Regeling Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 15-06-1989 t/m 05-02-2009

Regeling Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het tussentijdse verslag van de Stuurgroep Herstructurering Landelijke Organisaties onder de titel ‘Een acceptabel aanbod; voorstel voor de nieuwe vormgeving van het (landelijk) bestel’ op 17 juli 1987 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal is aangeboden met als standpunt, dat de in genoemd verslag aangegeven lijnen verder moeten worden uitgewerkt;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Er is een Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang.

 • 2 Aan het Gestructureerd Overleg nemen deel de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur — verder te noemen: de minister en vertegenwoordigers van landelijke representatieve organisaties wier werkterrein ligt op het gebied van (crisis-)opvang, thuislozenzorg en maatschappelijke opvang en hulpverlening, alsmede van de Landelijke Vereniging Ambulante FIOM.

 • 3 Het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang heeft tot doel beraad over een samenhangend beleid door middel van:

  • a. uitwisseling van informatie over het bestaande beleid en over beleidsvoornemens;

  • b. het bespreken van standpunten, voorstellen en ideeën omtrent het gevoerde of te voeren beleid;

  • c. het maken van afspraken ten aanzien van het gevoerde of te voeren beleid.

 • 4 Beraad over arbeidsvoorwaarden behoort niet tot het doel van het gestructureerd overleg.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

Het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang komt ten minste drie maal per jaar bijeen. Het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang wordt voorts door de secretaris bijeengeroepen binnen een maand nadat de minister of een organisatie, bedoeld in artikel 1 tweede lid, daartoe schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De minister is voorzitter van het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang.

 • 3 De minister wijst voor het overleg een ambtelijk coördinator aan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Agendapunten voor het overleg kunnen tot veertien dagen voor de datum van de bijeenkomst schriftelijk onder opgave van redenen door de deelnemers worden aangemeld bij de secretaris van het overleg.

 • 2 De agenda en de bijbehorende stukken worden aan de deelnemers toegezonden uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de datum waarop een bijeenkomst van het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang is belegd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De bijeenkomsten van het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang worden voorbereid in een ambtelijk vooroverleg.

 • 2 Het ambtelijk vooroverleg staat onder voorzitterschap van de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 3 Het ambtelijk vooroverleg bestaat voorts uit personen, aangewezen door de besturen van de organisaties bedoeld onder artikel 1, tweede lid, en daartoe aangewezen ambtenaren van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op het ambtelijk vooroverleg.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

Het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang kan ter voorbereiding van de behandeling van onderwerpen in het overleg een of meer werkgroepen instellen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

 • 1 In 1991 zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van deze regeling.

 • 2 Op grond van deze evaluatie zal in een bijeenkomst van het Gestructureerd Overleg Maatschappelijke Opvang worden overlegd over de vraag of wijziging van deze regeling wenselijk is.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Deze regeling waarvan afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer, treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Rijswijk, 12 juni 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Naar boven