Kadasterwet

Geldend van 01-04-2002 t/m 31-12-2002

Wet van 3 mei 1989, houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van artikel 3.1.2.1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, nieuwe regelen vast te stellen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster (Kadasterwet);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze wet wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • b. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

  • c. "perceel": een deel van het Nederlands grondgebied van welk deel de Dienst de begrenzing met behulp van landmeetkundige gegevens heeft vastgelegd op grond van gegevens betreffende de rechtstoestand, bestemming en het gebruik en dat door zijn kadastrale aanduiding is gekenmerkt;

  • d. "bewaarder": bewaarder, als bedoeld in de artikelen 6 en 7;

  • e. "ambtenaar": ambtenaar van de Dienst.

Artikel 2

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de wijze van kadastrale aanduiding van onroerende zaken en appartementsrechten.

Artikel 2a

De Dienst heeft, onverminderd het bepaalde in andere wettelijke voorschriften, als doeleinden:

 • a. de bevordering van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen:

  • 1°. in het rechtsverkeer;

  • 2°. in het economisch verkeer;

  • 3°. in het bestuurlijk verkeer tussen burgers en bestuursorganen;

 • b. een doelmatige informatievoorziening van de overheid ten behoeve van de goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de nakoming van wettelijke verplichtingen door bestuursorganen, en

 • c. ondersteuning en bevordering van de economische activiteiten.

Artikel 3

 • 1 De Dienst heeft tot taak:

  • a. het houden van openbare registers, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven;

  • b. het houden en bijwerken van de kadastrale registratie, alsmede het vervaardigen, houden en bijwerken van kadastrale kaarten en daaraan ten grondslag liggende bescheiden zodanig, dat zij gezamenlijk de rechtstoestand en de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken alsmede de rechtstoestand van beperkte rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, volgens de bij de Dienst bekende gegevens weergeven;

  • c. het in stand houden van een net van coördinaatpunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting bestaande uit punten van de eerste, tweede en derde orde, alsmede uit hoofdpunten;

  • d. het houden en bijhouden van een registratie voor schepen;

  • e. het houden en bijhouden van een registratie voor luchtvaartuigen, en

  • f. het verstrekken van inlichtingen omtrent gegevens, door de Dienst verkregen in het kader van de vervulling van de hem opgedragen taken.

 • 2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aan de Dienst andere taken worden opgedragen, verband houdende met de taken, genoemd in het eerste lid. Bij een algemene maatregel als bedoeld in de eerste zin, kan worden bepaald dat Onze Minister nadere regelen kan stellen inzake de uitoefening van de bij die maatregel opgedragen taken. Voor zover de uitoefening van de bij de maatregel opgedragen taken niet wordt bekostigd uit vergoedingen als bedoeld in artikel 108, eerste lid, wordt bij de maatregel aangegeven hoe de financiële gevolgen voor de Dienst van de uitoefening van de opgedragen taken worden gecompenseerd.

 • 3 Het bestuur van de Dienst stelt jaarlijks in de maand januari een overzicht op van de soorten van gegevens die in de kadastrale registratie, de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen zijn opgenomen, alsmede van de soorten van gegevens die op de door de Dienst gehouden kaarten worden weergegeven. Het overzicht wordt geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3a

 • 2 De Dienst verwerkt geen persoonsgegevens in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de Dienst of een derde en de betrokkene met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen.

Artikel 4

 • 1 De in artikel 3, eerste lid, bedoelde registers, registraties, kaarten en bescheiden worden gehouden, voor zover onroerende zaken en de rechten waaraan deze zijn onderworpen betreffend, aan elk der kantoren van de Dienst voor zover hun kring betreffend, en, voor zover schepen onderscheidenlijk luchtvaartuigen en de rechten waaraan deze zijn onderworpen betreffend, aan één of meer door het bestuur van de Dienst te bepalen kantoren van de Dienst. Indien het bestuur van de Dienst bepaalt dat de in artikel 3, eerste lid, bedoelde registers en registraties, voor zover schepen onderscheidenlijk luchtvaartuigen betreffend, worden gehouden aan meer dan één kantoor van de Dienst, dan worden zij aan elk der desbetreffende kantoren gehouden voor zover hun kring betreffend, en bepaalt het bestuur van de Dienst tevens welk van de desbetreffende kantoren hoofdkantoor van de openbare registers en registratie voor schepen, onderscheidenlijk voor luchtvaartuigen is. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden alsdan regelen gesteld omtrent dat hoofdkantoor.

 • 2 Het bestuur van de Dienst bepaalt in welke gemeenten de kantoren van de Dienst zijn gevestigd en welke gemeenten behoren tot de kring van een kantoor van de Dienst. Het bestuur van de Dienst bepaalt voorts de tijden gedurende welke deze kantoren voor het publiek zijn opengesteld.

 • 3 Het bestuur van de Dienst bepaalt op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan een wijziging van de grens tussen twee kringen als bedoeld in de eerste zin van het tweede lid, en aan verplichtingen van bewaarders tot het verrichten van ambtshalve inschrijvingen en andere ambtshalve handelingen die meer kringen betreffen.

Artikel 6

 • 1 Onder de benaming van bewaarder van het kadaster en de openbare registers is aan elk kantoor van de Dienst een bewaarder die door het bestuur van de Dienst wordt benoemd.

 • 2 Tot bewaarder kunnen alleen worden benoemd zij die:

 • 3 Bij afwezigheid, belet, ontstentenis of schorsing van een bewaarder wordt deze waargenomen door een der andere bewaarders op een door het bestuur van de Dienst te bepalen wijze.

Artikel 7

 • 1 De bewaarder is, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, belast met

  • a. het bewaren van de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, het verrichten van inschrijvingen in die registers, alsmede het stellen in die registers van aantekeningen, daaronder begrepen doorhalingen van inschrijvingen;

  • b. het bewaren en bijwerken van de kadastrale registratie, bedoeld in artikel 48;

  • c. het bewaren van door het bestuur van de Dienst aan te wijzen kaarten;

  • d. het bewaren en bijwerken van de registratie voor schepen, bedoeld in artikel 85, en

  • e. het bewaren en bijwerken van de registratie voor luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 92,

  voor zover deze betrekking hebben op de kring van zijn kantoor.

 • 2 Het bestuur van de Dienst kan de bewaarder ter zake van de werkzaamheden en bevoegdheden die hem zijn opgedragen onderscheidenlijk toegekend bij of krachtens deze of een andere wet, richtlijnen en aanwijzingen geven.

Hoofdstuk 2. Openbare registers voor registergoederen

Titel 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Omschrijving en vorm van de openbare registers; aantekeningen in de openbare registers, daaronder begrepen doorhalingen van inschrijvingen; vervanging van de inhoud van de openbare registers

Artikel 8

 • 1 De openbare registers waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven, zijn:

  • a. de registers van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn;

  • b. de registers van inschrijving van feiten die betrekking hebben op schepen en de rechten waaraan deze onderworpen zijn;

  • c. de registers van inschrijving van feiten die betrekking hebben op luchtvaartuigen en de rechten waaraan deze onderworpen zijn;

  • d. het register van voorlopige aantekeningen onderscheidenlijk voor onroerende zaken, schepen en luchtvaartuigen en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, waarin de aanbieding van stukken waarvan de inschrijving door de bewaarder ingevolge artikel 20 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is geweigerd wordt aangetekend onder vermelding van de gerezen bedenkingen.

 • 2 Onze Minister regelt nader uit welke registers de registers, bedoeld in het eerste lid, onder a, b, onderscheidenlijk c, bestaan. Het bestuur van de Dienst stelt nadere regelen vast ter zake van de vorm van de in het eerste lid bedoelde registers.

 • 3 Bij regeling van het bestuur van de Dienst wordt voorts vastgesteld, onverminderd het bepaalde dienaangaande bij of krachtens andere wet, de gevallen waarin in de in het eerste lid bedoelde registers door de bewaarder aantekeningen, daaronder begrepen doorhalingen van inschrijvingen in die registers, worden gesteld, de aard van die aantekeningen en de wijze waarop deze worden gesteld, in dier voege:

  • a. dat de doorhaling, behoudens in het onder d voorziene geval, slechts geschiedt op grond van in de desbetreffende registers ingeschreven stukken die de bewaarder tot doorhaling machtigen;

  • b. dat na een inschrijving van een stuk dat tot doorhaling machtigt, deze terstond geschiedt;

  • c. dat, tenzij ingevolge artikel 9, eerste lid, of artikel 11, zevende lid, van dat stuk een afschrift in de vorm van een mechanische reproduktie is vervaardigd, op het stuk door middel waarvan het door te halen feit is ingeschreven, wordt vermeld op grond van welk stuk de doorhaling is geschied, en

  • d. dat, zo ingevolge een wetsbepaling door een beschikking of door de inschrijving van enig stuk met betrekking tot een zaak bestaande lasten en rechten vervallen of tenietgaan, na de inschrijving van die beschikking of van dat stuk de inschrijvingen betreffende hypotheken en beslagen die door die beschikking, onderscheidenlijk de inschrijving van dat stuk waardeloos zijn geworden, met bekwame spoed worden doorgehaald.

Artikel 9

 • 1 Het bestuur van de Dienst kan ten aanzien van door hem aan te wijzen kantoren van de Dienst bepalen, dat de inhoud van de in artikel 8, eerste lid, bedoelde registers wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van door de Dienst vervaardigde mechanische reprodukties. Het bestuur van de Dienst bepaalt tevens de wijze waarop deze vervanging zal geschieden.

 • 2 Deze reprodukties hebben dezelfde bewijskracht als de oorspronkelijke inhoud van de registers.

Afdeling 2. Plaats van inschrijving

Artikel 10

 • 1 Stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken of de rechten waaraan deze onderworpen zijn, worden aangeboden aan de bewaarder van het kantoor van de Dienst, binnen welks kring de onroerende zaken waarop de in te schrijven feiten betrekking hebben, blijkens hun kadastrale aanduiding zijn gelegen.

 • 2 Ingeval een onroerende zaak is gelegen binnen de kring van meer dan één kantoor van de Dienst, worden deze stukken aangeboden aan elk der kantoren binnen welks kring zij is gelegen.

 • 3 Bij algemene maatregel van bestuur worden, onverminderd het bepaalde in artikel 4, eerste lid, regelen gesteld omtrent het kantoor van de Dienst, waaraan stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op schepen of op de rechten waaraan deze onderworpen zijn, moeten worden aangeboden.

 • 4 Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op de aanbieding van stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op luchtvaartuigen of op de rechten waaraan deze onderworpen zijn.

Afdeling 3. Vereisten voor inschrijving en de wijze waarop deze geschiedt

Artikel 11

 • 1 Voor inschrijving van een feit in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a-c, is vereist een stuk dat voldoet aan de eisen gesteld in titel 2 van dit hoofdstuk, alsmede een afschrift van dat stuk, gesteld op een door de Dienst verstrekt formulier en voorzien van een verklaring van eensluidendheid.

 • 2 De bewaarder is niet gehouden de juistheid van de in het eerste lid bedoelde verklaring te onderzoeken. De Dienst is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuistheden en onvolledigheden in het afschrift.

 • 3 Bij regeling van Onze Minister wordt de vorm vastgesteld van de in het eerste lid bedoelde verklaring en wordt bepaald, onverminderd het bepaalde bij of krachtens een andere wet, door wie deze verklaring moet worden ondertekend.

 • 4 Bij regeling van Onze Minister kan voor bijzondere gevallen worden bepaald dat geen afschrift, als bedoeld in het eerste lid, behoeft te worden aangeboden. In die gevallen vervaardigt de Dienst het afschrift van het ter inschrijving aangeboden stuk. Het bepaalde in het zevende lid, derde zin, is alsdan van overeenkomstige toepassing.

 • 5 Bij regeling van Onze Minister worden de vereisten vastgesteld, waaraan tekeningen die deel uitmaken van ter inschrijving aangeboden stukken, moeten voldoen. Daarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in het eerste-vierde lid.

 • 6 Bij regeling van het bestuur van de Dienst wordt de vorm vastgesteld van het in het eerste lid bedoelde formulier, alsmede de vereisten met inachtneming waarvan dit formulier dient te worden ingevuld en aangeboden.

 • 7 Bij regeling van Onze Minister kan in afwijking van het eerste lid worden bepaald, dat in plaats van het in dat lid bedoelde voor inschrijving vereiste afschrift de Dienst een afschrift van het ter inschrijving aangeboden stuk in dubbel vervaardigt in de vorm van een mechanische reproduktie. In dat geval dient het ter inschrijving aan te bieden stuk te zijn gesteld op een door de Dienst verstrekt formulier of te voldoen aan andere bij regeling van Onze Minister te stellen eisen. De Dienst is alsdan aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuistheden en onvolledigheden in het afschrift, ontstaan ten gevolge van de vervaardiging van de mechanische reproduktie. Het vijfde en het zesde lid zijn, indien het bepaalde in de eerste zin toepassing vindt, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

 • 1 De inschrijving geschiedt door het in bewaring nemen van het afschrift van het stuk, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

 • 2 De afschriften van de stukken worden zo veel mogelijk gerangschikt in volgorde waarin zij ter inschrijving zijn aangeboden, met vermelding van het tijdstip waarop deze aanbieding is geschied.

 • 3 Het bestuur van de Dienst stelt nadere regelen vast omtrent de rangschikking en de wijze van opberging van de afschriften.

 • 4 Indien artikel 11, zevende lid, toepassing heeft gevonden geschiedt de inschrijving in afwijking van het bepaalde in het eerste lid door de vervaardiging van het afschrift in dubbel, bedoeld in artikel 11, zevende lid. Het bepaalde in het tweede en derde lid is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

Na de inschrijving, bedoeld in artikel 12, eerste lid, worden de ter inschrijving aangeboden stukken aan de aanbieder teruggegeven nadat zij door de bewaarder zijn voorzien van een aantekening, vermeldende het kantoor, dag, uur en minuut van aanbieding, alsmede het deel van het desbetreffende register waarin en het nummer waaronder in dat deel de opberging van het afschrift is geschied, dan wel ingeval artikel 11, zevende lid, toepassing heeft gevonden, de verwijzing naar de plaats waaronder de desbetreffende mechanische reproduktie is opgeborgen.

Artikel 14

 • 2 Voor een inschrijving, als bedoeld in het eerste lid, wordt vereist het oorspronkelijk aangeboden stuk dat is voorzien van de in artikel 15, tweede lid, bedoelde verklaring.

 • 3 De inschrijving geschiedt, tenzij artikel 11, zevende lid, toepassing heeft gevonden, door doorhaling van de voorlopige aantekening en door vermelding daarbij van het deel en nummer, bedoeld in artikel 13.

 • 4 Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de bewaarder op het ingeschreven stuk eveneens van de doorhaling van de voorlopige aantekening melding maakt overeenkomstig door het bestuur van de Dienst daartoe vast te stellen regelen.

Afdeling 4. Voorlopige aantekeningen en bewijs van ontvangst

Artikel 15

 • 1 De boeking, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt in het register van voorlopige aantekeningen voor goederen als waarop het aangeboden stuk betrekking heeft, met vermelding van de gerezen bedenkingen, alsmede, voor zover bekend, van de naam en woonplaats met adres van de aanbieder.

 • 2 Na de boeking wordt dat stuk voorzien van een door de bewaarder ondertekende verklaring, vermeldende tenminste het kantoor, dag, uur en minuut van aanbieding, onder verwijzing naar de boeking in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen, alsmede de gerezen bedenkingen, en wordt het aan de aanbieder teruggegeven. Het voor inschrijving vereiste, aangeboden afschrift van het stuk wordt in bewaring genomen. Artikel 12, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Ingeval het voor inschrijving vereiste afschrift niet is aangeboden, vervaardigt de Dienst een afschrift van het in het eerste lid bedoelde stuk overeenkomstig door het bestuur van de Dienst daartoe vast te stellen regelen, waarbij het bepaalde in artikel 11, zevende lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot in het eerste lid bedoelde stukken waarop ten aanzien van de inschrijving artikel 11, vierde lid, van toepassing is.

 • 4 Het bestuur van de Dienst geeft voorts regelen in welke van de gevallen, waarin het in artikel 11, eerste lid, bedoelde formulier niet met inachtneming van de in artikel 11, zesde lid, bedoelde vereisten is ingevuld of aangeboden, de Dienst een afschrift vervaardigt van het stuk waarvan de inschrijving is geweigerd, en op welke wijze deze vervaardiging geschiedt. Artikel 12, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Het aangeboden afschrift blijft berusten ten kantore van de Dienst en wordt voor zover mogelijk opgeborgen in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen bij het desbetreffende door de Dienst vervaardigde afschrift.

 • 5 Indien artikel 11, zevende lid, toepassing heeft gevonden, vervaardigt de Dienst, alvorens het stuk waarvan de inschrijving is geweigerd, aan de aanbieder terug te geven, voor zover mogelijk een afschrift van dat stuk overeenkomstig door het bestuur van de Dienst daartoe vast te stellen regelen. Artikel 11, zevende lid, derde zin, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is mede van overeenkomstige toepassing op de boeking van de aanbieding van een stuk, dat krachtens artikel 37, tweede lid, slechts op bevel van de rechter kan worden ingeschreven.

Artikel 16

 • 2 Het bestuur van de Dienst stelt voorts regelen vast omtrent de wijze waarop in het register van voorlopige aantekeningen de in artikel 15, eerste lid, bedoelde boeking geschiedt, alsmede omtrent de wijze van doorhaling van voorlopige aantekeningen.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van dagvaardingen uitgebracht aan de bewaarder ter verkrijging van een bevel van de rechter tot inschrijving van een notariële verklaring, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in artikel 37, tweede lid, eerste zin, bedoelde boeking en de doorhaling van een zodanige boeking in het register van voorlopige aantekeningen.

Artikel 17

Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van het bewijs van ontvangst, bedoeld in artikel 18 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede regelen omtrent de wijze waarop op dat bewijs de verrichte inschrijving desverlangd wordt aangetekend, bedoeld in artikel 19, derde lid, van Boek 3 van dat wetboek.

Titel 2. Vereisten met betrekking tot in te schrijven stukken

Afdeling 1. Algemene vereisten waaraan in te schrijven stukken moeten voldoen

Artikel 18

 • 1 Onverminderd de overige uit deze titel voortvloeiende eisen moet een ter inschrijving aangeboden notariële akte, notariële verklaring of authentiek afschrift of uittreksel van een zodanige akte of verklaring vermelden:

  • 1°. naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, woonplaats met adres en burgerlijke staat van de natuurlijke personen die blijkens het aangeboden stuk daarbij als partij zijn opgetreden;

  • 2°. rechtsvorm, naam en woonplaats met adres van de rechtspersonen die blijkens het aangeboden stuk daarbij als partij zijn opgetreden;

  • 3°. ten aanzien van natuurlijke en rechtspersonen die blijkens het aangeboden stuk voormelde partijen hebben vertegenwoordigd: de in de onderdelen a en b bedoelde gegevens, met uitzondering van de burgerlijke staat, alsmede de grond van hun bevoegdheid, met dien verstande dat voor natuurlijke personen die een kantoor houden of werkzaam zijn op een kantoor ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor betreffen in plaats van de woonplaats met adres ook het kantooradres vermeld kan worden.

  Indien opgave van één of meer van deze gegevens niet mogelijk is, worden de redenen daarvan vermeld.

 • 2 Andere ter inschrijving aangeboden stukken vermelden, zo mogelijk, dezelfde gegevens als in het eerste lid omschreven, tenzij anders voortvloeit uit hetgeen de wet voor een stuk van de aard als waarom het gaat, ten aanzien van de vermelding van voornamen, namen en woonplaatsen voorschrijft.

 • 3 In elk geval worden de in het eerste lid omschreven gegevens opgegeven van de partij ten behoeve van wie de aanbieding ter inschrijving geschiedt. Zo het ter inschrijving aangeboden stuk één of meer van deze gegevens niet vermeldt en naar zijn aard niet voor aanvulling te dier zake vatbaar is, wordt vermelding van de ontbrekende gegevens en, zo opgave van één of meer dezer gegevens niet mogelijk is, de vermelding van de redenen daarvan in een nadere door of namens die partij ondertekende verklaring alsnog op het stuk gesteld of daaraan gehecht.

 • 4 Zo een partij geen woonplaats in Nederland heeft, kiest zij ter zake van de inschrijving een woonplaats in Nederland.

 • 5 Indien een partij in een ter inschrijving aangeboden stuk woonplaats heeft gekozen, wordt niettemin daarin ook de wettelijke woonplaats met adres vermeld.

Artikel 19

Ingeval het ter inschrijving aangeboden stuk betrekking heeft op een bepaald reeds eerder ingeschreven stuk, bevat het een verwijzing naar dit eerdere stuk overeenkomstig door Onze Minister daartoe vast te stellen regelen.

Artikel 20

 • 1 Indien een stuk ter inschrijving wordt aangeboden en het daarin vermelde in te schrijven feit betrekking heeft op een onroerende zaak of op een recht waaraan een zodanige zaak is onderworpen, vermeldt dit stuk de aard, de plaatselijke aanduiding zo deze er is, en de kadastrale aanduiding van die onroerende zaak onderscheidenlijk van de onroerende zaak die aan dat recht is onderworpen. Indien het in te schrijven feit betrekking heeft op een appartementsrecht, wordt in het ter inschrijving aangeboden stuk vermeld de plaatselijke aanduiding van het desbetreffende gedeelte van het gebouw dat is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, alsmede de aard en de kadastrale aanduiding van dat appartementsrecht.

 • 2 Onze Minister kan regelen vaststellen omtrent de wijze waarop de plaatselijke aanduiding, bedoeld in het eerste lid, in het ter inschrijving aangeboden stuk wordt vermeld.

Artikel 21

 • 1 Indien het in te schrijven feit betrekking heeft op een in de registratie voor schepen, bedoeld in artikel 85, te boek staand schip of op een recht waaraan een zodanige zaak is onderworpen, bevat het ter inschrijving aangeboden stuk:

  • a. de naam van het schip met vermelding van het gebruik waartoe het is bestemd, en zijn bruto-inhoud of bruto-tonnage dan wel, indien het een binnenschip betreft, zijn laadvermogen in tonnen van 1.000 kilogram of verplaatsing in kubieke meters;

  • b. het type en de inrichting van het schip, het materiaal waarvan de romp is gemaakt, jaar en plaats van de bouw, en, voor zover het een schip met een mechanische voortstuwing betreft, ook al betreft het slechts een hulpmotor, het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht;

  • c. het nummer waaronder de inschrijving van het verzoek tot teboekstelling van het schip in het desbetreffende register is geschied, de aanwijzing van de rubriek waartoe dat schip behoort, de aanduiding van het kantoor van de Dienst waar de teboekstelling is geschied, en het jaar van teboekstelling, welke gegevens tezamen in genoemde volgorde het brandmerk van het schip vormen.

 • 2 Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de in het eerste lid, onder c, bedoelde onderscheiding van rubrieken van schepen.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op ter inschrijving aangeboden rechterlijke uitspraken. Deze stukken kunnen, onverminderd andere vereisten gesteld bij of krachtens wet, echter slechts worden ingeschreven, indien en voor zover de identiteit van het desbetreffende schip voldoende vaststaat.

Artikel 22

 • 1 Indien het in te schrijven feit betrekking heeft op een in de registratie voor luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 92, te boek staand luchtvaartuig of op een recht waaraan een zodanige zaak is onderworpen, bevat het ter inschrijving aangeboden stuk:

  • a. het nationaliteitskenmerk en het inschrijvingskenmerk, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47);

  • b. de naam en woonplaats van de fabrikant en het type van het luchtvaartuig, jaar en plaats van de bouw, het fabrieksnummer zo het luchtvaartuig dat heeft met vermelding van de plaats waar dit nummer is aangebracht, en het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht;

  • c. de maximaal toegelaten massa van het luchtvaartuig en, indien het luchtvaartuig een naam voert, de naam ervan;

  • d. het nummer waaronder de inschrijving van het verzoek tot teboekstelling van dat luchtvaartuig in het desbetreffende register is geschied.

Artikel 23

Vermeldt een ter inschrijving aangeboden stuk niet één of meer der gegevens, in de artikelen 19-22 voor een zodanig stuk voorgeschreven, en is het naar zijn aard niet voor aanvulling te dier zake vatbaar, dan wordt de vermelding van de ontbrekende gegevens in een nadere, door degene die de inschrijving verlangt, ondertekende verklaring alsnog op het stuk gesteld of daaraan gehecht.

Afdeling 2. Vereisten waaraan ter inschrijving aangeboden stukken moeten voldoen in verband met de aard van het in te schrijven feit

Artikel 24

 • 1 Ter inschrijving van een akte van levering, vereist voor de overdracht van een registergoed, voor de vestiging, afstand of wijziging van een beperkt recht dat een registergoed is, of voor de overgang van een registergoed na toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap, wordt aangeboden de notariële akte betreffende deze levering, dan wel een authentiek afschrift of een authentiek uittreksel daarvan. In geval van vestiging van een recht van hypotheek op een schip in aanbouw wordt mede ter inschrijving aangeboden een verklaring van de ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst, inhoudende dat de bouw van het schip nog niet is voltooid.

 • 2 Het ter inschrijving aangeboden stuk, bedoeld in het eerste lid, bevat in elk geval:

  • a. de titel op grond waarvan de levering plaatsvindt en, in geval van vestiging van een recht van hypotheek, tevens:

   • 1°. een aanduiding van de vordering waarvoor het recht van hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald;

   • 2°. het bedrag waarvoor het recht van hypotheek wordt gevestigd of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van dat recht van hypotheek op het goed kan worden verhaald;

   • 3°. in geval van vestiging van een recht van hypotheek op een teboekstaand zeeschip of op een recht waaraan een zodanige zaak is onderworpen, bovendien: een duidelijke vermelding van het aan de hypotheek onderworpen schip;

   • 4°. in geval van vestiging van een recht van hypotheek op een teboekstaand binnenschip of op een recht waaraan een zodanige zaak is onderworpen, bovendien: een duidelijke vermelding van het aan de hypotheek onderworpen schip, de voorwaarden voor opeisbaarheid of een verwijzing naar een op het kantoor van inschrijving ingeschreven document waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd, alsmede de bedongen rente en de tijdstippen waarop deze vervalt;

   • 5°. in geval van vestiging van een recht van hypotheek op een teboekstaand luchtvaartuig, bovendien: een duidelijke vermelding van het aan de hypotheek onderworpen luchtvaartuig;

  • b. de wettelijke benaming van het recht, op de levering waarvan het ter inschrijving aangeboden stuk betrekking heeft of, ingeval dat recht geen wettelijke benaming heeft:

 • 4 Het aangeboden stuk mag op meer leveringen, als bedoeld in het eerste lid, betrekking hebben, voor zover voor ieder daarvan aan de in de vorige leden gestelde eisen is voldaan. Betreft het stuk een overdracht onder voorbehoud van een beperkt recht of van een beding, als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dan wordt de vestiging van dit recht dan wel het op zich nemen van het beding afzonderlijk en duidelijk vermeld, bij gebreke waarvan de inschrijving van het stuk geacht wordt niet mede dit recht of dit beding te betreffen.

Artikel 25

 • 1 Ter inschrijving van een rechterlijke uitspraak die voor een akte van levering in de plaats treedt of die anderszins krachtens wetsbepaling kan worden ingeschreven, wordt een expeditie van de rechterlijke uitspraak aangeboden, alsmede:

  • a. indien de rechterlijke uitspraak slechts inschrijfbaar is, nadat zij in kracht van gewijsde is gegaan: een verklaring van de griffier van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan, inhoudende dat daartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat;

  • b. indien de onder a bedoelde eis voor inschrijfbaarheid niet is gesteld en de rechterlijke uitspraak niet uitvoerbaar bij voorraad is: een verklaring van de griffier van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan, inhoudende:

   • 1°. hetzij dat daartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat, hetzij dat hem drie maanden na de uitspraak niet van het instellen van een gewoon rechtsmiddel is gebleken;

   • 2°. zo het rechtsmiddel bij verzoekschrift moet worden ingesteld, dat ook de griffier van het gerecht waar dit verzoekschrift moet worden ingediend, niet van het instellen van een rechtsmiddel is gebleken;

  • c. indien voor de inschrijving betekening aan de veroordeelde vereist is, een door de deurwaarder getekend afschrift van het exploit waarbij de betekening is geschied.

 • 2 Ter inschrijving van een beslissing van de rechter van een vreemde Staat wordt een authentiek afschrift van deze beslissing aangeboden.

 • 3 Bestaat de rechterlijke uitspraak in een verlof tot tenuitvoerlegging van een beslissing van arbiters, dan wordt ook een afschrift van deze beslissing aangeboden, getekend door de griffier van het gerecht waarvan de president het verlof gaf.

Artikel 26

 • 1 Ter inschrijving van een rechtshandeling naar burgerlijk recht die krachtens wetsbepaling kan worden ingeschreven, wordt, tenzij anders is bepaald, aangeboden een door een notaris met inachtneming van artikel 37, opgemaakte verklaring, inhoudende dat de rechtshandeling naar de verklaring van degene die de inschrijving verlangt, is verricht en wat zij inhoudt, met daaraan gehecht de stukken waaruit van die rechtshandeling blijkt, of authentieke afschriften van die verklaring van de notaris en van die stukken.

 • 2 Ingeval voor de rechtshandeling of de inschrijving daarvan een notariële akte is vereist, wordt aangeboden hetzij die akte, hetzij een authentiek afschrift of een authentiek uittreksel daarvan.

 • 3 Ingeval van de rechtshandeling een notariële akte is opgemaakt, zonder dat dit vereist was, kan naar keuze van degene die de inschrijving verlangt het eerste of tweede lid worden toegepast.

 • 4 Ingeval het gaat om een eenzijdige tot één of meer bepaalde personen gerichte rechtshandeling, kan worden volstaan met aanbieding van een aan die persoon of personen uitgebracht exploit, waarbij die rechtshandeling is verricht of tijdig bevestigd, of een authentiek afschrift daarvan.

 • 6 Ter inschrijving van een afwijkend beding, als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, wordt, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, een door de eigenaar van het schip ondertekende verklaring aangeboden, waarin het scheepstoebehoren ten aanzien waarvan het afwijkend beding is gemaakt, eenduidig is omschreven.

Artikel 27

 • 1 Ter inschrijving van erfopvolgingen die registergoederen betreffen, wordt een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht, dan wel een authentiek afschrift van de verklaring van de notaris aangeboden, waaruit van de erfopvolging blijkt.

 • 2 Ter inschrijving van een executele of een bij uiterste wilsbeschikking ingesteld bewind wordt een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht of een authentiek afschrift van de verklaring van de notaris aangeboden, waaruit van deze executele, onderscheidenlijk van dit bewind blijkt.

Artikel 28

Ter inschrijving van de aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving of van de verwerping van een nalatenschap wordt een door de griffier getekende verklaring aangeboden die de inhoud weergeeft van de verklaring, krachtens artikel 1075 of 1103 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot deze aanvaarding of verwerping ter griffie afgelegd.

Artikel 29

Ter inschrijving van de afstand van een huwelijksgemeenschap of van een gemeenschap van geregistreerd partnerschap wordt een door de griffier getekend uittreksel uit het huwelijksgoederenregister aangeboden, inhoudende de verklaring betreffende de afstand, die krachtens artikel 104 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven.

Artikel 30

 • 1 Ter inschrijving van de vervulling van een voorwaarde, gesteld in een ingeschreven voorwaardelijke rechtshandeling, of van de verschijning van een onzeker tijdstip, aangeduid in de aan een ingeschreven rechtshandeling verbonden tijdsbepaling, wordt aangeboden een door een notaris met inachtneming van artikel 37 opgemaakte verklaring, inhoudende dat naar de verklaring van degene die de inschrijving verlangt, de voorwaarde is vervuld, onderscheidenlijk het tijdstip is verschenen met daaraan gehecht de stukken waaruit van deze vervulling of verschijning blijkt, of authentieke afschriften van de verklaring van een notaris en van die stukken.

 • 2 Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op de inschrijving van de dood van de vruchtgebruiker van een registergoed. De verklaring van de notaris houdt in dit geval tevens in:

  • a. het tijdstip van overlijden van de vruchtgebruiker, en

  • b. of het vruchtgebruik is vervallen, dan wel bij wie het vruchtgebruik na de dood van de vruchtgebruiker is verbleven.

Artikel 31

Op de inschrijving van reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in registergoederen zijn vastgesteld, zijn van overeenkomstige toepassing:

Artikel 32

 • 1 Ter inschrijving van een proces-verbaal van inbeslagneming wordt dit proces-verbaal of een door de deurwaarder of een advocaat getekend afschrift daarvan aangeboden. Artikel 18, tweede-vijfde lid, is niet van toepassing.

 • 2 Ingeval een proces-verbaal van inbeslagneming van een luchtvaartuig in het buitenland is opgemaakt door een deurwaarder of andere volgens de daar geldende wet hiertoe bevoegde persoon, kan ook een zodanig proces-verbaal ter inschrijving worden aangeboden.

 • 3 Ter inschrijving van een der in de artikelen 211 en 821 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek genoemde voorrechten, wordt aangeboden een door een deurwaarder ondertekend verzoek tot inschrijving van het voorrecht, inhoudende naar de verklaring van degene die de inschrijving verlangt:

  • a. de aanduiding van de vordering waar het om gaat;

  • b. het beloop der vordering ten tijde van het ondertekenen door de deurwaarder van het verzoek, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald;

  • c. de omschrijving van het voorrecht door vermelding van het wettelijk voorschrift, op grond waarvan aan die vordering het voorrecht is toegekend, en

  • d. het tijdstip waarop de vordering is ontstaan. Indien het verzoek van de deurwaarder ter inschrijving wordt aangeboden na verloop van de termijn, genoemd in artikel 219, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 829, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, wordt ter inschrijving tevens aangeboden een stuk waaruit blijkt dat de schuldeiser zijn vordering binnen die termijn in rechte heeft geldend gemaakt, op de inschrijving van welk bewijsstuk artikel 38 van overeenkomstige toepassing is.

 • 4 Op de inschrijving van een voorrecht, als bedoeld in artikel 1320, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is het bepaalde in de eerste zin van het derde lid van overeenkomstige toepassing. Indien het verzoek van de deurwaarder ter inschrijving wordt aangeboden drie maanden of langer na het in die zin, onder d, bedoelde tijdstip, wordt ter inschrijving tevens aangeboden een stuk waaruit blijkt dat binnen de in artikel 1320, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek genoemde termijn:

  • a. het bedrag der vordering in der minne is vastgesteld, dan wel

  • b. langs gerechtelijke weg erkenning van het voorrecht en de omvang ervan is gevorderd, op de inschrijving van welk bewijsstuk in het onder b bedoelde geval artikel 38 van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 33

 • 1 Ter inschrijving van een verandering in de voornaam of de geslachtsnaam van tot registergoederen gerechtigde natuurlijke personen wordt een door of namens deze persoon ondertekend stuk aangeboden, inhoudende de gegevens, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder 1°, met vermelding van de oude en de nieuwe naam of voornaam, en de dag waarop de verandering is ingegaan. Indien de verandering blijkt uit de registers van de burgerlijke stand, wordt een uittreksel daaruit overgelegd, dat de verandering relateert. In andere gevallen wordt een ander bewijsstuk betreffende deze verandering overgelegd.

 • 2 Ter inschrijving van de naamsverandering van een rechtspersoon wordt een opgave van een notaris aangeboden, inhoudende de gegevens, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder 2°, met vermelding van de oude en de nieuwe naam en de dag waarop de verandering is ingegaan. Gaat het om een publiekrechtelijke rechtspersoon, dan kan deze de opgave zelf doen.

 • 4 Ter inschrijving van een fusie van rechtspersonen, als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt een opgave van een notaris aangeboden, inhoudende met betrekking tot elk der fuserende rechtspersonen en, zo de verkrijgende rechtspersoon een door hen samen bij de fusie opgerichte nieuwe rechtspersoon is, tevens met betrekking tot die rechtspersoon de in artikel 18, eerste lid, onder 2°, bedoelde gegevens, met vermelding wie de verkrijgende rechtspersoon is alsmede van de dag waarop de fusie van kracht is geworden.

 • 5 Ter inschrijving van een splitsing van rechtspersonen als bedoeld in artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt een opgave van een notaris aangeboden, inhoudende met betrekking tot elke partij bij de splitsing en, zo bij de splitsing verkrijgende rechtspersonen worden opgericht, tevens met betrekking tot die rechtspersonen de in artikel 18, eerste lid, onder 2°, bedoelde gegevens, met vermelding op welke verkrijgende rechtspersoon welke registergoederen zijn overgegaan alsmede van de dag waarop de splitsing van kracht is geworden.

Artikel 34

Ter inschrijving van een verjaring wordt een door een notaris met inachtneming van artikel 37 opgemaakte verklaring of een authentiek afschrift daarvan aangeboden, inhoudende dat naar de verklaring van degene die de inschrijving verlangt, de verjaring is ingetreden, alsmede

 • a. welk registergoed door verjaring is verkregen, dan wel welk beperkt recht op een registergoed is tenietgegaan;

 • b. tegen wie de verjaring werkt, indien dit bekend is;

 • c. welke feiten tot de verjaring hebben geleid, en

 • d. dat de verjaring wordt betwist of niet wordt betwist door degene tegen wie zij werkt, zo dit bekend is.

Artikel 35

 • 1 Ter inschrijving van een of meer verklaringen van waardeloosheid, als bedoeld in artikel 28 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, wordt een door een notaris opgemaakte verklaring aangeboden, die inhoudt dat degenen te wier behoeve de inschrijving zou hebben gestrekt, schriftelijk hebben verklaard dat zij waardeloos is en waaraan deze schriftelijke verklaringen zijn gehecht, dan wel een authentiek afschrift van de verklaring van de notaris en de daaraan gehechte verklaringen.

 • 2 Tenzij de inschrijving een hypotheek of een beslag betreft, vermelden de in het eerste lid bedoelde schriftelijke verklaringen van degenen te wier behoeve de inschrijving zou hebben gestrekt, tevens de feiten waarop de waardeloosheid berust, en houdt de in dat lid bedoelde verklaring van de notaris tevens in dat de vermelde feiten een rechtsgrond voor de waardeloosheid van de inschrijving opleveren.

Artikel 36

 • 1 Ter inschrijving van het feit dat het nut van een mandelige zaak voor elk der erven is geëindigd, wordt een door een notaris met inachtneming van artikel 37 opgemaakte verklaring aangeboden, inhoudende dat naar de verklaring van hen die de inschrijving verlangen, het nut voor elk der erven is geëindigd, of een authentiek afschrift van de verklaring van de notaris. Werken niet alle rechthebbenden op de mandelige zaak mee, dan vermeldt de notaris in zijn verklaring de reden daarvan.

 • 2 Ter inschrijving van het bestaan van een recht, als bedoeld in artikel 150, eerste lid, van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (Stb. 1976, 396), wordt een door een notaris met inachtneming van artikel 37 opgemaakte verklaring aangeboden, waarin het bestaan van het recht wordt geconstateerd, en die tevens inhoudt:

  • a. de omschrijving van de inhoud van het recht;

  • b. zo mogelijk, de gangbare benaming ervan dan wel de verklaring, dat dat recht niet een zodanige benaming heeft, en

  • c. wie de rechthebbende op dat recht is,

  met daaraan gehecht de stukken waaruit van een en ander blijkt, of authentieke afschriften van die verklaring en die stukken.

 • 3 Ter inschrijving van het ontstaan van een erfdienstbaarheid door bestemming of herleving, bedoeld in artikel 163, eerste zin, van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, wordt een door een notaris met inachtneming van artikel 37 opgemaakte verklaring aangeboden, waarin het ontstaan van de erfdienstbaarheid wordt geconstateerd, en die tevens inhoudt:

  • a. de omschrijving van de inhoud van de erfdienstbaarheid, en

  • b. wie de rechthebbende op dat recht is,

  met daaraan gehecht de stukken waaruit van een en ander blijkt, of authentieke afschriften van die verklaring en die stukken.

Artikel 37

 • 1 Een notariële verklaring, als bedoeld in de artikelen 26, 30, 34 en 36, houdt behalve hetgeen in deze artikelen is voorgeschreven, tevens in een verklaring van de notaris:

  • a. hetzij dat allen die als partij bij het in te schrijven feit betrokken zijn aan de notaris hebben medegedeeld met de inschrijving in te stemmen;

  • b. hetzij dat bewijsstukken aan hem zijn overgelegd en aan de verklaring gehecht, die genoegzaam aantonen dat het in te schrijven feit zich inderdaad heeft voorgedaan dan wel, in geval van een verklaring als bedoeld in artikel 36, tweede lid, dat het recht bestaat;

  • c. hetzij dat hij niet aan het onder a en b gestelde kan voldoen.

 • 3 De kosten van het geding blijven voor rekening van de eiser, tenzij de vordering ondanks verweer wordt toegewezen, in welk geval degene die het verweer heeft gevoerd in de kosten wordt veroordeeld.

 • 4 Wanneer het aangeboden stuk ook overigens niet aan de vereisten voor inschrijving voldoet, vermeldt de bewaarder bij de voorlopige aantekening tevens de gerezen bedenkingen en is artikel 20 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in dier voege van toepassing dat het daarbedoelde bevel slechts tezamen met dat uit hoofde van het tweede lid kan worden gevorderd.

Afdeling 3. Vereisten waaraan stukken moeten voldoen, aangeboden ter inschrijving van het instellen van een rechtsvordering, van het indienen van een verzoekschrift, van tegen rechterlijke uitspraken ingestelde rechtsmiddelen of van de waardeloosheid van zodanige inschrijvingen

Artikel 38

 • 1 Ter inschrijving van de instelling van een rechtsvordering of de indiening van een verzoekschrift ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak die de rechtstoestand van een registergoed betreft, wordt aangeboden:

  • a. in geval van instelling van de rechtsvordering door een dagvaarding: een door de deurwaarder of een advocaat getekend afschrift daarvan;

  • b. in geval van instelling van de rechtsvordering door een ander stuk: een afschrift daarvan getekend door een advocaat of door de griffier van het gerecht waar de zaak aanhangig is;

  • c. in geval van een verzoekschrift: een afschrift daarvan met aantekening van de dag waarop het verzoekschrift is ingekomen ter griffie, getekend door een advocaat of door de griffier van het gerecht waar het verzoekschrift is ingediend.

 • 2 Artikel 18, tweede-vijfde lid, is niet van toepassing, behoudens dat het aangeboden stuk in elk geval de naam en een ter zake van het geding gekozen woonplaats met adres van degene te wiens behoeve de aanbieding geschiedt, moet bevatten.

Artikel 39

 • 1 Ter inschrijving van de instelling van een rechtsmiddel tegen een rechterlijke uitspraak, als bedoeld in artikel 38, wordt aangeboden:

  • a. ingeval het rechtsmiddel wordt ingesteld bij dagvaarding: een door de deurwaarder of een advocaat getekend afschrift daarvan;

  • b. ingeval het rechtsmiddel wordt ingesteld bij verzoekschrift: een afschrift daarvan met aantekening van de dag waarop het verzoekschrift is ingekomen ter griffie, getekend door een advocaat of de griffier van het gerecht waar het verzoekschrift is ingediend;

  • c. ingeval het rechtsmiddel wordt ingesteld bij een ander stuk: een afschrift daarvan, getekend door een advocaat of de griffier van het gerecht dat op het aangewende rechtsmiddel beslist.

 • 2 Artikel 18, tweede-vijfde lid, is niet van toepassing, behoudens dat het aangeboden stuk in elk geval de naam en een ter zake van het geding gekozen woonplaats met adres van degene te wiens behoeve de aanbieding geschied moet bevatten.

Artikel 40

Ter inschrijving van de waardeloosheid van een overeenkomstig artikel 38 of artikel 39 verkregen inschrijving, kan ook worden aangeboden

 • a. een daartoe strekkende verklaring, afgegeven door een deurwaarder of advocaat die optreedt voor de eiser, de verzoeker of degene die het rechtsmiddel heeft ingesteld;

 • b. een rechterlijke uitspraak die ertoe strekt dat een zodanige inschrijving waardeloos is.

Afdeling 4. Overige bepalingen betreffende inschrijvingen

Artikel 41

 • 1 Ter inschrijving van een feit dat is opgenomen in een stuk gesteld in een vreemde of de Friese taal, wordt naast dat ter inschrijving aangeboden stuk een letterlijke vertaling in het Nederlands ter inschrijving aangeboden, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor die taal als bevoegd toegelaten beëdigd vertaler, of, indien het een in te schrijven notariële akte in de Friese taal betreft, door de notaris voor wie de akte is verleden.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid lijdt uitzondering ingeval met betrekking tot luchtvaartuigen een proces-verbaal van inbeslagneming, opgemaakt in het buitenland door een deurwaarder of door een andere volgens de daar geldende wet daartoe bevoegde persoon en gesteld in een vreemde taal, aan de bewaarder wordt toegezonden of bij deze wordt ingeleverd. Alsdan wordt door de zorg van de bewaarder zo spoedig mogelijk een vertaling van een zodanig proces-verbaal vervaardigd door een in Nederland toegelaten beëdigd vertaler.

 • 3 De vertalingen worden ingeschreven in plaats van de in de vreemde of Friese taal gestelde stukken, die onder de bewaarder blijven berusten.

Artikel 42

Op de inschrijving van stukken tot verbetering van onjuistheden en onvolledigheden in ingeschreven stukken, zijn de bepalingen, gegeven bij of krachtens dit hoofdstuk, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 43

Indien het ter inschrijving aangeboden stuk waarin het in te schrijven feit is opgenomen, niet voldoet aan de vereisten, gesteld in de artikelen 18-42, kan het met ontbrekende gegevens worden aangevuld door een verklaring aan de voet van het stuk, ondertekend door degene die bevoegd is tot het opmaken en ondertekenen van een zodanig stuk, een en ander voor zover de aard van het stuk zich daartegen niet verzet.

Artikel 44

 • 1 Stukken die voor bewijs bij de aanbieding van een stuk worden overgelegd, worden slechts mede ingeschreven, indien de wet dit eist of de aanbieder dit verlangt, tenzij bij wet is bepaald dat de desbetreffende stukken niet worden ingeschreven.

 • 2 Door de bewaarder wordt, overeenkomstig door het bestuur van de Dienst vast te stellen regelen, van de overlegging melding gemaakt op het ter inschrijving aangeboden stuk, alsmede, ingeval artikel 11, zevende lid, geen toepassing heeft gevonden, op het afschrift van dat stuk. De stukken die moeten worden overgelegd maar waarvan de inschrijving niet wordt geëist of verlangd, worden onverwijld aan de aanbieder teruggegeven.

Artikel 45

 • 1 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld omtrent de vereisten waaraan stukken dienen te voldoen die worden aangeboden ter inschrijving van andere inschrijfbare feiten dan die waarop de artikelen 24-40 betrekking hebben, voor zover dit niet reeds in deze dan wel bij of krachtens een andere wet is geschied.

 • 2 Voor zover bij de in het eerste lid bedoelde maatregel niet anders is bepaald, wordt ter inschrijving van een beschikking of van een uitspraak waarbij een beschikking werd vernietigd, ingetrokken of gewijzigd, een afschrift van die beschikking onderscheidenlijk van die uitspraak aangeboden, afgegeven door het bestuursorgaan onderscheidenlijk het rechterlijk orgaan dat de beschikking of de uitspraak gaf.

Titel 3. Inschrijfbaarheid van andere stukken en van verandering van woonplaats

Artikel 46

 • 1 Naast feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, kunnen in de openbare registers tevens algemene voorwaarden, modelreglementen en andere stukken, die niet op een bepaald registergoed betrekking hebben, worden ingeschreven, met het uitsluitend doel dat daarnaar in later ter inschrijving aangeboden stukken kan worden verwezen. De artikelen 18, 19, 20, eerste lid, eerste zin, 22 en 30 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Ter inschrijving van de in het eerste lid bedoelde stukken is naast het stuk zelf vereist een afschrift van dat stuk, gesteld op een door de Dienst verstrekt formulier en voorzien van een verklaring van eensluidendheid. Het bepaalde in artikel 11, tweede-zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De artikelen 18-23 zijn niet van toepassing. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld waaraan ter inschrijving aangeboden stukken, als bedoeld in het eerste lid, moeten voldoen. Onze Minister stelt regelen vast omtrent de wijze waarop de verwijzing in de latere stukken geschiedt.

 • 4 In een ter inschrijving aangeboden stuk kan slechts worden verwezen naar een eerder ingeschreven stuk, indien de inschrijving van het later ter inschrijving aangeboden stuk plaatsvindt ten kantore van de Dienst, waar het stuk waarnaar wordt verwezen, reeds is ingeschreven.

 • 5 Een verwijzing, als bedoeld in het vorige lid, heeft tot gevolg dat het stuk waarnaar in een ter inschrijving aangeboden stuk wordt verwezen, geacht wordt deel uit te maken van de inschrijving die op grond van het aangeboden stuk plaatsvindt.

Artikel 47

 • 1 Een verandering van een in een ingeschreven stuk gekozen woonplaats, een alsnog ter zake van een inschrijving gedane keuze van woonplaats en de opheffing van een gekozen woonplaats kunnen worden ingeschreven. Ter inschrijving van de verandering, keuze of opheffing wordt een door of namens de belanghebbende ondertekende verklaring aangeboden die de nieuwe en de vorige gekozen dan wel wettelijke woonplaats vermeldt, alsmede de datum van ingang.

 • 3 Door of krachtens deze wet voorgeschreven mededelingen en kennisgevingen worden in elk geval gedaan aan de laatste bij de Dienst bekende woonplaats van de belanghebbende. In geval van overlijden van een persoon die tot een registergoed gerechtigd was, worden zodanige mededelingen en kennisgevingen aan zijn rechtsopvolgers gedaan aan het laatste bij de Dienst bekende adres van de boedel, bedoeld in artikel 64, eerste lid.

Hoofdstuk 3. Kadastrale registratie, kaartenbestand, daaraan ten grondslag liggende bescheiden en net van coördinaatpunten

Titel 1. Kadastrale registratie

Artikel 48

 • 1 De kadastrale registratie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, wordt op een zodanige wijze gehouden en bijgehouden, dat zij tenminste door middel van de naam van de eigenaar of beperkt gerechtigde, met uitzondering evenwel van rechthebbenden op erfdienstbaarheden, alsmede door middel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak en het appartementsrecht steeds de raadpleegbaarheid mogelijk doet zijn van de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, en van het register van voorlopige aantekeningen voor onroerende zaken, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder d.

 • 2 De kadastrale registratie bevat:

  • a. voor zover bekend de naam, voornamen, geboortedatum, de wettelijke woonplaats met adres en de burgerlijke staat dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, de rechtsvorm, naam en de wettelijke woonplaats, van degenen die volgens de bij de Dienst bekende gegevens eigenaar dan wel beperkt gerechtigde met betrekking tot onroerende zaken zijn, en in geval van een gemeenschap het aandeel van ieder der deelgenoten;

  • b. ten aanzien van elke eigenaar en beperkt gerechtigde, als bedoeld onder a, een verwijzing naar alle op hen betrekking hebbende in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, ingeschreven stukken en in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen geboekte stukken;

  • c. de wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan de onroerende zaken onderworpen zijn, en van de beslagen die op die zaken of beperkte rechten zijn gelegd, als ook, of die zaken of beperkte rechten onder bewind staan en of ten aanzien daarvan een beding, als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is ingeschreven;

  • d. de kadastrale aanduiding van de onroerende zaken en de grootte van de percelen, alsmede de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten;

  • e. ten aanzien van elk perceel en appartementsrecht een verwijzing naar alle daarop betrekking hebbende in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, ingeschreven stukken en in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen geboekte stukken, alsmede door de Dienst verkregen inlichtingen of verrichte waarnemingen, als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder b-e;

  • f. ten aanzien van een gekozen woonplaats de vermelding ervan, alsmede een verwijzing naar alle in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, ingeschreven stukken, waarin woonplaats is gekozen, dan wel een gekozen woonplaats is veranderd of opgeheven;

  • g. ten aanzien van elk perceel, waarop een recht van hypotheek rust, tenminste de volgende gegevens:

   • 1°. het tijdstip waarop de notariële akte, bedoeld in artikel 260 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, is opgemaakt;

   • 2°. het tijdstip waarop deze akte is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, alsmede het deel en nummer dan wel de verwijzing, bedoeld in artikel 13;

   • 3°. het bedrag waarvoor de hypotheek is gevestigd, of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van een hypotheek op het goed kan worden verhaald, alsmede voor zover bekend, de rentevoet;

   • 4°. de aard van de onroerende zaak waarop de hypotheek is gevestigd, dan wel indien het onderpand een beperkt recht is, de wettelijke benaming van dat recht, alsmede ingeval de hypotheek op een aandeel in een gemeenschap is gevestigd, tevens de aanduiding van dat aandeel;

   • 5°. de aanduiding van de aard van de hypotheek, en

   • 6°. in geval van doorhaling van de inschrijving, waarbij de hypotheek is gevestigd, tijdstip van doorhaling der inschrijving, deel en nummer dan wel verwijzing, als bedoeld in artikel 13, van het stuk op grond waarvan de doorhaling is geschied;

  • h. een korte aanduiding van de aard van de in de openbare registers ingeschreven beschikkingen die bestaan ten laste van de onroerende zaken en van de beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen, overeenkomstig door het bestuur van de Dienst te geven regelen;

  • i. gegevens betreffende de feitelijke gesteldheid van en andere dan de in dit lid bedoelde gegevens met betrekking tot onroerende zaken die krachtens andere wettelijke bepalingen dan wel krachtens regeling van Onze Minister worden opgenomen.

 • 3 Het tweede lid, onder a en b, vindt ten aanzien van erfdienstbaarheden slechts toepassing, voor zover bepaald bij regeling van het bestuur van de Dienst.

 • 4 Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de wijze waarop de kadastrale registratie wordt gehouden. Het bestuur van de Dienst kan daarbij bepalen dat ten aanzien van het gebruik van hoofd- en kleine letters en diacritische tekens, en van het al dan niet aan elkaar schrijven van letters geen overeenstemming behoeft te bestaan tussen de bij de Dienst bekend gestelde schrijfwijze der in de kadastrale registratie te vermelden gegevens en de wijze van vermelding van die gegevens daarin.

Titel 2. Kaartenbestand, daaraan ten grondslag liggende bescheiden en net van coördinaatpunten

Artikel 49

 • 1 Het kaartenbestand van de Dienst bestaat in elk geval uit kadastrale kaarten.

 • 2 Een kadastrale kaart is een kaart die bevat de perceelsgewijze indeling van een deel van het Nederlandse grondgebied, een voorstelling van de omtrek van door het bestuur van de Dienst vast te stellen opstallen die daarop zijn gesticht, de nummers van de percelen, en gegevens omtrent de terreinstoestand.

Artikel 50

De aan de kadastrale kaarten ten grondslag liggende bescheiden bevatten in elk geval de landmeetkundige gegevens van hetgeen op die kaarten wordt weergegeven.

Artikel 51

 • 1 Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de inrichting van de kadastrale kaarten.

 • 2 Het bestuur van de Dienst stelt tevens regelen vast omtrent de vorm van de aan de kadastrale kaarten ten grondslag liggende bescheiden.

Artikel 52

 • 1 Er is een net van coördinaatpunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting bestaande uit punten van de eerste, tweede en derde orde, alsmede uit hoofdpunten.

 • 2 Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de registratie en de weergave van de in het eerste lid genoemde punten.

Hoofdstuk 4. Bijwerking van de kadastrale registratie, het kaartenbestand en het net van coördinaatpunten

Titel 1. Bijwerking van de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 54

 • 1 Bijhouding vindt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, plaats op grond van veranderingen, voor zover deze blijken uit:

  • a. stukken die zijn ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, echter met uitzondering van in deze registers ingeschreven akten van vernieuwing, als bedoeld in artikel 77;

  • b. inlichtingen omtrent het overlijden van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld, voor zover althans deze inlichtingen afkomstig zijn van door Onze Minister aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen, aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen;

  • c. inlichtingen omtrent de wettelijke woonplaats, daaronder begrepen het adres, van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld, voor zover althans deze inlichtingen van die personen zelf afkomstig zijn dan wel van door Onze Minister aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon of andere lichamen, aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen;

  • d. inlichtingen van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld dan wel van de rechtsopvolgers onder algemene titel van die personen of waarnemingen van met meting belaste ambtenaren omtrent feiten, als bedoeld in de artikelen 29 en 35 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

  • e. inlichtingen van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld of van de rechtsopvolgers onder algemene titel van die personen, dan wel van door Onze Minister aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen, aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen, of uit waarnemingen van met meting belaste ambtenaren omtrent de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken.

 • 2 Bijhouding van de kadastrale registratie vindt ook plaats met betrekking tot voorlopige aantekeningen en doorhalingen daarvan in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen.

 • 3 Wij kunnen publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen, aanwijzen om inlichtingen ten behoeve van de bijhouding van de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten aan de Dienst te verstrekken. Ingeval het bepaalde in de vorige zin toepassing heeft gevonden, verstrekken de desbetreffende rechtspersonen en lichamen, bedoeld in de vorige zin, de inlichtingen overeenkomstig de door Ons dienaangaande vast te stellen regelen.

Artikel 55

Vernieuwing vindt plaats op grond van veranderingen, voor zover deze blijken uit in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, ingeschreven akten van vernieuwing, als bedoeld in artikel 77.

Artikel 56

De wijze van bijwerking wordt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld in dier voege:

 • a. dat na een inschrijving de bijwerking terstond aanvangt, en

 • b. dat tenminste ingeval een bijwerking leidt tot het wijzigen of aanvullen van de in de kadastrale registratie vermeld staande gegevens betreffende de eigenaars of beperkt gerechtigden, de kadastrale aanduiding dan wel de grootte, in de registratie wordt vermeld op grond van welk ingeschreven of ander stuk een bijwerking heeft plaatsgevonden.

Artikel 56a

Artikel 56b

 • 1 Belanghebbenden kunnen tegen beschikkingen inzake de bijwerking, genomen krachtens hoofdstuk 4 van deze wet, bezwaar maken nadat zij is voltooid.

Artikel 56c

 • 3 Zodra een verzoekschrift is ingediend, zendt de griffier een afschrift daarvan aan de ambtenaar. De ambtenaar zendt onverwijld aan de griffier:

  • a. een lijst van de personen die bij de bijwerking belanghebbenden zijn;

  • b. een afschrift van het stuk waarin het resultaat van de desbetreffende bijwerking is bekendgemaakt;

  • c. het bezwaarschrift en zijn beslissing daarop, en

  • d. afschriften van de overige bescheiden die op de bijwerking betrekking hebben.

Artikel 56d

 • 1 De rechtbank beschikt omtrent de wijze waarop de bijwerking zal plaatsvinden na oproeping van de verzoeker, de ambtenaar en de belanghebbenden bij de bijwerking onder wie in elk geval zij die door de ambtenaar op de in artikel 56c, vierde lid, onder a, bedoelde lijst zijn geplaatst. De ambtenaar kan in persoon of ook bij een vertegenwoordiger verschijnen. Zo voor andere belanghebbenden nog beroep openstaat, wordt daarmee rekening gehouden bij de vaststelling van de dag waartegen wordt opgeroepen.

 • 2 Verschillende beroepen tegen één beslissing van de ambtenaar worden zoveel mogelijk gevoegd behandeld. Elke belanghebbende kan verschijnen bij of zich doen bijstaan door een notaris.

 • 3 De rechtbank kan bij haar onderzoek een meting gelasten.

 • 5 De griffier van de rechtbank, of in geval van beroep in cassatie de griffier van de Hoge Raad, zendt bij aangetekende brief een afschrift van de beschikking aan de hem bekende belanghebbenden bij de bijwerking, alsmede aan de ambtenaar.

Artikel 56e

Zodra de beslissing van de ambtenaar onherroepelijk is geworden dan wel het afschrift van de eindbeschikking van de rechtbank door de ambtenaar is ontvangen en deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, wordt de bijwerking zonodig aangepast overeenkomstig deze beslissing onderscheidenlijk beschikking.

Afdeling 2. Bijhouding

§ 1. Bijhouding op grond van stukken ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, met uitzondering van akten van vernieuwing

Artikel 57

 • 1 Indien een meting noodzakelijk is ten behoeve van de bijhouding, doet de Dienst van het voornemen daartoe mededeling aan de personen die volgens de bij de Dienst bekende gegevens als eigenaar, beperkt gerechtigde, met uitzondering van evenwel de hypotheekhouders en de rechthebbenden op erfdienstbaarheden zo die er zijn, of anderszins bij de bijhouding belanghebbenden zijn. De mededeling houdt in elk geval in de dag en het uur waarop de aanwijzing die de grondslag vormt voor de meting, zal plaatsvinden.

 • 2 Onze Minister stelt regelen vast omtrent de wijze waarop de in het vorige lid bedoelde mededeling wordt gedaan.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde belanghebbenden verschaffen, indien naar het oordeel van de met de meting belaste ambtenaar nodig door aanwijzing ter plaatse, de door deze ambtenaar voor de bijhouding benodigde inlichtingen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de bijhouding voor de gevallen waarin één of meer belanghebbenden niet de voor de bijhouding benodigde inlichtingen of onderling tegenstrijdige inlichtingen verschaffen.

 • 4 De ambtenaar maakt een relaas van zijn bevindingen, dat mede de door de meting verkregen gegevens bevat.

 • 5 De bijhouding vindt plaats mede op grondslag van het relaas van bevindingen indien het eerste-vierde lid toepassing heeft gevonden.

 • 6 Op vertoon van een bewijs van de in artikel 58, eerste lid, bedoelde bekendmaking worden aan belanghebbenden op het desbetreffende kantoor van de Dienst kosteloos nadere inlichtingen omtrent de uitkomsten van de meting verschaft, indien het eerste-vierde lid toepassing heeft gevonden. Onze Minister stelt nadere regelen vast omtrent de wijze waarop deze inlichtingen worden verschaft.

Artikel 58

 • 1 Ingeval de bijhouding waartoe een ingeschreven stuk aanleiding geeft, met betrekking tot een gehandhaafd perceel dan wel een nieuw gevormd perceel is voltooid en heeft geleid tot wijziging of aanvulling van de in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten vermeld staande gegevens betreffende de eigenaars of beperkt gerechtigden, de kadastrale aanduiding dan wel de grootte van de onroerende zaak waarop het ingeschreven feit betrekking heeft, wordt het resultaat van die bijhouding aan belanghebbenden door toezending of uitreiking bekendgemaakt. Met betrekking tot een rechthebbende op een erfdienstbaarheid vindt het bepaalde in de eerste zin slechts toepassing, voor zover een regeling van het bestuur van de Dienst als bedoeld in artikel 48, derde lid, is vastgesteld.

 • 2 De verzending ingevolge het eerste lid vindt op één en dezelfde dag plaats.

Artikel 59

 • 1 Blijkt de in het ingeschreven stuk voorkomende feitelijke omschrijving van de onroerende zaak waarop het stuk betrekking heeft, onverenigbaar met hetgeen de met de meting belaste ambtenaar overeenkomstig artikel 57, derde lid, door de belanghebbenden ter plaatse is aangewezen, of is de kadastrale aanduiding van die zaak in dat stuk onjuist of onvolledig, dan vindt artikel 58, eerste-derde lid, slechts toepassing voor zover bijhouding naar de krachtens het volgende lid vast te stellen regelen mogelijk is.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt geregeld in hoeverre en op welke wijze bijhouding plaatsvindt, indien de in het eerste lid bedoelde gevallen zich voordoen, in dier voege dat de bijhouding waartoe het ingeschreven stuk aanleiding geeft, eerst wordt voltooid, nadat een stuk tot verbetering, als bedoeld in artikel 42, is ingeschreven in de in artikel 8, eerste lid, onder a, bedoelde openbare registers.

 • 3 De beslissing om toepassing aan het eerste lid te geven wordt met bekwame spoed genomen. Indien het ingeschreven stuk is opgemaakt door een notaris, wordt de beslissing tevens aan hem medegedeeld. De bekendmaking van de beslissing gaat vergezeld van een verzoek een stuk tot verbetering, als bedoeld in artikel 42, in te schrijven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a. Artikel 58, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Bij de bekendmaking wordt gewezen op het gevolg voor de bijhouding dat de wet aan het niet-inschrijven van een stuk tot verbetering, als bedoeld in artikel 42, verbindt.

 • 5 Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing ingeval de kadastrale aanduiding van een appartementsrecht in een ingeschreven stuk onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

§ 2. Bijhouding op grond van inlichtingen omtrent het overlijden van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld

Artikel 64

 • 1 De wijze van bijhouding op grond van inlichtingen omtrent het overlijden van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld, wordt geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, in dier voege:

  • a. dat de bijhouding beperkt blijft tot het aantekenen van het feit en datum van overlijden, en

  • b. dat vermeld wordt het adres van de boedel, zo dat adres bekend is.

 • 2 Van deze aantekening wordt mededeling gedaan naar het in de kadastrale registratie vermelde adres van de boedel of, bij onbekendheid daarvan, naar de laatst bekende woonplaats van de overleden persoon, alsmede aan de boedelnotaris, zo deze bekend is.

§ 3. Bijhouding op grond van inlichtingen van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld omtrent hun wettelijke woonplaats

Artikel 65

 • 1 De wijze van bijhouding op grond van inlichtingen omtrent de wettelijke woonplaats, daaronder begrepen het adres, van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staan vermeld, wordt geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, in dier voege dat de bijhouding beperkt blijft tot het aantekenen van de nieuwe wettelijke woonplaats.

 • 2 Van deze aantekening wordt mededeling gedaan aan de persoon op wie de wijziging betrekking heeft.

§ 4. Bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent feiten, bedoeld in de artikelen 29 en 35 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 66

 • 1 Ingeval een belanghebbende, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder d, meent dat zich een feit heeft voorgedaan, als bedoeld in artikel 29 dan wel in artikel 35 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, kan hij de Dienst verzoeken, een onderzoek in te stellen, als bedoeld in het volgende artikel. Het verzoek wordt ingediend bij het kantoor van de Dienst, binnen welks kring de desbetreffende onroerende zaak is gelegen. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt de beslissing op het verzoek genomen.

 • 2 In geval van toewijzing van het verzoek wordt door de Dienst van het voornemen tot het houden van een onderzoek ter plaatse mededeling gedaan overeenkomstig artikel 57, eerste lid. Artikel 57, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 67

 • 2 De ambtenaar maakt een relaas van zijn bevindingen. Indien ten behoeve van het onderzoek een meting plaatsvindt, worden de daardoor verkregen gegevens eveneens opgenomen in het relaas van bevindingen.

Artikel 68

 • 1 Indien het onderzoek ter plaatse aanleiding geeft tot bijhouding, vindt deze plaats op grondslag van het relaas van bevindingen. Artikel 58, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Indien het onderzoek ter plaatse geen aanleiding geeft tot bijhouding, wordt daarvan mededeling gedaan aan de verzoeker en de overige bij de bijhouding belanghebbenden.

Artikel 70

 • 2 Indien de Dienst gebruik heeft gemaakt van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid en het onderzoek ter plaatse aanleiding heeft gegeven tot bijhouding, vindt bijhouding plaats op grondslag van het relaas van bevindingen. Artikel 58, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Ingeval het onderzoek geen aanleiding geeft tot bijhouding is artikel 68, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

§ 5. Bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken

Artikel 71

De wijze van bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken wordt geregeld door het bestuur van de Dienst.

§ 6. Bijhouding met betrekking tot voorlopige aantekeningen en doorhalingen daarvan

Artikel 72

De wijze van bijhouding in de kadastrale registratie met betrekking tot voorlopige aantekeningen en doorhalingen daarvan in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen wordt geregeld door het bestuur van de Dienst.

§ 7. Bijhouding inzake splitsing of samenvoeging van percelen, ambtshalve of op verzoek

Artikel 73

 • 1 De Dienst kan besluiten tot splitsing of samenvoeging van percelen in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen. Artikel 58, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Degene die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak in de kadastrale registratie staat vermeld, kan in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen een verzoek tot splitsing of samenvoeging van percelen doen met betrekking tot die onroerende zaak, indien hij daarbij een redelijk belang heeft. Het verzoek wordt ingediend bij het kantoor van de Dienst, binnen welks kring de desbetreffende onroerende zaak is gelegen. Indien het verzoek afkomstig is van een beperkt gerechtigde moet degene die met betrekking tot die onroerende zaak als eigenaar in de kadastrale registratie staat vermeld, door de Dienst worden gehoord alvorens tot bijhouding kan worden overgegaan.

 • 3 Indien naar zijn oordeel nodig wint de daarmee belaste ambtenaar ter plaatse nadere inlichtingen in. Van het voornemen daartoe wordt alsdan mededeling gedaan overeenkomstig artikel 57, eerste lid. Artikel 57, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 5 Voor zover het verzoek wordt toegewezen, vindt de bijhouding plaats op grondslag van het relaas van bevindingen. Artikel 58, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 3. Vernieuwing

Artikel 74

 • 1 In bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen is de Dienst bevoegd te onderzoeken of de gegevens betreffende de rechtstoestand, de grootte en feitelijke gesteldheid van onroerende zaken, alsmede de gegevens betreffende de rechtstoestand van de rechten waaraan deze onroerende zaken onderworpen zijn, die zijn weergegeven in de kadastrale registratie, op de kadastrale kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden, juist en volledig zijn. De ambtenaar die met dit onderzoek is belast, gaat daartoe overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling na of deze gegevens en de daaraan ten grondslag liggende gegevens, vermeld in ingeschreven stukken en verkregen uit inlichtingen of waarnemingen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder a-e, overeenkomen met de gegevens die hij krachtens deze afdeling uit inlichtingen, bescheiden en door middel van waarnemingen verkrijgt.

 • 2 Komen de in de tweede zin van het vorige lid bedoelde gegevens niet met elkaar overeen, dan vindt vernieuwing van de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten plaats overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling.

Artikel 75

 • 1 Vóór de aanvang van een onderzoek van vernieuwing maakt de Dienst het voornemen daartoe openbaar overeenkomstig door Onze Minister vast te stellen regels. Bij algemene maatregel van bestuur kan voor daarin omschreven gevallen worden bepaald dat openbaarmaking achterwege kan blijven op de grond dat het bereiken van alle belanghebbenden door het bepaalde in het tweede lid voldoende gewaarborgd is.

 • 2 De Dienst doet in elk geval van een voornemen tot een onderzoek van vernieuwing per brief mededeling aan de personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot de onroerende zaak waarop de vernieuwing betrekking heeft, in de kadastrale registratie staan vermeld, alsmede aan de personen die bij de Dienst anderszins als belanghebbenden bij de vernieuwing bekend zijn. Artikel 57, eerste lid, tweede zin, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Een voornemen tot een onderzoek van vernieuwing wordt bij het desbetreffende perceel in de kadastrale registratie vermeld volgens door het bestuur van de Dienst vast te stellen regelen.

 • 4 In de brief, bedoeld in het tweede lid, wordt gewezen op de in artikel 78, tweede en derde lid, genoemde gevolgen die de wet aan de vernieuwing verbindt.

Artikel 76

 • 1 De in artikel 74, eerste lid, bedoelde ambtenaar wint, zonodig ter plaatse, inlichtingen in, verzoekt zonodig om overlegging of openlegging van bescheiden en doet de nodige waarnemingen. De belanghebbenden, bedoeld in artikel 75, tweede lid, dienen, indien naar het oordeel van de ambtenaar nodig door aanwijzing ter plaatse, de door de ambtenaar voor de vernieuwing benodigde inlichtingen te verschaffen en daartoe zonodig bescheiden over te leggen of open te leggen. Artikel 67, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Op de grondslag van het relaas van bevindingen worden voorstellen van vernieuwing gemaakt. Alvorens daartoe wordt overgegaan, wordt nagegaan of na het onderzoek van vernieuwing met betrekking tot de onroerende zaak waarop het voorstel betrekking heeft, nog bijhoudingen hebben plaatsgevonden. Is dat het geval dan wordt in het voorstel afzonderlijk melding gemaakt van die bijhoudingen, overeenkomstig door het bestuur van de Dienst vast te stellen regelen. Elk voorstel bevat in elk geval de gegevens omtrent de rechten, de rechthebbenden, de grootte, de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak waarop het betrekking heeft, zoals deze luiden op de dag waarop het voorstel is opgemaakt.

 • 3 Bij het maken van een voorstel van vernieuwing wordt geen acht geslagen op niet-ingeschreven feiten waarvan het rechtsgevolg slechts kan intreden door inschrijving daarvan in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a.

 • 4 In het voorstel worden de gegevens omtrent rechten van hypotheek en inbeslagnemingen, zoals deze blijken uit de desbetreffende, in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, ingeschreven stukken, ongewijzigd overgenomen. Het bepaalde in de vorige zin lijdt uitzondering ingeval de in artikel 74, eerste lid, bedoelde ambtenaar tijdens het onderzoek is gebleken dat de omvang van de onroerende zaak waarop het recht van hypotheek is gevestigd, onderscheidenlijk het beslag is gelegd, wijziging heeft ondergaan. In dat geval dient bij het opmaken van het voorstel op deze wijziging acht te worden geslagen.

 • 5 In het voorstel worden slechts gegevens omtrent die erfdienstbaarheden vermeld welke in de kadastrale registratie zijn vermeld, of, indien niet daarin vermeld, waarvan het bestaan aannemelijk is geworden op grond van inlichtingen, bescheiden of waarnemingen, als bedoeld in het eerste lid.

 • 6 Het voorstel van vernieuwing wordt bekend gemaakt aan belanghebbenden. Artikel 58, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. Bij toepassing van de artikelen 56b tot en met 56d bevat de beslissing van de ambtenaar op het bezwaarschrift dan wel de beschikking van de arrondissementsrechtbank alle gegevens uit het voorstel van vernieuwing omtrent de rechten, de rechthebbenden, de kadastrale aanduiding en de grootte van de onroerende zaak, waarop de vernieuwing betrekking heeft, ook die waarvan de juistheid door belanghebbenden niet is betwist.

 • 7 Het voorstel van vernieuwing wordt op het kantoor van de Dienst, binnen welks kring de onroerende zaken waarop het voorstel betrekking heeft, zijn gelegen, voor een ieder ter inzage gelegd. Van de indiening van bezwaarschriften en het instellen van beroep, alsmede van daarop gegeven beslissingen wordt bij het voorstel melding gemaakt overeenkomstig door het bestuur van de Dienst vast te stellen regelen.

Artikel 77

 • 1 Voor zover tegen een voorstel van vernieuwing geen of niet tijdig bezwaren zijn ingediend, dan wel de beslissing van de ambtenaar op bezwaren onherroepelijk is geworden of door de ambtenaar afschriften zijn ontvangen van de beschikking of de beschikkingen van de rechter, waarin onherroepelijk op een beroep ter zake van zijn beslissing is beslist en waaruit blijkt van de gegevens die krachtens artikel 76, zesde lid, tweede zin, in de beschikking moeten worden opgenomen, wordt door een daartoe door de Dienst aangewezen notaris een akte van vernieuwing opgemaakt. De akte wordt door de ambtenaar ondertekend.

 • 2 Een akte van vernieuwing kan op één of meer voorstellen van vernieuwing betrekking hebben. De akte bevat ten aanzien van elke onroerende zaak waarop de vernieuwing betrekking heeft, het relaas van bevindingen, de inhoud van het voorstel van vernieuwing, onderscheidenlijk de beslissing van de ambtenaar of de in het eerste lid bedoelde beschikking of beschikkingen van de rechter. Bescheiden die tijdens het onderzoek aan de in artikel 74, eerste lid, bedoelde ambtenaar worden overgelegd, worden in de akte vermeld en daaraan in afschrift gehecht.

 • 3 Tevens worden overeenkomstig door het bestuur van de Dienst vast te stellen regelen aan de voet van de akte van vernieuwing ten aanzien van elke onroerende zaak waarop de vernieuwing betrekking heeft, afzonderlijk vermeld de in artikel 76, tweede lid, bedoelde bijhoudingen alsmede die bijhoudingen, zo die hebben plaatsgevonden, welke zich hebben voorgedaan tussen het tijdstip van de dagtekening van het voorstel van vernieuwing en dat van de dagtekening van de akte van vernieuwing.

 • 4 Een bezwaar of beroep ter zake van een bijhouding, als bedoeld in het vorige lid, kan op verzoek van de belanghebbende gevoegd worden behandeld met bezwaren of beroepen ter zake van een voorstel van vernieuwing. De behandeling kan op verzoek van de belanghebbende ook worden aangehouden tot na het verlijden van de akte van vernieuwing.

Artikel 78

 • 1 Na de inschrijving, bedoeld in artikel 77, vijfde lid, worden de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten met bekwame spoed vernieuwd op de voet van de akte van vernieuwing.

 • 2 Zij die volgens de akte van vernieuwing rechthebbende zijn op een daarin opgenomen onroerende zaak of recht dat geen recht van hypotheek is, gelden voor de toepassing van de verjaring, bedoeld in artikel 99 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, met ingang van de dag van de inschrijving als bezitter te goeder trouw van die zaak of dat recht zoals zij in de akte worden omschreven.

 • 3 De in artikel 106 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtsvordering van een beperkt gerechtigde, wiens recht niet in de akte van vernieuwing is opgenomen, verjaart in elk geval door verloop van tien jaren na de dag van de inschrijving van deze akte.

Afdeling 5. Overige bepalingen

Artikel 80

Bij regeling van het bestuur van de Dienst kan worden bepaald dat in door het bestuur van de Dienst vast te stellen gevallen bij een kennisgeving van het resultaat van een bijhouding, als bedoeld in afdeling 2 , of bij een voorstel van vernieuwing, als bedoeld in artikel 76, tweede lid, een kaart wordt gevoegd weergevend de onroerende zaken ten aanzien waarvan de bijwerking heeft plaatsgevonden, onderscheidenlijk zal plaatsvinden.

Artikel 81

 • 1 Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald, onverminderd hetgeen daaromtrent op grond van andere bepalingen van deze titel reeds is of wordt bepaald, welke gegevens eveneens ten minste in de in deze titel voorziene relazen van bevindingen en voorstellen van vernieuwing worden vermeld. Het bestuur van de Dienst stelt nadere regelen vast omtrent de vorm van de relazen van bevindingen en de voorstellen van vernieuwing.

 • 2 Bij regeling van Onze Minister kunnen tevens nadere voorschriften worden gegeven inzake de vorm van de akte van vernieuwing.

Artikel 82

Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van de in deze titel voorziene mededelingen, kennisgevingen alsmede van de in deze titel voorziene te geven beslissingen op bezwaarschriften. Indien artikel 80 toepassing heeft gevonden stelt het bestuur van de Dienst tevens de vorm vast van de in dat artikel bedoelde kaart.

Titel 3. Overige bepaling

Artikel 84

 • 1 De eigenaren, beperkt gerechtigden en de gebruikers van gebouwen en gronden zijn verplicht te gedogen dat deze worden betreden of dat daarop waarnemingen, metingen en gravingen verricht en tekens gesteld worden ter uitvoering van aan de Dienst opgedragen taken.

 • 2 De toegang tot de desbetreffende gebouwen en gronden, bedoeld in het vorige lid, kan worden gevorderd op iedere dag, met uitzondering van de zon- en algemeen erkende feestdagen, mits tussen des voormiddags om acht uur en des namiddags om zes uur.

 • 3 Indien de toegang wordt geweigerd of het verrichten van de in het eerste lid bedoelde handelingen niet wordt gedoogd, wordt de tussenkomst ingeroepen van de burgemeester of de kantonrechter, op wiens bevel het verrichten der handelingen, desnoods met behulp van de sterke arm, mogelijk wordt gemaakt.

 • 4 De schade die uit de toepassing van het eerste lid voortvloeit, wordt door de Dienst vergoed. Het verzoek om schadevergoeding wordt ingediend bij het kantoor van de Dienst, binnen welks kring de desbetreffende onroerende zaak geheel of grotendeels is gelegen. De vordering tot schadevergoeding staat ter kennisneming van de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de onroerende zaak geheel of grotendeels is gelegen. Tegen de uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Hoofdstuk 5. Registratie voor schepen

Titel 1. Inhoud van de registratie voor schepen

Artikel 85

 • 1 De registratie voor schepen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e, wordt op een zodanige wijze gehouden en bijgehouden, dat zij tenminste door middel van de naam van de eigenaar en beperkt gerechtigde, alsmede door middel van het brandmerk van het schip steeds de raadpleegbaarheid van de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, mogelijk doet zijn.

 • 2 De registratie voor schepen bevat ten aanzien van elk daarin te boek staand schip de volgende gegevens:

  • a. de naam, voornamen, geboortedatum, wettelijke woonplaats of verblijfplaats, daaronder begrepen het adres en de burgerlijke staat dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, de rechtsvorm, naam en wettelijke woonplaats, van degenen die volgens de bij de Dienst bekende gegevens eigenaar dan wel beperkt gerechtigde met betrekking tot schepen zijn, alsmede in geval van medeëigendom of een rederij, het aandeel van ieder der deelgenoten, onderscheidenlijk reders;

  • b. ten aanzien van elke eigenaar en beperkt gerechtigde een verwijzing naar alle op hen betrekking hebbende in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, ingeschreven stukken en in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen geboekte stukken;

  • c. de wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan de schepen onderworpen zijn, en van de beslagen die op de schepen of beperkte rechten zijn gelegd, als ook of die schepen of beperkte rechten onder bewind staan, alsmede of ten aanzien daarvan zijn ingeschreven:

  • d. de naam en het brandmerk, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder c;

  • e. de dagtekening der teboekstelling;

  • f. het type, de inrichting, het materiaal waarvan de romp is gemaakt, jaar en plaats van de bouw en, voor zover het een schip met mechanische voortstuwing betreft, ook al betreft het slechts een hulpmotor, het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht;

  • g. indien het een binnenschip betreft, het laadvermogen in tonnen van 1.000 kilogram of de verplaatsing in kubieke meters, zoals vermeld in de meetbrief, dan wel, indien het een zeeschip of een zeevissersschip betreft, de bruto-inhoud in kubieke meters of de bruto-tonnage, zoals vermeld in de meetbrief; ingeval geen meetbrief is vereist, het laadvermogen, de verplaatsing, de bruto-inhoud dan wel de bruto-tonnage, zoals kan worden vastgesteld aan de hand van de verstrekte gegevens; zolang een schip in aanbouw is, wordt het laadvermogen, de verplaatsing, de bruto-inhoud dan wel de bruto-tonnage geschat;

  • h. ten aanzien van elk schip een verwijzing naar alle daarop betrekking hebbende, in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, ingeschreven stukken en in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen geboekte stukken, alsmede door de Dienst verkregen inlichtingen als bedoeld in artikel 87, eerste lid, onder b en c;

  • i. ten aanzien van elke gekozen woonplaats de vermelding ervan, alsmede een verwijzing naar alle daarop betrekking hebbende in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, ingeschreven stukken;

  • j. elk register waarin het schip heeft te boek gestaan;

  • k. ten aanzien van elk schip, waarop een recht van hypotheek rust, tenminste de gegevens, genoemd in artikel 48, tweede lid, onder g, met dien verstande dat in het bepaalde sub 4° voor "de aard van de onroerende zaak" wordt gelezen: het type van het schip en dat voor "gemeenschap" wordt gelezen: medeëigendom of rederij;

  • l. gegevens, die krachtens andere wettelijke bepalingen dan wel krachtens regeling van Onze Minister worden opgenomen.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde gegevens omtrent en de bescheiden betreffende schepen waarvan de teboekstelling is doorgehaald, blijven deel uitmaken van de registratie voor schepen.

 • 4 Indien artikel 4, eerste lid, tweede volzin, voor zover schepen betreffend, toepassing heeft gevonden, bevat de registratie van het hoofdkantoor tevens de in het tweede lid bedoelde gegevens van elk schip dat op een ander kantoor van de Dienst te boek staat.

 • 5 Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de wijze waarop de registratie voor schepen wordt gehouden. Het bestuur van de Dienst kan daarbij bepalen dat ten aanzien van het gebruik van hoofd- en kleine letters en diacritische tekens, en van het al dan niet aan elkaar schrijven van letters geen overeenstemming behoeft te bestaan tussen de bij de Dienst bekend gestelde schrijfwijze der in de registratie voor schepen te vermelden gegevens en de wijze van vermelding van die gegevens daarin.

Titel 2. Bijwerking van de registratie voor schepen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 87

 • 1 Bijhouding vindt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, plaats op grond van veranderingen, voor zover deze blijken uit:

  • a. stukken die zijn ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b;

  • b. inlichtingen omtrent het overlijden van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een schip in de registratie voor schepen staan vermeld, voor zover althans deze inlichtingen afkomstig zijn van door Onze Minister aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen;

  • c. inlichtingen omtrent de wettelijke woonplaats, daaronder begrepen het adres, van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een schip in de registratie voor schepen staan vermeld, voor zover althans deze inlichtingen van die personen zelf afkomstig zijn dan wel van door Onze Minister aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen.

 • 2 Bijhouding van de registratie voor schepen vindt ook plaats met betrekking tot voorlopige aantekeningen en doorhalingen daarvan in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen.

 • 4 De wijze van bijhouding wordt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld, in dier voege:

  • a. dat na een inschrijving de bijhouding terstond aanvangt, en

  • b. dat in de registratie wordt vermeld op grond van welk ingeschreven of ander stuk een bijhouding heeft plaatsgevonden.

Artikel 87b

 • 1 Belanghebbenden kunnen tegen beschikkingen inzake de bijwerking, genomen krachtens deze titel, bezwaar maken nadat zij is voltooid.

 • 2 Geen bezwaar staat open tegen bijhoudingen als bedoeld in artikel 87, tweede lid.

 • 3 De artikelen 56c, 56d, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 56e zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het beroep moet worden ingesteld bij de arrondissementsrechtbank binnen welker rechtsgebied het kantoor van de Dienst, waar het desbetreffende schip te boek staat, is gelegen.

Afdeling 2. Bijhouding op grond van stukken ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b

Artikel 88

 • 1 Ingeval de bijhouding waartoe een ingeschreven stuk aanleiding geeft, met betrekking tot een schip is voltooid en heeft geleid tot wijziging of aanvulling van de in de registratie voor schepen vermeld staande gegevens betreffende de eigenaars of beperkt gerechtigden, dan wel de naam van het schip waarop het ingeschreven feit betrekking heeft, wordt het resultaat van die bijhouding door toezending of uitreiking aan belanghebbenden bekendgemaakt.

Artikel 89

 • 1 Ingeval blijkt dat in een stuk dat is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, één of meer der in dat stuk vermelde gegevens, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onverenigbaar zijn met de in de registratie voor schepen vermeld staande gegevens ten aanzien van het schip waarop het in te schrijven feit betrekking heeft, vindt artikel 88 slechts toepassing voor zover bijhouding mogelijk is ingevolge de op grond van het volgende lid vast te stellen regelen.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt geregeld in hoeverre en op welke wijze bijhouding plaatsvindt, indien een geval, als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, in dier voege dat de bijhouding waartoe het ingeschreven stuk aanleiding geeft, eerst wordt voltooid nadat een stuk tot verbetering, als bedoeld in artikel 42, is ingeschreven in de in artikel 8, eerste lid, onder b, bedoelde openbare registers.

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 91

 • 1 Op de bijhouding op grond van inlichtingen omtrent het overlijden van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een schip in de registratie voor schepen staan vermeld, is artikel 64 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Op de bijhouding op grond van inlichtingen omtrent de wettelijke woonplaats, daaronder begrepen het adres, van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een schip in de registratie voor schepen staan vermeld, is artikel 65 van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van de in deze titel voorziene kennisgevingen en van de te geven beslissingen op bezwaarschriften.

Hoofdstuk 6. Registratie voor luchtvaartuigen

Titel 1. Inhoud van de registratie voor luchtvaartuigen

Artikel 92

 • 2 De registratie voor luchtvaartuigen bevat ten aanzien van elk daarin te boek staand luchtvaartuig de volgende gegevens:

  • a. de naam, voornamen, geboortedatum, wettelijke woonplaats met adres en de burgerlijke staat dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, de rechtsvorm, naam en wettelijke woonplaats, van degenen die volgens de bij de Dienst bekende gegevens eigenaar dan wel beperkt gerechtigde met betrekking tot luchtvaartuigen zijn, en in geval van een gemeenschap het aandeel van ieder der deelgenoten;

  • b. ten aanzien van elke eigenaar en beperkt gerechtigde een verwijzing naar alle op hen betrekking hebbende in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, ingeschreven stukken en in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen geboekte stukken;

  • c. de wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan de luchtvaartuigen onderworpen zijn, en van de beslagen die op die luchtvaartuigen of beperkte rechten zijn gelegd, als ook of die luchtvaartuigen of beperkte rechten onder bewind staan, alsmede of ten aanzien daarvan zijn ingeschreven:

  • d. het nationaliteitskenmerk en het inschrijvingskenmerk, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Luchtvaartwet;

  • e. de naam en woonplaats van de fabrikant, het type, jaar en plaats van de bouw, het fabrieksnummer, zo het luchtvaartuig dat heeft, met de aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht, het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met de aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht;

  • f. de maximaal toegelaten massa;

  • g. de dagtekening der teboekstelling, het boekingsnummer, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder d, en indien het luchtvaartuig een naam voert, de naam ervan;

  • h. ten aanzien van elk luchtvaartuig een verwijzing naar alle daarop betrekking hebbende, in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, ingeschreven stukken en in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen geboekte stukken, alsmede door de Dienst verkregen inlichtingen als bedoeld in artikel 94, eerste lid, onder b en c;

  • i. ten aanzien van elke gekozen woonplaats de vermelding ervan, alsmede een verwijzing naar alle daarop betrekking hebbende in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, ingeschreven stukken;

  • j. elk register waarin het luchtvaartuig heeft te boek gestaan;

  • k. ten aanzien van elk luchtvaartuig, waarop een recht van hypotheek rust, tenminste de gegevens, genoemd in artikel 48, tweede lid, onder g, met dien verstande dat in het bepaalde sub 4° voor "de aard van de onroerende zaak" wordt gelezen: het type van het luchtvaartuig;

  • l. gegevens die krachtens andere wettelijke bepalingen dan wel krachtens regeling van Onze Minister worden opgenomen.

Titel 2. Bijwerking van de registratie voor luchtvaartuigen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 94

 • 1 Bijhouding vindt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, plaats op grond van veranderingen, voor zover deze blijken uit:

  • a. stukken die zijn ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c;

  • b. inlichtingen omtrent het overlijden van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een luchtvaartuig in de registratie voor luchtvaartuigen staan vermeld, voor zover althans deze inlichtingen afkomstig zijn van door Onze Minister aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen;

  • c. inlichtingen omtrent de wettelijke woonplaats, daaronder begrepen het adres, van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een luchtvaartuig in de registratie voor luchtvaartuigen staan vermeld, voor zover althans deze inlichtingen van die personen zelf afkomstig zijn dan wel van door Onze Minister aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen.

 • 2 Bijhouding van de registratie voor luchtvaartuigen vindt ook plaats met betrekking tot voorlopige aantekeningen en doorhalingen daarvan in het desbetreffende register van voorlopige aantekeningen.

 • 4 De wijze van bijhouding wordt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of andere wet, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld, in dier voege:

  • a. dat na een inschrijving de bijhouding terstond aanvangt, en

  • b. dat in de registratie wordt vermeld op grond van welk ingeschreven of ander stuk een bijhouding heeft plaatsgevonden.

Artikel 94b

 • 1 Belanghebbenden kunnen tegen beschikkingen inzake de bijwerking, genomen krachtens deze titel, bezwaar maken nadat zij is voltooid.

 • 2 Geen bezwaar staat open tegen bijhoudingen als bedoeld in artikel 94, tweede lid.

 • 3 De artikelen 56c, 56d, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 56e zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het beroep moet worden ingesteld bij de arrondissementsrechtbank binnen welker rechtsgebied het kantoor van de Dienst, waar het desbetreffende luchtvaartuig te boek staat, is gelegen.

Afdeling 2. Bijhouding op grond van stukken ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c

Artikel 95

 • 1 Ingeval de bijhouding waartoe een ingeschreven stuk aanleiding geeft, met betrekking tot een luchtvaartuig is voltooid en heeft geleid tot wijziging of aanvulling van de in de registratie voor luchtvaartuigen vermeld staande gegevens betreffende de eigenaars of beperkt gerechtigden, dan wel de naam van het luchtvaartuig waarop het ingeschreven feit betrekking heeft, wordt het resultaat van die bijhouding door toezending of uitreiking aan belanghebbenden bekendgemaakt.

Artikel 96

 • 1 Ingeval blijkt dat in een stuk, dat is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, één of meer der in dat stuk vermelde gegevens, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onverenigbaar zijn met de in de registratie voor luchtvaartuigen vermeld staande gegevens ten aanzien van het luchtvaartuig waarop het in te schrijven feit betrekking heeft, vindt artikel 95 slechts toepassing voor zover bijhouding mogelijk is ingevolge de op grond van het volgende lid vast te stellen regelen.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt geregeld in hoeverre en op welke wijze bijhouding plaatsvindt indien een geval, als bedoeld in het eerste lid, zich voordoet, in dier voege dat de bijhouding waartoe het ingeschreven stuk aanleiding geeft, eerst wordt voltooid nadat een stuk tot verbetering, als bedoeld in artikel 42, is ingeschreven in de in artikel 8, eerste lid, onder c, bedoelde openbare registers.

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 98

 • 1 Op de bijhouding op grond van inlichtingen omtrent het overlijden van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een luchtvaartuig in de registratie voor luchtvaartuigen staan vermeld, is artikel 64 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Op de bijhouding op grond van inlichtingen omtrent de wettelijke woonplaats, daaronder begrepen het adres, van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een luchtvaartuig in de registratie voor luchtvaartuigen staan vermeld, is artikel 65 van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van de in deze titel voorziene kennisgevingen en van de te geven beslissingen op bezwaarschriften.

Hoofdstuk 7. Verstrekking van inlichtingen; kadastraal recht

Titel 1. Verstrekking van inlichtingen

Afdeling 1. Verstrekking van inlichtingen uit de openbare registers

Artikel 99

 • 1 Desverlangd verleent de bewaarder inzage van de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, en geeft hij voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels van de in deze registers ingeschreven dan wel geboekte stukken, alsmede getuigschriften omtrent het al dan niet bestaan van inschrijvingen dan wel voorlopige aantekeningen betreffende een registergoed of een persoon af of zendt deze toe.

 • 2 Het bestuur van de Dienst stelt de vorm van de afschriften, uittreksels en getuigschriften vast, alsmede regelen omtrent de wijze van raadpleging van de in het eerste bedoelde registers.

Artikel 100

 • 1 Indien met betrekking tot een registergoed inschrijvingen ter zake van hypotheken en beslagen in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a-c zijn doorgehaald, wordt op de getuigschriften inzake dat registergoed ten aanzien van hypotheken en beslagen melding gemaakt van het feit dat doorhaling heeft plaatsgevonden.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gevallen waarin in de openbare registers van voorlopige aantekeningen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder d, voorlopige aantekeningen met betrekking tot een registergoed zijn gesteld die nog niet zijn doorgehaald.

Artikel 101

 • 1 Indien de verstrekking van inlichtingen, bedoeld in artikel 99, eerste lid, onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn betreft, is daarmee belast de bewaarder van het kantoor van de Dienst, binnen welks kring de onroerende zaken zijn gelegen.

 • 2 Indien de verstrekking van inlichtingen, bedoeld in artikel 99, eerste lid, schepen en luchtvaartuigen en de rechten waaraan deze onderworpen zijn betreft, is daarmee belast de bewaarder van het kantoor van de Dienst, waar de openbare registers waarin het verzoek tot teboekstelling van het desbetreffende schip onderscheidenlijk luchtvaartuig is ingeschreven, worden gehouden.

 • 3 Het bestuur van de Dienst kan andere ambtenaren dan die, bedoeld in het eerste en tweede lid, belasten met de in die leden bedoelde werkzaamheden.

Afdeling 2. Verstrekking van inlichtingen uit de kadastrale registratie, het kaartenbestand, de daaraan ten grondslag liggende bescheiden en het net van coördinaatpunten

Artikel 102

 • 1 Desverlangd verleent de Dienst inzage van de kadastrale registratie, de door de Dienst gehouden kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden, en geeft hij voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan af of zendt deze toe.

 • 2 Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van de afschriften en uittreksels. Bij regeling van het bestuur van de Dienst worden regelen vastgesteld omtrent de wijze van raadpleging van de in het eerste lid bedoelde registratie, kaarten en bescheiden.

 • 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de gevallen waarin de verstrekking van inlichtingen uit de kadastrale kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden op schriftelijk verzoek te velde kan plaatsvinden, alsmede omtrent de daarbij in acht te nemen regelen.

 • 4 Desverlangd verstrekt de Dienst ook inlichtingen omtrent het net van coördinaatpunten, bedoeld in artikel 52, overeenkomstig door het bestuur van de Dienst daartoe vast te stellen regelen.

Artikel 103

 • 1 Ten aanzien van het verlenen van inzage en de afgifte van afschriften of uittreksels van de kadastrale registratie is artikel 101, eerste en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Het bestuur van de Dienst wijst ambtenaren aan die belast zijn met het verstrekken van de overige in artikel 102 bedoelde inlichtingen.

Artikel 104

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 102, eerste lid, verstrekt de Dienst desgevraagd aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen voor hun grondgebied een afschrift van de kadastrale registratie en de door de Dienst gehouden kaarten.

 • 2 Door het bestuur van de Dienst worden in overleg met betrokkenen regels gesteld omtrent de wijzen waarop door de Dienst, al of niet periodiek, grote hoeveelheden gegevens uit de kadastrale registratie aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen worden verstrekt.

 • 3 Op de verstrekking van gegevens bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn de artikelen 108 tot en met 110 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat bij de vaststelling van de hoogte van het verschuldigde kadastraal recht rekening wordt gehouden met besparingen die voortvloeien uit het feit dat grote hoeveelheden gegevens tegelijkertijd worden verstrekt.

Artikel 105

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een permanente aansluiting kan worden verkregen op de geautomatiseerde kadastrale registratie.

 • 2 Het bestuur van de Dienst kan aan gemeenten die beschikken over een permanente aansluiting op de geautomatiseerde kadastrale registratie, desgevraagd de bevoegdheid geven daaruit gegevens aan derden te verschaffen. Bij de maatregel, bedoeld in het eerste lid, worden regels gesteld omtrent de voorwaarden, waaronder een zodanige bevoegdheid wordt verleend, alsmede omtrent de gevallen waarin de verlening van een zodanige bevoegdheid kan worden ingetrokken.

Afdeling 3. Verstrekking van inlichtingen uit de registratie voor schepen

Artikel 106

 • 1 Desverlangd verleent de bewaarder inzage van de registratie voor schepen en van andere documenten betreffende schepen die niet zijn ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, en geeft hij voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan af of zendt deze toe. De bewaarder kan desverlangd een verklaring afgeven inhoudende dat een schip, ten aanzien waarvan bij het desbetreffende verzoek door de betrokkene tenminste zodanige gegevens worden bekend gesteld dat de identiteit van het schip voldoende vaststaat, niet te boek staat noch heeft te boek gestaan.

 • 2 Artikel 102, tweede lid, is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. Het bestuur van de Dienst stelt de vorm van de in het eerste lid genoemde verklaring vast.

Afdeling 4. Verstrekking van inlichtingen uit de registratie voor luchtvaartuigen

Artikel 107

 • 1 Desverlangd verleent de bewaarder inzage van de registratie voor luchtvaartuigen en van andere documenten betreffende luchtvaartuigen die niet zijn ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, en geeft hij voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan af of zendt deze toe. De bewaarder kan desverlangd een verklaring afgeven inhoudende dat een luchtvaartuig, waarvan bij het desbetreffend verzoek door de betrokkene tenminste het nationaliteitskenmerk en het inschrijvingskenmerk, bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Luchtvaartwet moet worden bekend gesteld, niet te boek staat noch heeft te boek gestaan.

 • 2 Artikel 102, tweede lid, is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. Het bestuur van de Dienst stelt de vorm van de in het eerste lid genoemde verklaring vast.

Afdeling 5. Bepalingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 107a

Artikel 107b

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen die in de kadastrale registratie, de registratie voor schepen en in de registratie voor luchtvaartuigen vermeld staan, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor daarbij aangewezen soort of soorten van persoonsgegevens beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van de verstrekking van inlichtingen als bedoeld in de artikelen 99 tot en met 107. Daarbij kunnen tevens regels worden vastgesteld voor de behandeling van verzoeken tot afscherming van gegevens.

Artikel 107c

De Dienst kan slechts een verzameling van persoonsgegevens verstrekken in een zodanige vorm dat daarop rechtstreeks een geautomatiseerde verwerking mogelijk is ten aanzien van een op voorhand onbepaalde groep van personen, indien dit voortvloeit uit een van de doeleinden, genoemd in artikel 2a, de aanvrager deze gegevens kan verwerken op één van de gronden, bedoeld in artikel 8, onder c tot en met f, van de Wet bescherming persoonsgegevens en zulks is toegestaan bij algemene maatregel van bestuur.

Titel 2. kadastraal recht

Artikel 108

 • 1 Onder de naam van kadastraal recht zijn betrokkenen aan de Dienst wegens het verrichten door de Dienst van werkzaamheden ter uitvoering van het bij of krachtens deze wet bepaalde, vergoedingen verschuldigd op de voet van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen.

 • 2 De tarieven van het kadastraal recht worden tot geen hoger bedrag vastgesteld dan wordt vereist tot dekking van de ten laste van de Dienst komende kosten van het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Bij de in het eerste lid bedoelde maatregel kan worden bepaald, dat Onze Minister op de daarbij aan te geven wijze en binnen daarbij aangegeven grenzen de tarieven kan wijzigen teneinde deze aan te passen aan de ontwikkelingen van lonen en prijzen.

 • 4 Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de wijze waarop het kadastraal recht wordt voldaan of verrekend.

Artikel 109

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de verrichtingen ten aanzien waarvan in die gevallen geen kadastraal recht is verschuldigd.

Artikel 110

Het bestuur van de Dienst is bevoegd om in bijzondere gevallen vrijstelling, vermindering of teruggaaf van kadastraal recht te verlenen.

Hoofdstuk 8. Overige en slotbepalingen

Artikel 111

 • 1 De Dienst is bevoegd om, anders dan ingevolge de bepalingen omtrent de bijwerking, bedoeld in hoofdstuk 4, in door Onze Minister te bepalen gevallen de kadastrale aanduiding van onroerende zaken en appartementsrechten te wijzigen en de grootte van percelen opnieuw vast te stellen. Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de wijze waarop wijzigingen, als bedoeld in de eerste zin, in de kadastrale registratie en op de kadastrale kaarten worden weergegeven.

 • 2 Indien de Dienst ambtshalve de kadastrale aanduiding van een onroerende zaak of van een appartementsrecht wijzigt, als bedoeld in het eerste lid, is artikel 58, eerste lid, van overeenkomstige toepassing. Tegen deze wijziging staat generlei voorziening open.

Artikel 112

 • 2 Het verzoek wordt ingediend bij het kantoor van de Dienst, binnen welks kring de desbetreffende onroerende zaak is gelegen.

 • 3 In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek vindt het herstel van de bij de bijwerking begane misslag plaats overeenkomstig de beslissing op het verzoek.

 • 4 Ingeval een gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek leidt tot verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens, is de Dienst verplicht om aan derden aan wie de persoonsgegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling of verwijdering, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

 • 5 De Dienst doet desgevraagd aan de verzoeker opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.

Artikel 113

 • 1 Artikel 112, eerste lid, is ten aanzien van de registratie voor schepen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de zinsnede in artikel 56c, eerste lid, luidende "arrondissementsrechtbank, binnen welker rechtsgebied de onroerende zaak geheel of grotendeels is gelegen", wordt gelezen: de arrondissementsrechtbank, binnen welker rechtsgebied het kantoor van de Dienst, waar het desbetreffende schip te boek staat, is gelegen.

 • 2 Een verzoek tot herstel van kennelijke misslagen, door de Dienst begaan bij de bijwerking van de registratie voor schepen, wordt ingediend bij het kantoor van de Dienst, waar het desbetreffende schip te boek staat.

 • 3 In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek vindt het herstel van de bij de bijwerking begane misslag plaats overeenkomstig de beslissing op het verzoek.

 • 4 Artikel 112, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 114

 • 1 Artikel 112, eerste lid, is ten aanzien van de registratie voor luchtvaartuigen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de zinsnede in artikel 56c, eerste lid, luidende "arrondissementsrechtbank, binnen welker rechtsgebied de onroerende zaak geheel of grotendeels is gelegen", wordt gelezen: de arrondissementsrechtbank, binnen welker rechtsgebied het kantoor van de Dienst, waar het desbetreffende luchtvaartuig te boek staat, is gelegen. Artikel 113, tweede lid, is eveneens van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Ingeval van een gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek zijn de artikelen 112, vierde en vijfde lid, en 113, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 115

Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van de in de artikelen 111-114 voorziene mededelingen, kennisgevingen, de op verzoeken te geven beslissingen en de te geven beslissingen op bezwaarschriften

Artikel 116

 • 1 Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de wijze waarop vergissingen, verzuimen of andere onregelmatigheden, begaan door de bewaarder bij de inschrijving van stukken in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a-c, bij het stellen daarin van aantekeningen, daaronder begrepen doorhalingen van inschrijvingen in die registers, bij de boeking van stukken in de registers van voorlopige aantekeningen, of bij de doorhaling van voorlopige aantekeningen, worden hersteld.

 • 2 Het bestuur van de Dienst stelt voorts regelen vast omtrent de wijze waarop kennelijke misslagen, door de Dienst begaan bij de bijwerking van de kadastrale registratie, de door de Dienst gehouden kaarten en daaraan ten grondslag liggende bescheiden, worden hersteld.

 • 3 Het tweede lid is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op het herstel van kennelijke misslagen, door de Dienst begaan bij de bijhouding van de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen.

Artikel 117

 • 1 De D ienst is jegens betrokkenen aansprakelijk voor de schade die zij lijden, doordat in strijd met de wet een inschrijving is geweigerd of geschied.

 • 2 De Dienst is eveneens aansprakelijk voor alle verdere vergissingen, verzuimen, vertragingen of andere onregelmatigheden van zijn ambtenaren, gepleegd bij het houden van de registers of bij het opmaken of afgeven van afschriften, uittreksels en getuigschriften.

 • 3 De Dienst is jegens betrokkenen aansprakelijk voor vergissingen, verzuimen of andere onregelmatigheden door de Dienst gepleegd bij het bijwerken van de kadastrale registratie, de door de Dienst gehouden kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden, alsmede van de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen.

 • 4 De Dienst is eveneens aansprakelijk voor alle vergissingen, verzuimen of andere onregelmatigheden van de Dienst, begaan bij het schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit de kadastrale registratie, de door de Dienst gehouden kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden, alsmede uit de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen.

Artikel 118

 • 1 Door het bestuur van de Dienst te nemen beslissingen en vast te stellen regelen als bedoeld in deze wet, worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 119

 • 1 Deze wet kan worden aangehaald als "Kadasterwet".

 • 2 Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 3 mei 1989

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. H. T. M. Nijpels

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Uitgegeven de eerste juni 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina