Regeling vaststelling registratieformulier jongvee-opfokkers

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 29-03-1989 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling registratieformulier jongvee-opfokkers

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen (Stb. 1986, 625);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het formulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen, wordt vastgesteld overeenkomstig het bij deze regeling behorende model.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde model ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij te 's-Gravenhage en is op verzoek verkrijgbaar bij het Bureau Heffingen te Assen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling vaststelling registratieformulier jongvee-opfokkers’.

's-Gravenhage, 28 maart 1989

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina