Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd

Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-11-1989 t/m heden

Besluit van 20 juli 1989, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 18 juli 1989, nr. 89M016657;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel] .

  • 1 Met ingang van 1 november 1989 Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te belasten met de zorg voor de veiligheid en de daarmee verband houdende deugdelijkheid en doelmatigheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd, met uitzondering van de veiligheid, deugdelijkheid en doelmatigheid die voorwerp kunnen zijn van aansluit- en leveringsvoorwaarden van energiedistributiebedrijven, voor zover deze zorg thans is opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

  • 2 De taak van beide ministeries dienovereenkomstig te wijzigen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting zal worden geplaatst in het Staatsblad, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de Ministeries.

Tavarnelle, 20 juli 1989

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven