Financiële bijdrage aan gesubsidieerde SBKV-instellingen in 1989

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 06-06-1989 t/m 24-09-2008

Financiële bijdrage aan gesubsidieerde SBKV-instellingen in 1989

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overwegende dat uit het evaluatieonderzoek naar de werking van de Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986, (Stcrt. 1986, 96) betreffende het invoeringsjaar 1987, is gebleken dat onder meer verhoging van het niveau van het management van de gesubsidieerde instellingen voor studie- en beroepskeuzevoorlichting, met name ten behoeve van werkzaamheden vallend buiten de directe productiesfeer, wenselijk is;

dat, zoals reeds in het Landelijk Programma Beroepskeuzevoorlichting 1989 (Stcrt. 1988, 204) is aangekondigd, daarvoor voor 1989 een extra financiële ondersteuning wordt verstrekt;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Definities:

instelling:

een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waaraan op grond van de Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986 voor 1989 subsidie is toegezegd.

bestedingsplan:

een door een instelling ontworpen scholingsvoorstel betreffende managementverbetering waarin het aantal personen aan de opleidingen die voor deze personen worden voorgesteld, staan vermeld,

Minister:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Aan een instelling kan met inachtneming van de bepalingen van dit besluit ten behoeve van versterking van de management-en marketingfunctie van de betreffende instellingen een tegemoetkoming worden verstrekt in de feitelijk gemaakte kosten direct verband houdend met het volgen van een opleiding op het terrein van management of marketing door een medewerker van de instelling.

 • 2 De maximale tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid bedraagt voor elke instelling f 10 000,-, verhoogd met een bedrag ter hoogte van 0,03459822 vermenigvuldigd met het aan de instelling voor 1989 op grond van de Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986 per 8 februari 1989 toegezegde bedrag aan Activiteitensubsidie en Contractsubsidie I te zamen.

 • 3 Voor een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid worden niet in aanmerking genomen: kosten die ontstaan tengevolge van produktieverlies in verband met het volgen van een management-opleiding.

 • 4 De tegemoetkoming dient schriftelijk bij de Minister te worden aangevraagd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, wordt verstrekt onder voorwaarde dat:

 • a. door de instelling een bestedingsplan is opgesteld dat door de Rijksinspectie van de Beroepskeuzevoorlichting is voorzien van een schriftelijke verklaring van goedkeuring;

 • b. de instelling met betrekking tot de ten gevolge van het bestedingsplan te maken kosten een afzonderlijke administratie bijhoudt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Na goedkeuring door de Rijksinspectie van de Beroepskeuzevoorlichting van het bestedingsplan wordt een voorschot op de subsidie verstrekt ter hoogte van 80% van het in artikel 2, eerste lid bedoelde bedrag.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De instelling dient voor uiterlijk 1 april 1990 een einddeclaratie betreffende de op grond van het bestedingsplan feitelijk gemaakte kosten voor opleidingen op het terrein van management in bij de minister.

 • 2 Bij de in het eerste lid bedoelde declaratie dient een goedkeurende verklaring van een register-accountant of een acountant-administratieconsulent te worden overlegd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Aan de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk te Utrecht en de Verenigde Beroepskeuze Instituten te Rotterdam gezamenlijk wordt een tegemoetkoming van f 160 000 verstrekt.

 • 2 De tegemoetkoming wordt verstrekt onder voorwaarde dat onder gezamenlijk beheer van de besturen van de in het eerste lid bedoelde organisaties, zorg wordt gedragen voor:

  • a. het (doen) uitvoeren van omgevingsonderzoek;

  • b. het ontwikkelen van hulpmiddelen ten behoeve van verbetering en van het management van de gesubisidieerde instellingen voor studie- en beroepskeuzevoorlichting;

  • c. het opzetten van een afzonderlijke administratie ten behoeve van door de in het eerste lid genoemde organisaties te ondernemen activiteiten op het terrein van verbetering van management- en marketing bij gesubsidieerde instellingen voor studie en beroepskeuzevoorlichting.

 • 3 De gehele administratie ten behoeve van de in het tweede lid bedoelde activiteiten wordt gevoerd door de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk te Utrecht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Een in het kader van deze regeling gedane toekenning wordt ingetrokken dan wel een uitbetaalde tegemoetkoming of voorschot wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd indien niet aan het gestelde in de artikelen 2 tot en met 5 wordt voldaan.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1989.

 • 3 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 19 mei 1989

De

minister

voornoemd,

J. de Koning

Naar boven