Instelling Landelijke Coördinatiecommissie Dijkversterkingen

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 17-10-1989 t/m heden

Instelling Landelijke Coördinatiecommissie Dijkversterkingen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de nog uit te voeren werken voor de beveiliging van het land tegen overstromingen, in het bijzonder de versterking van de waterkeringen in het rivieren- en IJsselmeergebied;

Gelet op de doelstellingen van de Regering met betrekking tot de tijdstippen voor de realisering van de werken;

Overwegende dat in overleg op landelijk niveau prioriteiten worden gesteld bij de versterking van de waterkeringen;

Besluit:

Artikel 2

De commissie heeft tot taak:

 • a. Het zorg dragen voor de landelijke afstemming van de versterking van de waterkeringen, in het bijzonder van de rivier- en IJsselmeerdijken, op grond van de Deltawet en de subsidieregeling rivierdijkversterkingen binnen de door het Rijk aan te geven financiële randvoorwaarden;

 • b. het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma;

 • c. het adviseren over onderwerpen van algemene aard met betrekking tot de voortgang van de werken;

 • d. het signaleren van zich voordoende knelpunten met betrekking tot de voortgang van de werken.

Artikel 3

In de commissie worden benoemd:

 • a. tot lid en voorzitter: de heer J. W. Remkes, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen;

 • b. tot leden:

  als vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen:

  de heer K. J. A. baron Collot d'Escury, lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen;

  de heer D. N. P. Tap, lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen;

  als vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg:

  mevrouw drs. I. Günther, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

  de heer B. J. Blikman, lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland;

  drs. J. de Geus, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

  de heer J. van Dijkhuizen, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland; Als vertegenwoordiger van de minister van Verkeer en Waterstaat:

  ir. P. Huisman, hoofd van de afdeling Waterkeringen bij de Hoofdafdeling Waterbeheersing van de Hoofddirectie van de Waterstaat;

 • c. tot lid en secretaris:

  drs. P. Brolsma, landelijke coördinator dijkversterkingen en medewerker van de afdeling Waterkeringen bij de Hoofdafdeling Waterbeheersing van de Hoofddirectie van de Waterstaat.

Artikel 4

De leden genoemd in voorgaand artikel kunnen zich later vervangen en/of doen bijstaan door één medewerker op technisch niveau.

Artikel 5

Na de opheffing van de commissie dient de secretaris het archief over te dragen aan het hoofd van de onderafdeling Algemene Secretarie van de Hoofddirectie van de Waterstaat. Voor het overige archiefbeheer wordt verwezen naar mijn beschikking van 13 mei 1983, nr. A 23146.

Artikel 7

Afschrift van deze beschikking, die wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, wordt gezonden aan:

 • a. de voorzitter, de leden en de secretaris van de commissie;

 • b. de minister van Landbouw en Visserij;

 • c. de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • d. Gedeputeerde Staten van Groningen;

 • e. Gedeputeerde Staten van Friesland;

 • f. Gedeputeerde Staten van Overijssel;

 • g. Gedeputeerde Staten van Gelderland;

 • h. Gedeputeerde Staten van Utrecht;

 • i. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 • j. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 • k. Gedeputeerde Staten van Zeeland;

 • l. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 • m. Gedeputeerde Staten van Flevoland;

 • n. de Unie van Waterschappen;

 • o. het Interprovinciaal Overleg;

 • p. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

's-Gravenhage, 19 september 1989

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Bijlage Tarieven voor het normale verkeersgebruik van de havens van Zeehaven IJmuiden N.V. voor de daarbij vermelde termijnen

1. Zeevaartuigen

Voor een verblijf van ten hoogste zeven etmalen per kubieke meter van de bruto inhoud

f 0,34

2. Zeevaartuigen, die afkomstig zijn van een andere haven in het IJmondgebied, waar eveneens het halve tarief verschuldigd is in geval meer havens in het IJmondgebied worden aangedaan

idem

f 0,17

3. Zeevaartuigen uitsluitend binnenkomend voor brandstof, proviand, ballast, scheeps- of visserijbenodigdheden, wisselen van bemanning, in- en uitklaren, douanefaciliteiten, mits na kennisgeving en verkregen toestemming voor een periode van ten hoogste zes uren

idem

f 0,17

4. Vissersvaartuigen (indien deze meer dan eenmaal per etmaal de haven binnenkomen, is ten hoogste eenmaal per etmaal havengeld verschuldigd)

idem

f 0,34

5. Binnenvaartuigen

voor een verblijf van ten hoogste zeven etmalen per kubieke meter laadvermogen (minimum 10 m³

f 0,14

voor een verblijf per kwartaal bij wijze van abonnement idem

f 2,00

voor een verblijf per jaar bij wijze van abonnement idem

f 7,50

6. Pleziervaartuigen, passagiersschepen, sleepboten

per etmaal per mⁱ lengte over alles

f 1,00

Naar boven