Regeling Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 30-06-1989 t/m 27-08-2004

Regeling Gestructureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende, dat de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, het tussentijdse verslag van de stuurgroep Herstrukturering Landelijke organisaties onder de titel ‘Een acceptabel aanbod; voorstel voor de nieuwe vormgeving van het (landelijk) bestel’ op 17 juli 1987 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft aangeboden met als standpunt, dat de in genoemd verslag aangegeven lijnen verder moeten worden uitgewerkt;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Er is een Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg tussen de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en landelijke organisaties, wier werkterrein ligt op het gebied van eerstelijnszorgvoorzieningen.

 • 2 Het Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg heeft tot doel beraad over een samenhangend beleid met betrekking tot de eerstelijnszorg en de thuiszorg door middel van:

  • a. Uitwisseling van informatie over het bestaande beleid en over beleidsvoornemens.

  • b. Het bespreken van standpunten, voorstellen en ideeën omtrent het gevoerde of te voeren beleid.

  • c. Het voor zover mogelijk en gewenst maken van afspraken ten aanzien van het gevoerde of te voeren beleid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg komt tenminste twee maal per jaar bijeen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het gestruktureerd overleg staat onder voorzitterschap van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 2 De landelijke organisaties, bedoeld in artikel 1, tweede lid, wijzen een secretaris voor het overleg aan.

 • 3 De staatssecretaris wijst voor het overleg een ambtelijk coördinator aan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Agendapunten voor het overleg kunnen tot 14 dagen voor de datum van de bijeenkomst schriftelijk onder opgave van redenen zowel door de delegatie van de landelijke organisaties als door de staatssecretaris worden aangemeld bij de secretaris van het overleg.

 • 2 De agenda en de bijbehorende stukken worden aan de deelnemers toegezonden uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de datum waarop een bijeenkomst is belegd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De bijeenkomsten van het Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg worden voorbereid in een ambtelijk vooroverleg.

 • 2 Het ambtelijk vooroverleg staat onder voorzitterschap van de directeur Algemene Gezondheidszorg van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 3 Het ambtelijk vooroverleg bestaat voorts uit personen, aangewezen door de besturen van de landelijke organisaties, bedoeld in artikel 1, tweede lid, en daartoe aangewezen ambtenaren van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op het ambtelijk vooroverleg.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg kan ter voorbereiding van de behandeling van onderwerpen in het overleg een of meer werkgroepen instellen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 In 1991 zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van deze regeling.

 • 2 Op grond van deze evaluatie zal in een bijeenkomst van het gestruktureerd overleg, zoals bedoeld in artikel 1, worden overlegd of wijziging van de 2e regeling wenselijk is

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking daags na plaatsing ervan in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Deze regeling zal in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 • 3 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg.

Rijswijk, 30 mei 1989

De

staatssecretaris

voornoemd,

D. J. D. Dees

Naar boven