Instelling Begeleidingsgroep GBA

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 01-09-1989 t/m 30-06-2013

Instelling Begeleidingsgroep GBA

De minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het gewenst is een Begeleidingsgroep GBA in te stellen die de minister van Binnenlandse Zaken terzijde staat bij de ontwikkeling van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Er is een Begeleidingsgroep GBA die zal adviseren over belangrijke beleidsvoornemens in verband met de invoering van de GBA.

 • 2 In de Begeleidingsgroep worden benoemd:

  a. tot voorzitter:

  drs. J. Kapsenberg, plv. directeur-generaal Openbaar Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tevens ambtelijk opdrachtgever van het GBA-project;

  b. tot leden:
  • J. C. Th. van der Doef, burgemeester van de gemeente Vlissingen;

  • ir. A. Hoelen, plv. directeur-generaal Volkshuisvesting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne;

  • mr. J. N. van Lunteren, plv. directeur-generaal Rijksbelastingen van het Ministerie van Financiën;

  • drs. E. J. Mulock Houwer, hoofddirecteur Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • A. Verbree, burgemeester van de gemeente Reimerswaal;

  c. totsecretarissen:
  • drs. J. A. van der Drift, beleidsmedewerker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • drs. C. A. Bothe-Sarink, stafmedewerker van de ambtelijk opdrachtgever van het GBA-project.

 • 3 Voorstellen met betrekking tot belangrijke beleidsvoornemens in verband met de invoering van de GBA worden, voordat zij ter beslissing worden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken door de ambtelijk opdrachtgever van het GBA-project voor advies voorgelegd aan de Begeleidingsgroep GBA.

 • 4 De Begeleidingsgroep GBA brengt haar adviezen uit aan de ambtelijk opdrachtgever van het GBA-project. De Begeleidingsgroep GBA zal in haar advisering in het bijzonder aandacht besteden aan de volgende aspecten:

  • -

   technische uitvoerbaarheid;

  • -

   organisatorische uitvoerbaarheid voor de betrokken instanties;

  • -

   politieke haalbaarheid;

  • -

   financiële risico's.

 • 5 De ambtelijk opdrachtgever van het GBA-project legt de uitgebrachte adviezen tesamen met de voorstellen waarop deze betrekking hebben voor aan de minister van Binnenlandse Zaken.

 • 6 De Begeleidingsgroep GBA zal haar werkzaamheden verrichten in de periode tot aan de datum van inwerkingtreding van de Wet GBA.

 • 7 Dit besluit zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

 • 8 Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 31 mei 1989

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

Naar boven