Besluit blindenbibliotheek

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-01-1990 t/m 31-12-2013

Besluit blindenbibliotheek

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988, 17) in artikel 3, lid 2 en artikel 20 de mogelijkheid kent tot het stellen van nadere regels;

Dat het wenselijk is nadere regels te stellen ten aanzien van het bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden, om de doelmatige besteding van de beschikbare middelen te waarborgen en de kwaliteit van de voorziening te bevorderen;

Besluit:

§ 1. Begripsomschrijving

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. het besluit:

Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988, 17);

b. de minister:

de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

c. bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden:

Lektuur- en informatievoorziening in aangepaste vorm voor hen die als gevolg van een visuele handicap geen zwartdruk kunnen hanteren;

d. blindenbibliotheek:

uitvoerder van één of meer functies op het gebied van bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden.

§ 2. Subsidiabele functies

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een blindenbibliotheek of een samenwerkingsverband van blindenbibliotheken kan in aanmerking komen voor subsidie in de kosten van de uitvoering van één of meer van de volgende functies:

  • a. algemene lektuur;

  • b. studie- en vaklektuur;

  • c. tijdschriften in braille vorm;

  • d. tijdschriften in gesproken vorm;

  • e. consumentendrukwerk;

 • 2 De uitvoering van de in het eerste lid genoemde functies dient in te houden:

  • a. het samenstellen, beheren en toegankelijk maken van de collectie behorend bij de functie, alsmede het verschaffen van informatie over en uit de collecties met uitzondering van de functie als genoemd onder e;

  • b. het produceren of doen produceren van braille en gesproken materiaal;

  • c. het reproduceren of doen reproduceren van braille en gesproken materiaal;

  • d. het distribueren of doen distribueren van braille en gesproken materiaal.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De blindenbibliotheken dienen samen te werken bij de uitvoering van de functie waarvoor een subsidie wordt toegekend. De samenwerking heeft in ieder geval betrekking op de volgende terreinen: de centrale catalogus; automatisering en innovatie; kwaliteitsnormen te stellen aan het uit te lenen materiaal; samenwerking met andere instellingen, zoals openbare bibliotheken, regionale centra voor blindenzorg; interbibliothecair leenverkeer; onderzoek; fondsenwerving; afstemming van contributiebedragen en voorlichting.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De subsidie voor de uitvoering van één of meer van de functies als bedoeld in artikel 2 bestaat uit een bedrag ten behoeve van de overeenkomstig een door de minister goedgekeurd werkprogramma uitgevoerde activiteiten. Naast het gestelde in artikel 7 van het besluit dient het werkprogramma te bevatten:

 • a. een prognose van het aantal te produceren, respectievelijk te reproduceren braillebladen en/of cassettebanden, waarbij aangegeven wordt welke delen van de productie resp. reproductie door de eigen instelling en welke door derden zullen worden verricht;

 • b. een overzicht van de taken welke gezamenlijk of in overleg met de andere blindenbibliotheken worden verricht.

§ 3. Bijzondere bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De minister kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1, sub d, in bijzondere gevallen aan een blindenbibliotheek toestemming verlenen de in artikel 2, eerste lid, genoemde lektuur aan anders dan visueel gehandicapten uit te lenen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De artikelen 4, 5 en 8, derde lid van het besluit treden voor het blindenbibliotheekwerk in werking met ingang van 1 januari 1989.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1989.

 • 2 Artikel 3 van deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.

Rijswijk, 12 juni 1989

De

minister

voornoemd,

L. C. Brinkman

Naar boven