Regeling advisering door technische commissie grondwaterbeheer omtrent schade bij onttrekking of infiltratie

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 18-04-1989 t/m 21-12-2009

Regeling advisering door technische commissie grondwaterbeheer omtrent schade bij onttrekking of infiltratie

De minister van Verkeer en Waterstaat, Overwegende,

dat bij het koninklijk besluit van 27 december 1988, nr. 11 de Commissie inzake wateronttrekking aan de Bodem, die tot nu toe onder andere adviseerde over schade naar aanleiding van onttrekkingen van grondwater of infiltraties van water in de bodem anders dan met een vergunning op grond van artikel 14, eerste lid van de Grondwaterwet (Stb. 1981, 392), is opgeheven;

dat degenen, die menen schade aan een onroerend goed te ondervinden ten gevolge van onttrekkingen of infiltraties, welke plaatsvinden krachtens een vergunning in de zin van artikel 14, eerste lid, van de Grondwaterwet, op grond van artikel 37, eerste lid van deze wet de technische commissie grondwaterbeheer kunnen verzoeken een onderzoek in te stellen;

dat het wenselijk is degenen, die menen schade aan een onroerend goed te ondervinden ten gevolge van onttrekkingen of infiltraties, welke plaatsvinden anders dan met een eerdergenoemde vergunning, een gelijksoortige mogelijkheid tot onderzoek te blijven bieden;

dat in de onderhavige regeling in een dergelijke mogelijkheid wordt voorzien;

Besluit:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

  • 1 Degene die als rechthebbende tot het gebruik of het genot van een onroerend goed meent dat dat onroerend goed schade ondervindt, welke is veroorzaakt door het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de zin van artikel 1 van de Grondwaterwet (Stb. 1981, 392) doch anders dan met een vergunning in de zin van artikel 14, eerste lid, van die wet, kan de technische commissie grondwaterbeheer bedoeld in artikel 5 van die wet verzoeken ter zake een onderzoek te verrichten naar de geleden schade.

  • 2 Dit verzoek moet - onder opgaaf van redenen - schriftelijk worden ingediend bij gedeputeerde staten van de provincie, waarbinnen het onroerend goed geheel of grotendeels is gelegen. Deze zenden het verzoek voor zover nodig door aan het college van gedeputeerde staten van de provincie waar de onttrekking of infiltratie plaatsvindt en geven daarvan in dat geval kennis aan de verzoeker.

  • 3 Gedeputeerde staten stellen het verzoek in handen van de technische commissie grondwaterbeheer en zenden een afschrift daarvan aan de in het verzoek genoemde onttrekker of infiltreerder. Zij doen hiervan mededeling aan de verzoeker.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

  • 1 De technische commissie grondwaterbeheer brengt zo spoedig mogelijk advies uit over de ondervanging of vergoeding van de schade dan wel over de overneming van het onroerend goed.

  • 2 De technische commissie grondwaterbeheer zendt haar advies bij aangetekende brief aan degene op wiens verzoek zij een onderzoek heeft ingesteld, zomede aan de betrokken onttrekker of infiltreerder. Gedeputeerde staten ontvangen een afschrift van het advies.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

  • 1 Gedurende dertig dagen na de verzending van het advies kunnen de in artikel 2, tweede lid, bedoelde personen schriftelijk bezwaren indienen bij de technische commissie grondwaterbeheer. De commissie stelt degenen, die dit bij hun bezwaarschrift verlangen, in de gelegenheid hun bezwaren in persoon of bij gemachtigde op een daartoe door haar te beleggen zitting voor één of meer van haar leden mondeling toe te lichten, daarbij desgewenst bijgestaan door deskundigen.

  • 2 Van het behandelde ter zitting, bedoeld in het eerste lid, wordt een proces-verbaal opgemaakt dat aan de betrokkenen die hun bezwaren hebben toegelicht in afschrift wordt toegezonden.

  • 3 Indien de commissie in de bezwaren aanleiding heeft gevonden haar aanvankelijk advies te wijzigen, zendt zij haar nader advies gelijktijdig met het proces-verbaal aan de betrokkenen, overeenkomstig artikel 2 tweede lid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

's-Gravenhage, 3 april 1989

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven