Regeling voorschriften openbaar register

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 06-08-1989 t/m 31-07-2003

Regeling voorschriften openbaar register

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat in verband met een meer doelmatige werkwijze op de secretariaten van de huurcommissies met betrekking tot het houden van een openbaar register als bedoeld in artikel 22 van de Wet op de huurcommissies, het gewenst is de ter zake geldende voorschriften te wijzigen;

Gelet op artikel 22, tweede en derde lid, van de Wet op de huurcommissies (Stb. 1979, 16)1Laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 juni 1986, Stb. 330.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Het openbaar register als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de huurcommissies dient een overzicht te bevatten, waarin ressortsgewijs naar gemeente, straat en huisnummer gerangschikt zijn opgenomen de in de laatste vijf jaren door de huurcommissie gedane uitspraken of uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, c, d, en g van genoemde wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

De dicta van de in artikel 1 bedoelde uitspraken en adviezen dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

De circulaire van de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 11 oktober 1979, nr. 301112, Centrale Directie van de Volkshuisvesting, aan de secretarissen van de huurcommissies inzake voorschriften openbaar register (Stcrt. 1979, 246) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

  • 1 Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publikatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 1989.

's-Gravenhage, 21 juli 1989

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven