Vrijstellingsregeling Wei-eiwitconcentraat in melkprodukten (Warenwet).

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 30-08-1989 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Wei-eiwitconcentraat in melkprodukten

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de ministers van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij;

Gelet op artikel II, eerste en derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 14 maart 1989, nr. 13993/715;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder wei-eiwitconcentraat de uitsluitend uit wei verkregen waar met een eiwitgehalte van ten minste 37% op basis van de vetvrije droge stof.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde waar moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a. het nitraatgehalte berekend als nitraation NO² mag niet hoger zijn dan 50 mg;

  • b. het nitrietgehalte berekend als nitrietion NO² mag niet hoger zijn dan 2 mg;

   een en ander per kg in de droge stof.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Vrijstelling wordt verleend van de volgende bepalingen van het Melkbesluit (Warenwet) 1974;

  • a. de artikelen 17 en 18, telkens eerste lid, onderdeel a, en 19, eerste lid, voor wat betreft de eis dat aan de in de desbetreffende bepalingen bedoelde waren geen andere stoffen of produkten mogen zijn toegevoegd dan de daar genoemde;

  • b. de artikelen 25, tweede lid, onder b, 26, tweede lid, 27, tweede lid, en 27bis, tweede lid, onder b, telkens voor wat betreft de eis dat in de in het desbetreffende eerste lid van genoemde artikelen bedoelde waar geen andere stoffen of produkten aanwezig mogen zijn dan in de in het desbetreffende tweede lid bedoelde; voor zover het betreft de toevoeging van wei-eiwitconcentraat.

 • 2 Voor zover wei-eiwitconcentraat in de in de artikelen 25, 26, 27, en 27bis, telkens eerste lid, bedoelde waar aanwezig is, dient de voorgeschreven benaming vergezeld te worden van de aanduiding ‘toegevoegd x% wei-eiwitconcentraat’, waarbij in plaats van ‘x’ het van toepassing zijnde percentage dient te worden vermeld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Wei-eiwitconcentraat in melkprodukten (Warenwet).

 • 2 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag volgende op die van haar bekendmaking.

Rijswijk, 17 augustus 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Naar boven