Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 02-08-2022 t/m 31-12-2022

Besluit van 23 augustus 1989, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 3, derde en vierde lid, van de Ziektewet en artikel 3, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Werknemersverzekeringen, Afdeling Werkloosheidsregelingen, nr. SZ/SVW/89/2566;

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89), artikel 3, derde en vierde lid, van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) en artikel 3, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93);

De Raad van State gehoord (advies van 5 juli 1989, nr. W12.89.0249);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 augustus 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/SVW/89/3774;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Begripsbepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Uitbreiding van de kring van verzekerden

Artikel 2

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de Nederlander die in dienst is van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever, deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig en woont aan boord van dat vaartuig.

Artikel 3

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd degene die niet in Nederland woont en behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht, tenzij hij in hoofdzaak in het woonland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever buiten Nederland.

Artikel 3a. Buiten Nederland en Europa werkzaam

 • 1 Onverminderd de artikelen 4a en 4b wordt als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen beschouwd degene die:

  • a. de nationaliteit heeft van een van de lidstaten van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

  • b. woont buiten Nederland in een andere lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland;

  • c. een dienstbetrekking heeft met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever, en

  • d. arbeid verricht voor de werkgever, bedoeld onderdeel c, en werkzaam is buiten:

   • Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie;

   • een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of

   • Zwitserland.

 • 2 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd degene die:

  • a. niet beschikt over de nationaliteit, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;

  • b. die buiten Nederland rechtmatig op het grondgebied verblijft van een andere lidstaat van de Europese Unie, uitgezonderd Denemarken;

  • c. een dienstbetrekking heeft met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever, en

  • d. arbeid verricht voor de werkgever, bedoeld in onderdeel c, en werkzaam is buiten:

   • Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie;

   • een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of

   • Zwitserland.

Artikel 4

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de Nederlander en de vreemdeling, bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000 die in Nederland woont, behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever en in hoofdzaak in Nederland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever in Nederland.

Artikel 4a

 • 1 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de persoon die niet in Nederland woont en die uit hoofde van een privaatrechtelijke dienstbetrekking naar Nederlands recht met een overheidswerkgever als bedoeld in artikel 2 van de Ambtenarenwet 2017, dan wel een publiekrechtelijke dienstbetrekking met een bestuursorgaan dat daar deel van uitmaakt, als ambtenaar van Aruba, Curaçao of Sint Maarten of anderszins uit hoofde van een uitzending door of met instemming met de Minister van Buitenlandse Zaken tijdelijk werkzaam is bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland, tenzij hij:

  • a. buiten Nederland arbeid verricht anders dan de werkzaamheden, bedoeld in de aanhef; of

  • b. een uitkering ontvangt op grond van een buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid.

 • 2 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de particuliere bediende die in dienst is van de in het eerste lid bedoelde verzekerde, tenzij hij:

  • a. onderdaan is van de ontvangende staat;

  • b. ten tijde van aanwerving niet in Nederland woonde;

  • c. buiten Nederland arbeid verricht anders dan uit hoofde van vorenbedoelde dienstbetrekking; of

  • d. een uitkering ontvangt op grond van een buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid.

Artikel 4b

 • 1 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de persoon die niet in Nederland woont, voor zover niet reeds begrepen onder artikel 4a, en die uit hoofde van een privaatrechtelijke dienstbetrekking naar Nederlands recht met een overheidswerkgever als bedoeld in artikel 2 van de Ambtenarenwet 2017, dan wel een publiekrechtelijke dienstbetrekking met een bestuursorgaan dat daar deel van uitmaakt, buiten Nederland arbeid verricht ten behoeve van die overheidswerkgever of dat bestuursorgaan, tenzij hij:

  • a. ten tijde van aanwerving niet in Nederland woonde;

  • b. buiten Nederland arbeid verricht anders dan uit hoofde van de vorenbedoelde dienstbetrekking;

  • c. een uitkering ontvangt op grond van een buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid; of

  • d. werkzaam is bij een door Onze Minister, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen volkenrechtelijke organisatie en op hem een regeling inzake sociale zekerheid van die organisatie van toepassing is.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, wordt als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen beschouwd de Nederlander die in dienst is van een publiekrechtelijke rechtspersoon in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba mits hij door de Nederlandse overheid is uitgezonden.

Artikel 4c

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de vreemdeling die:

rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder f tot en met k, van de Vreemdelingenwet 2000,

indien hij:

 • a. in Nederland, met uitzondering van het continentaal plat, in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid in dienstbetrekking verricht;

 • b. op het continentaal plat arbeid in dienstbetrekking verricht.

Beperking van de kring van verzekerden

Artikel 5

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die in Nederland woont, doch buiten Nederland in dienstbetrekking arbeid verricht en ter zake van die arbeid is verzekerd tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op grond van een in het land waar hij werkt geldende wettelijke regeling.

Artikel 6

 • 1 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de diplomatiek ambtenaar en de consulaire ambtenaar, niet zijnde honorair consul, van een andere mogendheid, tenzij zij:

  • a. in Nederland arbeid in dienstbetrekking verrichten anders dan uit hoofde van de vorenbedoelde dienstbetrekking; of

  • b. een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvangen.

 • 2 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen worden niet beschouwd de naar Nederland uitgezonden leden van het administratieve, technische en bedienende personeel van de diplomatieke zending of de consulaire post van een andere mogendheid, indien zij korter dan tien jaar in Nederland werkzaam zijn, tenzij zij:

  • a. Nederlander zijn;

  • b. ten tijde van aanwerving in Nederland woonden;

  • c. in Nederland arbeid in dienstbetrekking verrichten anders dan de werkzaamheden, bedoeld in de aanhef; of

  • d. een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvangen.

 • 3 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen worden niet beschouwd de leden van het administratieve, technische en bedienende personeel van de diplomatieke zending of de consulaire post van een andere mogendheid alsmede de particuliere bedienden die in dienst zijn van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, of van de leden van het personeel, bedoeld in het tweede lid, indien zij reeds vóór 1 augustus 1987 als zodanig in dienst waren, en vanaf 1 augustus 1987 als zodanig onafgebroken in dienst zijn, tenzij zij:

  • a. in Nederland arbeid in dienstbetrekking verrichten anders dan de werkzaamheden, bedoeld in de aanhef; of

  • b. een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvangen.

  In afwijking van de eerste zin worden de daar genoemde leden en particuliere bedienden als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen beschouwd indien zij dit reeds op 31 juli 1987 waren.

 • 4 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de particulier bediende die in dienst is van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, of van de leden van het personeel, bedoeld in het tweede lid, indien hij korter dan tien jaar in Nederland werkzaam is en op hem het stelsel van sociale verzekering van een andere mogendheid van toepassing is, tenzij hij:

  • a. Nederlander is;

  • b. ten tijde van aanwerving in Nederland woonde;

  • c. in Nederland arbeid in dienstbetrekking verricht anders dan uit hoofde van de vorenbedoelde dienstbetrekking; of

  • d. een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvangt.

Artikel 7

 • 1 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de persoon die in dienst is van een volkenrechtelijke organisatie en op wie de regeling inzake sociale zekerheid van die organisatie van toepassing is, tenzij hij:

  • a. in Nederland arbeid in dienstbetrekking verricht anders dan uit hoofde van de vorenbedoelde dienstbetrekking; of

  • b. een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvangt.

 • 2 De volkenrechtelijke organisaties, bedoeld in het eerste lid, worden door Onze Minister en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken, aangewezen.

 • 3 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de particuliere bediende van de persoon, bedoeld in het eerste lid, die werkzaam is voor een volkenrechtelijke organisatie, indien hij korter dan tien jaar in Nederland is en op hem het stelsel van sociale verzekering van een andere mogendheid van toepassing is, tenzij hij:

  • a. Nederlander is;

  • b. ten tijde van de aanwerving in Nederland woonde;

  • c. in Nederland arbeid verricht anders dan uit hoofde van vorenbedoelde dienstbetrekking; of

  • d. een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvangt.

Artikel 8

 • 1 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de persoon die:

  • a. gevolmachtigd Minister van Aruba, gevolmachtigd Minister van Curaçao of gevolmachtigd Minister van Sint Maarten is, of

  • b. als ambtenaar is toegevoegd aan een van de in onderdeel a bedoelde personen, of

  • c. als ambtenaar van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba of een publiekrechtelijk rechtspersoon van een van de drie landen of openbare lichamen in Nederland een studie-opdracht vervult,

  mits hij is verzekerd tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op grond van een in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldende wettelijke regeling.

 • 2 Het eerste lid geldt slechts ter zake van de dienstbetrekking waarin een in dat lid genoemde functie wordt uitgeoefend.

Artikel 9

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de vreemdeling die deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig mits hij woont aan boord van dat vaartuig.

Artikel 10

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die in Nederland woont, behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht, en ter zake van die dienstbetrekking is verzekerd tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op grond van een in het land, waar zijn werkgever woont of gevestigd is, geldende wettelijke regeling, tenzij hij in hoofdzaak in Nederland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever in Nederland.

Artikel 11

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die niet in Nederland woont, behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever en in hoofdzaak in het woonland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever buiten Nederland.

Artikel 12

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die in dienst is van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever, deel uitmaakt van de bemanning van een zee- of binnenvaartuig en niet langer dan zes maanden in Nederland werkzaam is.

Artikel 13

 • 1 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de persoon die niet in Nederland woont en die ter zake van als musicus of anderszins als artiest in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen, indien hij die arbeid voor korte duur in Nederland verricht.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt met artiest gelijkgesteld degene, die als beroep een tak van sport beoefent.

Artikel 14

 • 1 Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene, anders dan bedoeld in artikel 7, 8 of 12, die buiten Nederland woont, in dienst is van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever en tijdelijk in Nederland werkzaam is, indien bij de aanvang van zijn werkzaamheden kan worden aangenomen, dat deze niet langer dan zes maanden, gerekend vanaf de aanvang van die werkzaamheden, in Nederland zullen worden verricht.

 • 2 Onze Minister is bevoegd in bepaalde gevallen van het eerste lid en de aldaar genoemde termijn af te wijken. Een buiten Nederland en op het continentaal plat doorgebrachte verlofperiode geldt niet als onderbreking van zowel de termijn, genoemd in het eerste lid, als de termijn, vastgesteld na toepassing van de eerste volzin.

Artikel 15

 • 1 Het UWV kan op verzoek bepalen dat, voor de duur van ten hoogste twee jaar, niet als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd degene die

  • a. niet duurzaam in Nederland woont;

  • b. in dienst is van een in Nederland gevestigde buitenlandse instelling zonder winstoogmerk, en

  • c. verzekerd is krachtens het stelsel van sociale verzekering van een andere mogendheid.

  Het in de eerste volzin bedoelde verzoek kan slechts worden gedaan door de in die volzin bedoelde instelling.

 • 2 De in het eerste lid genoemde periode kan op verzoek telkens met ten hoogste twee jaar worden verlengd.

Artikel 16a

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000, indien hij in Nederland, met uitzondering van het continentaal plat, arbeid in dienstbetrekking verricht zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan.

Artikel 16b

Artikel 7, derde lid, is niet van toepassing ten aanzien van de particulier bediende, bedoeld in dat lid, indien deze persoon op de dag van inwerkingtreding van het besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong (Stb. 514) werknemer was in de zin van de werknemersverzekeringen.

Slotbepalingen

Artikel 16a*

Artikel 4b, eerste lid, zoals dat onmiddellijk voor 1 juli 2022 luidde, blijft van toepassing op personen die onmiddellijk voor die datum verzekerd waren voor de volksverzekeringen op grond van dat lid zolang de verzekering op die grond voortduurt.

Artikel 19

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel "Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990".

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 23 augustus 1989

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Uitgegeven de vijfde oktober 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven