Instelling werkgroep herspreiding jeugdhulpverlening

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-09-1989 t/m 27-08-2004

Instelling werkgroep herspreiding jeugdhulpverlening

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Justitie,

Overwegende:

 • -

  dat het gewenst is, dat het Rijk op korte termijn een plan vaststelt ten aanzien van de jeugdhulpverlening;

 • -

  dat in dit plan onderscheid wordt gemaakt tussen landelijke en regionale voorzieningen;

 • -

  dat in het protocol van overdracht van voorzieningen van het ministerie van Justitie naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een aantal voorzieningen in ieder geval als landelijke voorzieningen is aangewezen;

 • -

  dat het plan voorziet voor elke regio in een patroon van voorzieningen, dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en dat evenwichtig is opgebouwd, uit voorzieningen behorende tot de typen, genoemd in artikel 1, tweede lid van de Wet op de jeugdhulpverlening. Het plan voorziet in ieder geval in een genoegzaam aanbod van jeugdhulpverlening ten behoeve van jeugdigen ten aanzien van wie een maatregel van justitiële kinderbescherming is toegepast. Voor zover het plan de voorzieningen, bedoeld in hoofdstuk XIV van bovenvermelde wet, betreft, wordt dit vastgesteld door de minister van Justitie;

 • -

  dat een dergelijk plan voor zover het regionale voorzieningen betreft niet moet worden vastgesteld dan na overleg met de provinciale besturen en met vertegenwoordigers van het particulier initiatief;

 • -

  dat het daarom gewenst is vertegenwoordigers van de besturen van de provincies, van de vier grote steden en van het particulier initiatief te betrekken bij de voorbereiding van een dergelijk plan;

 • -

  dat voor de evenwichtige opbouw van het voorzieningenpatroon een herspreiding van het voor de jeugdhulpverlening beschikbare budget gewenst en noodzakelijk is, waartoe uitgangspunten en randvoorwaarden dienen te worden geformuleerd alsmede een verdeelsleutel te worden ontworpen,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Er is een werkgroep herspreiding jeugdhulpverlening, hierna te noemen de werkgroep.

 • 2 De werkgroep heeft tot taak de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Justitie advies uit te brengen over:

  • a. uitgangspunten en randvoorwaarden voor een spreiding van het voor jeugdhulpverlening beschikbare budget over de verschillende regio's, met het oog op een meer evenwichtig regionaal voorzieningenpatroon van jeugdhulpverlening in Nederland;

  • b. een verdeelsleutel voor de toekomstige toedeling van het beschikbare budget voor regionale voorzieningen aan de provincies en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag;

  • c. de weg waarlangs en het tempo waarin de herspreiding van regionale voorzieningen vorm moet krijgen;

  • d. de consequenties van deze toedeling voor het huidige aanbod;

  • e. andere onderwerpen, die de werkgroep van belang acht voor een goede spreiding van de regionale voorzieningen van jeugdhulpverlening in Nederland.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De werkgroep bestaat uit:

  • a. twee leden, waaronder de voorzitter, aangewezen door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

  • b. één lid aangewezen door de minister van Justitie;

  • c. twee leden aangewezen door het Interprovinciaal Overleg Welzijn;

  • d. één lid aangewezen door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gezamenlijk;

  • e. twee leden aangewezen door de Stichting Overleg Jeugdvoorzieningen Nederland;

  • f. één lid aangewezen door de Werkgeversvereniging Jeugdhulpverlening en de Vereniging van Ondernemingsorganisaties in de gesubsidieerde sector gezamenlijk.

 • 2 Voor elk lid wordt een vaste plaatsvervanger aangewezen.

 • 3 De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het Interprovinciaal Overleg Welzijn wijzen ieder een secretaris aan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De werkgroep kan overleg voeren met andere instanties of zich door andere deskundigen laten bijstaan voor zover dat voor de voortgang van haar werkzaamheden van belang is, met dien verstande, dat, indien daaraan kosten zijn verbonden, hiertoe vooraf goedkeuring van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is vereist.

 • 2 De werkgroep kan ter voorbereiding van de behandeling van onderwerpen in haar vergadering al of niet uit haar leden een of meer subgroepen instellen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De werkgroep vergadert zo dikwijls zij dit voor de voortgang van haar werkzaamheden noodzakelijk acht.

 • 2 De vergaderingen worden in overeenstemming met de voorzitter bijeengeroepen door de secretarissen.

 • 3 De agenda en de bijbehorende stukken worden tijdig voor de vergadering aan de deelnemers toegezonden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de werkgroep geschiedt door de secretarissen van de werkgroep met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (1980, Stb. 182) op overeenkomstige wijze als op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

De bescheiden worden bij opheffing van de commissie overgedragen aan het hoofd van de afdeling informatiebeheer en opgenomen in het archief van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep brengt medio 1989 tussentijds advies aan ons uit, in ieder geval over de punten a t/m c van de taakopdracht, zoals vermeld in artikel 1, lid 2.

Rijswijk, 30 juni 1989

Mede namens de

staatssecretaris

van Justitie,
De

minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

Naar boven