Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1990

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-06-1991.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 14-06-1989 t/m heden

Vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1990

De staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1989 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 30,7 en het bovenvermelde vierjaarlijks voortschrijdende gemiddelde, bedraagt het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1990 tot en met 31 maart 1991 derhalve ten hoogste 31,7.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1990.

's-Gravenhage, 6 juni 1989

De

staatssecretaris

van Financiën,

H. E. Koning

Naar boven