Regeling aanwijzing nationaal park Schiermonnikoog

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 24-01-1996 t/m 31-08-2007

Regeling aanwijzing nationaal park Schiermonnikoog

De minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende dat het beleid van de regering is gericht op het tot stand brengen van een stelsel van nationale parken;

dat er een goedgekeurd Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog is, op basis waarvan aan het nationaal park in oprichting Schiermonnikoog de definitieve status van nationaal park verleend kan worden;

Gezien de adviezen van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 1 juni 1983 en 21 december 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling verstaat onder:

minister:

minister van Landbouw en Visserij;

overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 4;

nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (Tweede Kamer, zitting 1980–1981, nrs. 1–2).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het deel van Schiermonnikoog dat is aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Er is een overlegorgaan nationaal park Schiermonnikoog.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park Schiermonnikoog.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Tot de taak van het overlegorgaan behoort onder meer:

 • -

  het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde activiteiten;

 • -

  het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationaal park Schiermonnikoog beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voor te stellen activiteitenprogramma met bijbehorende begroting;

 • -

  het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Schiermonnikoog.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog van 17 juni 1988, zoals dit door de minister op 13 maart 1989 is goedgekeurd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. vier leden door de minister te benoemen, als vertegenwoordiger van onderscheidenlijk:

  • -

   de gemeente Schiermonnikoog;

  • -

   de provincie Friesland;

  • -

   de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;

  • -

   de minister van Verkeer en Waterstaat;

 • c. drie leden uit de bevolking van Schiermonnikoog, door de minister te benoemen op voordracht van het gemeentebestuur;

 • d. de Directeur van de Directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Friesland te benoemen ambtenaar van die provincie en de gemeente Schiermonnikoog tezamen.

 • 2 Het overlegorgaan stelt regelen op met betrekking tot de openbaarheid en de plaats van zijn vergaderingen alsmede met betrekking tot de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag uit aan de minister.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De voorzitter en de drie leden uit de bevolking van Schiermonnikoog genieten voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten een vacatiegeld op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988. Voorts ontvangen zij vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het voor ambtenaren geldende Reisbesluit 1971.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De Beschikking aanwijzing nationaal park in oprichting Schiermonnikoog (Stcrt. 1984, 94) wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park Schiermonnikoog.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 19 juli 1989 en zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 juli 1989

De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Naar boven