Standaardenbesluit 1989

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-05-1989 t/m 31-01-2007

Besluit van 19 april 1989, houdende uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis, van 6 november 1989, nr. 687/1689 WJA/W;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10);

De Raad van State gehoord (advies van 27 november 1987, nr. W10.87.0599);

Gezien het nader rapport van voornoemde staatssecretaris van 17 april 1989, nr. 89017 601 WJA/W.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Er worden nationale standaarden beheerd of verwezenlijkt van de eenheid van:

  • - massa;

  • - lengte;

  • - tijd;

  • - thermodynamische temperatuur;

  • - elektrische spanning;

  • - elektrische weerstand;

  • - het EEG-natuurgewicht van granen, de kilogram per hectoliter, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn (EEG) nr. 71/347 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1971 (PbEG L 239) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Als nationale standaard van de eenheid van massa geldt de massa van het platina-iridium kilogramgewicht no. 53, dat, blijkens daarvan opgemaakt proces-verbaal, op 22 september 1953 door de dienst van het IJkwezen is overgenomen van het Internationale Bureau voor maten en gewichten te Sèvres bij Parijs.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verwezenlijking van de nationale standaard van de eenheid van lengte vindt plaats met een interferometrische methode.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verwezenlijking van de nationale standaard van de eenheid van tijd vindt plaats met een methode, gebaseerd op de aanwijzing van ten minste twee cesiumatoomklokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verwezenlijking van de nationale standaard van de eenheid van thermodynamische temperatuur vindt plaats met een methode, gebaseerd op de Internationale Praktische Temperatuurschaal, in het gebied tussen 80 K en 2800 K.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verwezenlijking van de nationale standaard van de eenheid van elektrische spanning vindt plaats met een statistische methode, toegepast op een verzameling van ten minste twintig elektro-chemische elementen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verwezenlijking van de nationale standaard van de eenheid van elektrische weerstand vindt plaats met een statistische methode, toegepast op een verzameling van ten minste vijf manganineweerstanden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Bij het beheer en het gebruik van de nationale standaard van de eenheid van massa en bij de verwezenlijking van de nationale standaard van de eenheid van lengte, tijd, thermodynamische temperatuur, elektrische spanning en elektrische weerstand, wordt in acht genomen hetgeen terzake door de bevoegde organen van het op 20 mei 1875 te Parijs gesloten Verdrag ter verzekering van de internationale eenheid en de volmaking van het metrieke stelsel (Stb. 1928, 466 en Stb. 1929, 219) in het kader van dat verdrag is bepaald.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 De verwezenlijking van de nationale standaard van de eenheid van het EEG-natuurgewicht van granen, bedoeld in artikel 1, vindt plaats met behulp van het standaardinstrument van het fabrikaat Louis Schopper te Leipzig, nr. 7 (167584).

  • 2 Bij het gebruik van het standaardinstrument, bedoeld in het eerste lid, wordt in acht genomen het bepaalde in bijlage I, hoofdstuk II, van de richtlijn, bedoeld in artikel 1.

  • 3 Het standaardinstrument, bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste eenmaal in de tien jaar geverifieerd en, indien nodig, gejusteerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in bijlage I, hoofdstuk III, van de richtlijn, bedoeld in artikel 1.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Het Standaardenbesluit (Stb. 1968, 674) wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Standaardenbesluit 1989.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1989.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 19 april 1989

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Uitgegeven de zevenentwintigste april 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven