Gegevens door vergunninghouder te leveren over relaties met buitenland

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 15-07-1989 t/m 01-01-2005

Gegevens door vergunninghouder te leveren over relaties met buitenland

De staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 20, vijfde lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb. 1988, nr. 566),

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De gegevens die door de vergunninghouder moeten worden verstrekt in verband met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 20, derde en vierde lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen dienen aan de navolgende eisen te voldoen:

  • a. De gegevens bevatten een nauwkeurige en voldoende gespecificeerde schriftelijke vastlegging van alle vergoedingen welke door de vergunninghouder zijn betaald voor in verband met bemiddelde werkzaamheden verrichte diensten.

  • b. Uit de gegevens blijkt op welke wijze door de vergunninghouder de betaling van de vergoedingen voor de in verband met zijn bemiddeling verrichte diensten is verricht.

    Van elke betaling is een genoegzaam bewijs van kwijting aanwezig.

  • c. De gegevens verschaffen inzicht in de aard en inhoud van de betrekkingen die de vergunninghouder onderhoudt met instellingen of instanties in het buitenland in verband met de bemiddeling bij de opneming van buitenlandse pleegkinderen.

  • d. Ingeval inzake de bemiddeling bij opneming van buitenlandse pleegkinderen vaste werkafspraken bestaan tussen een vergunninghouder en een instantie of organisatie in het buitenland, blijkt zulks uit de gegevens.

    Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking met ingang van 15 juli 1989.

's-Gravenhage, 10 juli 1989

De

staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel

Naar boven