Toelatingseisen accountantsexamens

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 04-07-1989 t/m heden

Toelatingseisen accountantsexamens

De staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis,

Handelende in overeenstemming met de minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Examenbesluit accountantsadministratieconsulenten (Stb. 1974, 304);

Besluit:

Artikel 2

Tot het afleggen van het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), wordt toegelaten degene die in het bezit is van:

  • a. een getuigschrift of een ander bewijsstuk, afgegeven door het examenbureau, waaruit blijkt dat de tentamens in de vakken genoemd in artikel 4, onder 1 tot en met 5, van het Examenbesluit Registeraccountants (Stb. 1974, 58) zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van het Besluit van 5 mei 1986, houdende wijziging van het Examenbesluit registeraccountants (Stb. 277) met goed gevolg zijn afgelegd;

  • b. een getuigschrift of een ander bewijsstuk, afgegeven door het examenbureau, waaruit blijkt dat de tentamens in alle vakken van de in artikel 3 van het Examenbesluit Registeraccountants bedoelde eerste fase van het accountantsexamen met goed gevolg zijn afgelegd, alsmede van een in artikel 27, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie (Stb. 1982, 10) bedoeld certificaat voor het in artikel 10, onder e, van dat besluit genoemde deelexamen;

  • c. een diploma, afgegeven op grond van het met gunstig gevolg afgelegd hebben van het Licentiaatsexamen in de Economische Wetenschappen, afgegeven door de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 28 juni 1989

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Naar boven