Rijkswet houdende instemming wijziging Overeenkomst Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling

Geldend van 23-06-1989 t/m heden

Rijkswet van 24 mei 1989, houdende instemming van het Koninkrijk der Nederlanden met wijziging van de Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, 30 juni 1987 (Trb. 171)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Koninkrijk der Nederlanden instemt met de op 30 juni 1987 tot stand gekomen wijziging van de Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd om het nodige te verrichten opdat het Koninkrijk der Nederlanden instemt met de op 30 juni 1987 tot stand gekomen wijziging van de op 27 december 1945 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Trb. 1987, 171).

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 mei 1989

Beatrix

De Minister van Financiën,

H. O. C. R. Ruding

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

P. Bukman

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina