Machtiging tot verschaffen gegevens uit herkenningsdienstregistraties

Geldend van 07-07-1989 t/m heden

Machtiging tot verschaffen gegevens uit herkenningsdienstregistraties

De minister van Justitie,

Gelet op artikel 25, eerste lid onder a, van het Reglement geautomatiseerde regionale herkenningsdienstregistraties (Stcrt. 1988, nr. 154);

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van de dag na ondertekening van dit besluit worden de korpschefs van gemeentepolitie en de commandanten van de districten van het Korps Rijkspolitie die de beschikking hebben over de geautomatiseerde regionale herkenningsdienstregistratie, gemachtigd om aan de, bij mijn beschikking van 19 september 1988, nr. 1204/588 (Stcrt. 1988, nr. 199) tot opsporingsambtenaren van Rijkspolitie benoemde personen werkzaam bij de spoorwegpolitie gegevens te verstrekken uit de geautomatiseede regionale herkenningsdienstregistraties.

Artikel 2

Gegevens mogen alleen worden verstrekt voor de opsporing van strafbare feiten waarbij het onder artikel 1 bedoelde personeel van de spoorwegpolitie betrokken is.

Artikel 3

De verstrekte gegevens mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt en dienen wanneer zij zijn vastgelegd op enige informatiedrager, na afronding van het onderzoek met het oog waarop zij zijn verstrekt, terstond te worden vernietigd.

Artikel 4

Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Algemeen Politieblad en voor een ieder ter inzage worden gelegd bij de korpsen van gemeentepolitie en districten van het Korps Rijkspolitie, de voorlichtingsdiensten van het Ministerie van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de centrale bibliotheek van het Ministerie van Justitie.

's-Gravenhage, 6 juli 1989

De

minister

voornoemd,
Namens de

minister

,
Het

hoofd van de Directie politie

,

J. H. A. M. Peek, plv

Terug naar begin van de pagina