  +2 enz.

   

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.)

         

  (Indien een loting ingevolge artikel P 7, eerste lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 9 of P 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

  (Indien het aantal te verdelen zetels minder dan 19 bedraagt)

  De restzetels zijn met toepassing van artikel P 8, eerste en tweede lid, van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten waarvan de stemcijfers bij deling door de kiesdeler de grootste overschotten hebben.

  Lijstencombinatie, lijst

  Reeds toegewezen zetels

  Overschot

  Toegewezen restzetels

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.)

  Nadat alle lijsten die daarvoor in aanmerking kwamen een restzetel hadden ontvangen, waren er nog ..... zetels te verdelen. Deze zetels zijn met toepassing van artikel P 8, derde lid, van de Kieswet toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben, met dien verstande dat bij deze toewijzing aan geen van de lijsten meer dan één zetel is toegewezen.

  Lijstencombinatie, lijst

  Reeds toegewezen zetels

  Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van één restzetel

  Toegewezen restzetels

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.)

  (Indien een loting ingevolge artikel P 8 van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 9 of P 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • F. Verdeling van de aan de lijstencombinaties toegewezen zetels over de verbonden lijsten

  De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten.

  Eerst is de combinatiekiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiekiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

  Lijstencombinaties

  Aantal stemmen

  Aantal plaatsen lijstencombinatie

  Combinatiekiesdeler

  Quotiënt

  Overschot

  Toegewezen restzetels

  (Lijstencombinaties met daaronder vermeld de verbonden lijsten)

  (Indien een loting ingevolge artikel P 11, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • G. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

  Aanduiding van de groepering

  Lijstnummer

   

  Aantal zetels

  (Vermeld in volgorde van het aantal behaalde zetels)

   
 • H. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen

  (Dit overzicht wordt per lijst in het proces-verbaal opgenomen)

  Aanduiding van de groepering

  Lijst

  Totaal aantal stemmen

  Toegewezen aantal zetels

 • I. Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst

  Met toepassing van artikel P 15 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler (indien het aantal te verdelen zetels 19 of meer bedraagt)/groter dan de helft van de kiesdeler (indien het aantal te verdelen zetels minder dan 19 bedraagt), gekozen:

       

  Naam

  Woonplaats

  Aantal stemmen

  (Indien een loting ingevolge P 15 van de Kieswet heeft plaatsgehad, wordt dit hier vermeld.)

  Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

       

  Naam

  Woonplaats

  Aantal stemmen

  De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

  Aanduiding van de groepering

  Lijst

  Kandidaten in de volgorde van de rangschikking

 • J. Overzicht in alfabetische volgorde van de kandidaten die zijn gekozen

  Naam van de kandidaat

  Woonplaats

  Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing

  • geen bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht ( zie gewaarmerkte bijlage voor bezwaren en opmerkingen daarover van het centraal stembureau)

  (Indien het centraal stembureau bij het opmaken van de uitslag van de verkiezing op grond van artikel P 21 van de Kieswet tot een nieuwe opneming van stembiljetten besluit, dient dit besluit in het proces-verbaal te worden vermeld. In dat geval dient voorts te worden vermeld dat de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 9 van de Kieswet geschonden of ongeschonden zijn bevonden en zijn geopend en dat de inhoud van de pakken is vergeleken met de processen-verbaal van de stembureaus. Bij de nieuwe opneming wordt model N 10-1 of N 10-2 gebruikt.

  Voordat de uitslag van de verkiezing aan de in de zittingsruimte aanwezige kiezers wordt bekendgemaakt, wordt hun het resultaat van de vergelijking meegedeeld.)

     

   Plaats: ......

   

   Datum: ......

   
     
   

  ......, Voorzitter

   

  ......}

   

  ......}

   

  ......} Leden

   

  ......}

   

  ......}

   

  ......}

  Bijlage

  Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing de volgende bezwaren ingebracht:

  .....

  .....

  Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .....

  .....

  Paraaf voorzitter

Model Q 1. Register van aanduidingen van politieke groeperingen

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Nr. 31

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft bij zijn onherroepelijk geworden beschikking van ............................................................................................................

het verzoek ingewilligd van ............................................................................................................ (volledige statutaire naam van de politieke groepering)

gevestigd .............................................................................................

om ten behoeve van de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

.................................................................................................................................................................................................

De voorzitter van het centraal stembureau,

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft bij zijn onherroepelijk geworden beschikking van ............................................................................................................

het verzoek ingewilligd van ............................................................................................................

(volledige statutaire naam van de politieke groepering)

gevestigd .............................................................................................

om ten behoeve van de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan de onder nummer .............................................................. geregistreerde aanduiding van de politieke groepering te wijzigen. De gewijzigde aanduiding luidt als volgt:

.................................................................................................................................................................................................

De voorzitter van het centraal stembureau,

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft bij beschikking van ............................................................................................................ bovenstaande registratie geschrapt op grond van het feit dat bovenvermelde politieke groepering

 • heeft opgehouden te bestaan.

 • een verzoek daartoe heeft ingediend.

 • als vereniging bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden.

 • voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende orgaan geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste of tweede lid van artikel R 7 van de Kieswet.

De voorzitter van het centraal stembureau,

Model Q 2. Bewijs van betaling van een waarborgsom voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Ondergetekende,.......................................................................................... (naam en hoedanigheid van degene die met ontvangst van de waarborgsom is belast), verklaart dat op ........................................... ingevolge artikel Q 6 derde lid juncto G 1, tweede lid, van de Kieswet een bedrag van € 450,- (vierhonderdenvijftig euro) is ontvangen van ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (naam),

............................................................................................................................................. (adres),

als waarborgsom voor de registratie van de aanduiding .......................................................................................................................................................................................................................................................

van ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ (volledige statutaire naam van de politieke groepering)

ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Plaats: ..............................

Datum: ..............................

Handtekening:

Model R 1. Kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met blokletters invullen!

Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal op ..... in de provincie ..... ingeleverd door ..... (naam), wonende ..... (adres), op .....:

Aanduiding van de politieke groepering:

.....

Nr.

Naam (zie toelichting punt 1)

Voorletters (zie toelichting punt 1)

Geboortedatum

Adres en postcode (zie toelichting punt 2)

Woonplaats

1.

..... enz. (zie toelichting punt 3)

.....

.....

.....

.....

2.

         

De ondergetekende(n), lid/leden van de staten van de provincie ..... verklaart/verklaren dat hij/zij bovengenoemde persoon/personen, in de volgorde waarin zij op de lijst zijn geplaatst, kandidaat stelt/stellen.

Bij deze lijst werden overgelegd (aankruisen hetgeen van toepassing is):

 • een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te plaatsen (zie toelichting punt 4)

 • een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling (zie toelichting punt 5)

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die geen zitting in de Eerste Kamer heeft (zie toelichting punt 6).

De volgende perso(o)n(en) is (zijn) bij verhindering van de inleveraar bevoegd tot het herstel van verzuimen, bedoeld in artikel S 1, derde lid, van de Kieswet:

 • 1. ..... (naam),

  ..... (adres).

 • 2. enz.

Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van deze lijst met andere lijsten tot een lijstencombinatie, wordt aangewezen:

..... (naam),

..... (adres).

Als diens plaatsvervanger(s) wordt (worden) aangewezen:

 • 1. ..... (naam),

  ..... (adres).

 • 2. enz.

Toelichting

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

1. De wijze waarop de kandidaten op de lijst vermeld moeten worden

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de gebruikelijke wijze afgekort. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging ’(m)’ of ’(v)’ worden geplaatst.

Gehuwd of gehuwd geweest zijnde personen, dan wel personen wier partnerschap geregistreerd is of geregistreerd is geweest, worden op de lijst vermeld hetzij met de eigen naam, hetzij, voor zover zij daartoe op grond van artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd zijn, met de naam van echtgenoot of geregistreerde partner dan wel met de eigen naam door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner.

2. Vermelding van het adres

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Vermelding van het adres en de postcode van de kandidaat is niet verplicht. Vermelding van de woonplaats van de kandidaat is wel verplicht. In verband met correspondentie wordt de kandidaat die zijn adres niet op de kandidatenlijst wenst te vermelden verzocht een postadres (niet zijnde een postbusnummer) te verstrekken aan het centraal stembureau.

3. Het maximum aantal namen op een lijst

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Op de lijst mogen de namen van ten hoogste vijftig kandidaten worden geplaatst. Op de lijst van een politieke groepering wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan meer dan vijftien zetels zijn toegekend, mag een aantal namen worden geplaatst dat ten hoogste tachtig bedraagt.

4. Het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de lijst

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

De gemachtigde van een politieke groepering bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de Eerste Kamer kan aan degene die de lijst inlevert, de bevoegdheid verlenen boven de lijst de aanduiding van deze groepering te plaatsen, zoals die door dat centraal stembureau is geregistreerd. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigde worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model R 7-1).

De inleveraar mag boven de lijst ook een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging van door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de Eerste Kamer geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, indien hem daartoe de bevoegdheid is verleend door de gemachtigden van de onderscheidene groeperingen. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigden worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model R 7-2). Een aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.

5. Verklaring van instemming

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op deze lijst (model R 8). Indien de kandidaat zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan het voorgeschreven formulier gebonden en kan zij ook per telefax geschieden.

6. Identiteitsbewijs

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat die geen zitting heeft in de Eerste Kamer een afschrift van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd. Als identiteitsbewijs wordt hierbij geaccepteerd de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht zijnde:

 • een Nederlands paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een Nederlands rijbewijs of een rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

7. Lijstencombinatie

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Op de derde dag na de kandidaatstelling kunnen kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe strekkende gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden (model S 8).

Model R 7-1. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met schrijfmachine of blokletters invullen!

Ondergetekende, ............................................. (naam), die de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1, derde lid, onderscheidenlijk artikel Q 6, derde lid, in samenhang met artikel G 1, derde lid, van de Kieswet, is van ................................................................................................................................................................. (volledige statutaire naam van de desbetreffende politieke groepering), verleent hierbij aan ............................................. (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ............................................., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding van de desbetreffende groepering, zoals deze ingevolge artikel G 1 van de Kieswet is geregistreerd, te plaatsen: ....................................................................................................................................................................................

Lijst van kandidaten:

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

2.

.........................................................

enz.

.........................................................

.........................................................

 

Datum: ...........................................

Handtekening:

Model R 7-2. Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met schrijfmachine of blokletters invullen!

Ondergetekende(n) 32, ................................................................................................................................................................. (naam/namen), die de gemachtigde(n), bedoeld in artikel G 1, derde lid, onderscheidenlijk artikel Q 6, derde lid, in samenhang met artikel G 1, derde lid, van de Kieswet, is/zijn van ................................................................................................................................................................. (volledige statutaire naam/namen van de desbetreffende politieke groepering(en) verleent/verlenen hierbij aan ............................................. (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ............................................., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van de desbetreffende groeperingen, zoals deze ingevolge artikel G 1 van de Kieswet zijn geregistreerd, of afkortingen daarvan te plaatsen: ..........................................................................................

Lijst van kandidaten:

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

2.

.........................................................

enz.

.........................................................

.........................................................

 

Datum: ...........................................

Handtekening(en):

Model R 8. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met blokletters invullen!

Ondergetekende, ..... (naam), wonende te ..... (adres* en woonplaats), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op .....

 • * vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.

Aanduiding van de politieke groepering: .....

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.....

.....

.....

2.

enz.

   

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als zijn gemachtigde, bedoeld in artikel R 9 of artikel R 9a van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):

..... (naam), wonende

..... (adres).

   
 

Datum: .....

 

Handtekening:

Toelichting

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.

Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook per telefax geschieden.

Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel R 9 van de Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.

Indien u in Nederland woont, kunt u op grond van artikel R 9a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau mededeling doet van de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd. Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.

U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een nieuwe gemachtigde.

Model S 1. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel S 1 van de Kieswet op ............................................. om ............... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de kandidatenlijsten onderzocht die zijn ingeleverd voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer op ............................................. en zijn overgebracht naar het centraal stembureau.

In de provincie ............................................. zijn de volgende lijsten ingeleverd:

 

Aanduiding

Naam en voorletters van de eerste kandidaat

Aantal namen op de lijst

1.

2.

.........................................................

enz.

.........................................................

.........................................................

In de provincie ............................................. zijn de volgende lijsten ingeleverd:

enz.

Bij het onderzoek zijn ten aanzien van de ingeleverde lijsten

 • geen verzuimen als bedoeld in artikel S 1, derde lid, van de Kieswet geconstateerd.

 • de volgende verzuimen, bedoeld in artikel S 1, derde lid, van de Kieswet, geconstateerd:

Aanduiding lijst

Aard verzuim(en)

...........................................................................................

enz.

...........................................................................................

Het centraal stembureau zal overeenkomstig artikel S 1, derde lid, van de Kieswet de inleveraar(s) bericht geven van bovenvermeld(e) verzuim(en), met vermelding dat dit (deze) binnen drie dagen kan (kunnen) worden hersteld op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Plaats: ........................................................

Datum: .......................................................

   
 

............................................., Voorzitter

.............................................}

.............................................}

.............................................} Leden

.............................................}

.............................................}

.............................................}

Model S 2. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en van de lijstencombinaties en voor het nummeren van de kandidatenlijsten

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel S 2 van de Kieswet op ............................................., om ............... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte een openbare zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting beslist over de geldigheid van de op ............................................. ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ............................................., over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduidingen van een politieke groepering.

Voorts heeft het centraal stembureau op deze zitting de geldige kandidatenlijsten genummerd en beslist over de geldigheid van de gevormde lijstencombinaties.

DE BESLISSING OVER DE GELDIGHEID VAN DE KANDIDATENLIJSTEN

Bij het overeenkomstig artikel S 1 van de Kieswet gehouden onderzoek zijn ten aanzien van de ingeleverde lijsten

 • geen verzuimen als bedoeld in artikel S 1, derde lid, van de Kieswet geconstateerd.

 • de volgende verzuimen, bedoeld in artikel S 1, derde lid, van de Kieswet, geconstateerd:

Aanduiding lijst

Aard verzuim(en)

...........................................................................................

enz.

...........................................................................................

Nadat het centraal stembureau overeenkomstig artikel S 1, derde lid, van de Kieswet de desbetreffende inleveraar(s) hiervan bericht heeft gegeven, is (zijn) ten aanzien van de navolgende lijst(en) binnen de daarvoor in artikel S 1, vierde lid, van die wet gestelde termijn het (de) volgende verzuim(en) hersteld:

Aanduiding lijst

Aard verzuim(en)

...........................................................................................

enz.

...........................................................................................

Overeenkomstig artikel S 3 van de Kieswet

 • werd geen lijst ongeldig verklaard.

 • werd(en) op de daarbij vermelde grond de volgende lijst(en) ongeldig verklaard:

Aanduiding lijst

Grond

...........................................................................................

enz.

...........................................................................................

Daarna werden overeenkomstig artikel S 4, eerste lid, van de Kieswet van de hierna te noemen lijst(en) op de daarbij vermelde grond de volgende kandida(a)t(en) geschrapt:

Aanduiding lijst

Naam kandidaat

Grond

...........................................................

enz.

...........................................................

...........................................................

Overeenkomstig artikel S 4, tweede lid, van de Kieswet werd(en) op de daarbij vermelde grond de volgende aanduiding(en) van een politieke groepering, gesteld boven de daarbij vermelde lijst, geschrapt:

Aanduiding

Lijst waarop als eerste kandidaat voorkomt

Grond

...........................................................

enz.

...........................................................

...........................................................

Vervolgens werd(en) overeenkomstig artikel S 4, derde lid, van de Kieswet de volgende aanduiding(en) ambtshalve in overeenstemming gebracht met de aanduiding van de politieke groepering, zoals die voor haar is geregistreerd:

Lijst waarop als eerste kandidaat voorkomt

Aanduiding, zoals deze bij de inlevering is vermeld

Aanduiding, zoals deze ambtshalve is gewijzigd

...........................................................

enz.

...........................................................

...........................................................

Dientengevolge heeft het centraal stembureau de volgende lijsten met de daarop vermelde kandidaten geldig verklaard:

 • a. Aanduiding van de politieke groepering:

  .......................................................................................................................................

  Nr.

  Naam

  Voorletters

  Woonplaats

  1.

  2.

  ....................................................

  enz.

  ....................................................

  ....................................................

 • b. enz.

DE NUMMERING VAN DE KANDIDATENLIJSTEN

Het centraal stembureau heeft eerst met toepassing van artikel S 12, eerste en tweede lid, van de Kieswet genummerd de lijsten van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing een of meer zetels zijn toegekend, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samenvoeging van aanduidingen. Indien de aantallen stemmen bij de laatstgehouden verkiezing gelijk waren, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering

Aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezing

1.

2.

................................................................................

enz.

................................................................................

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel S 12, derde lid, van de Kieswet genummerd de overige lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten waarvan in alle provincies een lijst is ingeleverd, in de volgorde door het door het lot aangewezen. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

...................

enz.

.....................................................................................................................................................................

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van de artikelen S 12, vijfde lid, j° I 14, vierde lid, van de Kieswet genummerd de overige lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten in de volgorde van het aantal provincies waar een daartoe behorende lijst is ingeleverd. Indien de aantallen provincies waar de daartoe behorende lijsten zijn ingeleverd gelijk zijn, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Aantal provincies waar de lijst is ingeleverd

...................

enz.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van de artikelen S 12, vijfde lid, j° I 14, vijfde lid, van de Kieswet aan de op zichzelf staande lijsten bij loting de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Provincie

...................

enz.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Indien twee of meer kandidatenlijsten van eenzelfde groepering zijn ingeleverd in één provincie, zijn aan deze lijsten naast een nummer tevens een letter toegekend.

DE BESLISSING OVER DE GELDIGHEID VAN DE LIJSTENCOMBINATIES

Het centraal stembureau heeft, gelet op artikel S 8 van de Kieswet, de volgende lijstencombinaties op de daarbij vermelde grond ongeldig verklaard:

 

Lijstencombinatie

Grond

 

(Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.)

 

a.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

b.

enz.

 

Dientengevolge heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:

 

(Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.)

a.

....................................................................................................................................................................................

b.

enz.

 

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

 

Plaats: ........................................................

Datum: .......................................................

   
 

............................................., Voorzitter

.............................................}

.............................................}

.............................................} Leden

.............................................}

.............................................}

.............................................}

Model S 8. Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

De ondergetekenden, daartoe blijkens de ingeleverde kandidatenlijsten gemachtigd, verklaren voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ............................................. de volgende kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie te verbinden:

 

Aanduiding van de politieke groepering

Naam en voorletters van de gemachtigde

1.

........................................................................................

........................................................................................

2.

enz.

 
 

Datum: ...........................................

Handtekeningen:

Model T 2. Stembiljet

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

(voorzijde)33

STEMBILJET voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op .....

PROVINCIE: .....

KANDIDATENLIJSTEN34

Bijlage 245526.png

enz.35

Het statenlid stemt door het rood maken van één wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van zijn keuze. Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.

Model T 4. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Met schrijfmachine of blokletters invullen!

Aan de voorzitter van provinciale staten van ............................................................................................

Ondergetekende ............................................. (naam), lid van provinciale staten van ............................................., verzoekt bij de komende verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal bij volmacht te mogen stemmen.

Ondergetekende wijst het volgende lid van provinciale staten als gemachtigde aan: .............................................

De gemachtigde verklaart zich door mede-ondertekening bereid voor de volmachtgever bij volmacht te stemmen en geen andere aanwijzing als gemachtigde te hebben aangenomen.

Datum: .................................

Datum: .................................

Handtekening volmachtgever:

Handtekening gemachtigde:

In te vullen door de voorzitter van provinciale staten

Het bovenstaande verzoek is

 • ingewilligd.

 • afgewezen om de volgende reden:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

 

Datum: .........................................

De voorzitter van provinciale staten,

Model T 11. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Provincie: .....

Dag van de stemming: .....

 • A. De stemming heeft een aanvang genomen om ..... uur.

 • B. De voorzitter heeft overeenkomstig artikel T 3 van de Kieswet uit de statenvergadering de volgende drie leden benoemd om met hem als voorzitter het stembureau te vormen:

  • 1. .....

  • 2. .....

  • 3. .....

 • C. De voorzitter heeft meegedeeld dat ..... stembiljetten zijn ingeleverd.

 • D. Het aantal in de vergadering aanwezige leden, vermeerderd met het aantal leden die als gemachtigde aan de stemming mochten deelnemen, bedroeg: .....

  (Indien zich het geval, bedoeld in artikel T 6, tweede en derde lid, van de Kieswet heeft voorgedaan, wordt dit hier vermeld.)

 • E. De voorzitter heeft vervolgens de stembiljetten geopend en ten aanzien van elk stembiljet meegedeeld voor welke lijst en welke kandidaat het stembiljet geldt.

 • F. Overeenkomstig artikel T 8 van de Kieswet zijn als blanco stem aangemerkt: het stembiljet dat door de kiezer is ingeleverd zonder dat hij geheel of gedeeltelijk een wit stipje rood heeft gemaakt en zonder dat hij anderszins op het stembiljet geschreven of getekend heeft.

 • G. Overeenkomstig artikel T 8 van de Kieswet zijn ongeldig verklaard:

  • a. andere stembiljetten dan die welke volgens het bepaalde bij of krachtens deze wet mogen worden gebruikt;

  • b. stembiljetten, niet-zijnde blanco stembiljetten waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt;

  • c. stembiljetten waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

  In geval van twijfel over de geldigheid van een stembiljet heeft de vergadering beslist.

  Het stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld:

  • a. het aantal ingeleverde stembiljetten (zie onder C):

   .....

  • b. het aantal blanco stembiljetten (zie onder F):

   .....

  • c. het totale aantal ongeldige stembiljetten (zie onder G):

   .....

  Het aantal geldige, niet-zijnde blanco, stembiljetten bedraagt derhalve:

 • H. De voorzitter deelt mede dat zijn uitgebracht op:

  Lijst nr. 1 (letter ...)Aanduiding van de politieke groepering: .....

  Nr., naam en voorletters van de kandidaten

  Aantal stemmen

  1 .....

  .....

  2 .....

  .....

  enz.

   
     

  Gezamenlijk aantal van de op de lijst uitgebrachte stemmen:

  .....

  Lijst nr. (enz.)

  (In te vullen ten aanzien van iedere lijst in de volgorde van de nummers van de lijsten zowel het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen.)

  Tevens heeft de voorzitter medegedeeld:

  • a. het aantal blanco stemmen;

  • b. het aantal ongeldig verklaarde stemmen.

 • I. Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel T 10 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

  • a. de blanco stembiljetten;

  • b. de ongeldig verklaarde stembiljetten;

  • c. de geldige stembiljetten.

Alle pakken zijn daarna verzegeld.

   
 

Plaats: .....

 

Datum: .....

   
 

....., Voorzitter

 

.....}

 

.....} Leden

 

.....}

Model U 16. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het vaststellen en het bekendmaken van de uitslag van de verkiezing

[Regeling vervallen per 01-12-2010]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel U 16 van de Kieswet op ......, om ...... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de uitslag vastgesteld en bekendgemaakt van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ......

Het centraal stembureau heeft deze uitslag op grond van de processen-verbaal die ingevolge artikel T 11, derde lid, van de Kieswet naar het centraal stembureau zijn overgebracht, als volgt vastgesteld en bekendgemaakt:

 • A. Vaststelling van de stemwaarden

  Het centraal stembureau heeft overeenkomstig artikel U 2 van de Kieswet de waarde van de stemmen die door de leden van de staten van de onderscheidene provincies zijn uitgebracht, aan de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek uiterlijk drie weken voor de dag van kandidaatstelling (Stcrt. ....., nr. ......) gepubliceerde inwonertallen van de provincies per 1 januari van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt, voor de verschillende provincies als volgt vastgesteld:

  Groningen:

  ......

  Flevoland:

  ......

  Zuid-Holland:

  ......

  Friesland:

  ......

  Gelderland:

  ......

  Zeeland:

  ......

  Drenthe:

  ......

  Utrecht:

  ......

  Noord-Brabant:

  ......

  Overijssel:

  ......

  Noord-Holland:

  ......

  Limburg:

  ......

 • B. Overzicht van de ingeleverde kandidatenlijsten

  De volgende groeperingen hebben aan de verkiezing deelgenomen:

  Lijstnummer (met eventuele letter)

  Aanduiding

  De groepering heeft ingediend:

  Provincie(s)

     

  1) een lijstengroep

   
     

  2) een stel gelijkluidende lijsten

   
     

  3) een op zichzelf staande lijst.

   

  Provincies:

  1. Groningen

  5. Flevoland

  9. Zuid-Holland

  2. Friesland

  6. Gelderland

  10. Zeeland

  3. Drenthe

  7. Utrecht

  11. Noord-Brabant

  4. Overijssel

  8. Noord-Holland

  12. Limburg

 • C. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

  Lijstnummer

  Provincie

  Totaal aantal stemmen per groepering

     

  1

  2

  3

  enz.

   

  1

  aantal stemmen:

  gelden voor:

         

  ......

  2

  aantal stemmen:

  gelden voor:

         

  ......

  3

  aantal stemmen:

  gelden voor:

         

  ......

   

  enz. (Indien niet tot een groep verbonden lijsten door toepassing van artikel S 12, vijfde lid, van de Kieswet in verschillende provincies hetzelfde nummer hebben gekregen, deze lijsten, onder herhaling van het lijstnummer, op verschillende regels vermelden.)

               
   

  Totaal aantal stemmen per provincie

           
               
   

  Totaal aantal uitgebrachte stemmen

           
 • D. Vaststelling van de kiesdeler

  Het totaal van de uitgebrachte stemmen bedraagt: ......

  Aangezien 75 zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: ...... : 75 =

 • E. Lijstencombinaties

  Aantallen zetels die aan de lijsten van de onderscheidene groeperingen zouden zijn toegewezen, indien geen lijstencombinaties zouden zijn aangegaan overeenkomstig artikel S 8 van de Kieswet:

  Lijst

  Aantal zetels

  (Een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de provincie waarin zij is ingeleverd.)

   

  De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel S 8 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel U 6, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

  Nummer lijstencombinatie

  Nummers van de verbonden lijsten (groepen)

  Aantal stemmen

  Lijsten ten aanzien waarvan deze combinaties in aanmerking worden genomen

  Aantallen stemmen van de lijstencombinaties

  1

         

  2

         

  3

         

  enz.

         
 • F. Verdeling van de zetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

  Lijstencombinatie, lijst

  Aantal stemmen

  Quotiënt bij deling door de kiesdeler

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijstengroepen en/of stellen gelijkluidende lijsten; een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de provincie waarin zij is ingeleverd.)

     
       

  Overeenkomstig artikel U 8 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt. Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve: ......

  Het aantal restzetels bedraagt: ......

 • G. Verdeling van de restzetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

  De restzetels zijn met toepassing van artikel U 9 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben.

  Lijstencombinatie, lijst

  Reeds toegewezen zetels

  Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van restzetels

  Toegewezen restzetels

     

  +1

  +2 enz.

   

  (Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijstengroepen en/of stellen gelijkluidende lijsten; een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de provincie waarin zij is ingeleverd.)

         

  (Indien een loting ingevolge artikel U 9 van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel U 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • H. Verdeling van de aan de lijstencombinaties toegewezen zetels over de verbonden lijsten

  De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel U 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de combinatiekiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiekiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

  Lijstencombinaties

  Aantal stemmen

  Aantal zetels lijstencombinatie

  Combinatiekiesdeler

  Quotiënt

  Overschot

  Toegewezen restzetels

  (Lijstencombinaties met daaronder vermeld de verbonden lijsten)

             

  (Indien een loting ingevolge artikel U 11, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel U 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • I. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

  Aanduiding van de groepering

  Lijstnummer

  Aantal zetels

  (Vermelding in volgorde van het aantal behaalde zetels)

     
 • J. Verdeling van de aan de lijstengroepen toegewezen zetels over de lijsten die deel uit maken van die lijstengroepen

  De aan de lijstengroepen toegewezen zetels zijn ingevolge artikel U 12 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de groepskiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstengroep te delen door het aantal aan die groep toegewezen zetels. Vervolgens is de groepskiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de lijsten waaruit de groep bestaat. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

  (Dit overzicht wordt per lijstengroep in het proces-verbaal opgenomen.)

  Aanduiding van de groepering:

  Lijstengroepnummer:

  Totaal aantal stemmen:

  Toegewezen aantal zetels:

  Groepskiesdeler:

  Lijst c.q. stel gelijkluidende lijsten

  Aantal stemmen

  Quotiënt

  Overschot

  Toegewezen restzetels

  Totaal toegewezen zetels

  (Per lijst en/of stel gelijkluidende lijsten de provincies vermelden waarin werd uitgekomen en daarachter de stemmenaantallen. Daaronder wordt het totaal van de door de lijst of het stel gelijkluidende lijsten behaalde aantal stemmen vermeld.)

           

  (Indien een loting ingevolge artikel U 12, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of indien artikel U 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.)

 • K. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen, toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst

  (Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.)

  Aanduiding van de groepering:

   

  Lijst/Stel gelijkluidende lijsten (Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met de provincie c.q. het nummer van het stel vermeld):

   

  Totaal aantal stemmen:

   

  Toegekend aantal zetels:

   

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen (per provincie)

  Totaal aantal stemmen

   

  Aantal uitgebrachte stemmen

  Gelden voor

   

  (Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene provincies op één regel vermelden)

   

  (Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten)

  Totaal

         

  Met toepassing van de artikelen U 15, eerste en derde lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

  Naam

  Woonplaats

  Aantal stemmen op de gezamenlijke lijsten

  Lijst waarop de zetel wordt toegewezen

  (Indien een loting ingevolge de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 van de Kieswet heeft plaatsgehad, wordt dit hier vermeld.)

  Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste en derde lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) toegewezen:

  ......

  (Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.)

  Lijst/Stel gelijkluidende lijsten (Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de provincie c.q. het stel vermeld):

   

  Naam

  Woonplaats

  De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede en derde lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

  Aanduiding van de groepering:

  Lijst:

  Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

 • L. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan geen zetel is toegewezen

  (Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.)

  Aanduiding van de groepering:

   

  Lijst/Stel gelijkluidende lijsten (Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met de provincie c.q. het nummer van het stel vermeld):

   

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen (per provincie)

  Totaal aantal stemmen

   

  Aantal uitgebrachte stemmen

  Gelden voor

   

  (Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene provincies op één regel vermelden)

   

  (Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten)

  Totaal

         
 • M. Overzicht in alfabetische volgorde van de kandidaten die zijn gekozen

  Naam van de kandidaat

  Woonplaats

  Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

  • geen bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht:

   ......

   ......

   ......

   Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

   ......

   ......

   ......

 

Plaats: ......

 

Datum: ......