Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1989

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 17-06-1989 t/m 27-08-2004

Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1989

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het wenselijk is bepaalde negatieve koopkrachteffecten als gevolg van de nominale premieheffing voor KPZ-deelnemers zoveel mogelijk weg te nemen;

Gelet op artikel 237b van de Gemeentewet, artikel 144b van de Provinciewet en artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening:

  publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening voor het personeel in dienst van:

  • -

   het rijk

  • -

   een provincie

  • -

   een gemeente

  • -

   een waterschap of

  • -

   een overig openbaar lichaam

  die gezamenlijk wordt bekostigd door het openbaar lichaam en de deelnemer als bedoeld onder c van dit artikel;

 • b.
  instelling:

  een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoert alsmede de Dienst geneeskundige verzorging politie als genoemd in artikel 10 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Staatsblad 343);

 • c.
  deelnemer:

  een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als deelnemer wordt aangemerkt;

 • d.
  gezinslid:

  een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als gezinslid wordt aangemerkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1989 wordt een bedrag van zes en zestig miljoen gulden (f 66 000 000) ter beschikking gesteld ter verdeling onder de instellingen ter verlaging van het procentuele werknemersdeel in de premie, onder de voorwaarde dat:

de instellingen aan de deelnemers voor henzelf en hun gezinsleden in 1989 op jaarbasis een nominale premie van f 156 voor volwassenen en f 78 per kind in rekening brengen, met dien verstande dat deze premie voor ten hoogste twee kinderen per gezin is verschuldigd.

Indien het in bijzondere omstandigheden niet mogelijk is gebleken de nominale premie per 1 januari 1989 in te voeren, zal het aan betreffende instelling toekomende bedrag op jaarbasis naar rato van de periode dat nominale premie wordt geheven, ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het bedrag, genoemd in artikel 2, wordt verdeeld tussen de instellingen naar rato van de heffingsgrondslag voor de premie voor de ziektekostenvoorziening over het jaar 1987.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De op grond van artikel 3 vast te stellen bedragen worden in twee gelijke termijnen, in de maanden april respectievelijk september 1989, ter beschikking gesteld aan die instellingen die de in artikel 2 bedoelde nominale premie daadwerkelijk met ingang van 1 januari 1989 aan de deelnemers in rekening hebben gebracht. In andere gevallen kan een afzonderlijke betalingsregeling worden getroffen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De toekenning van de rijksbijdrage over 1989 geschiedt onder voorbehoud van herziening en verrekening, indien later eventueel mocht blijken dat aan de in artikel 2 van de regeling gestelde voorwaarde niet of niet geheel is voldaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De instelling verstrekt de staatssecretaris van Welzijn, Volkgezondheid en Cultuur alle noodzakelijke inlichtingen in verband met de uitvoering van deze regeling. Indien de inlichtingen zulks naar het oordeel van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur noodzakelijk maken, kan hij door boekenonderzoek of anderzins de nadere inlichtingen, welke hij behoeft, bij de instelling doen inwinnen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1989’.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

Rijswijk, 8 juni 1989

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Naar boven