Erkenningsregeling ijkbevoegden

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 13-01-1993 t/m 31-01-2007

Erkenningsregeling ijkbevoegden

De staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis,

Gelet op artikel 26 b van de IJkwet (Stb. 1989, 10);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

de IJkwet (Stb. 1989, 10);

richtlijn:

de richtlijn nr. 90/384/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 1990 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake niet-automatische weegwerktuigen (PbEG L 189);

aanvrager:

degene die een erkenning als ijkbevoegde aanvraagt;

keuringen:

werkzaamheden als bedoeld in artikel 26 van de wet, welke door een ijkbevoegde worden verricht;

keuringssysteem:

het geheel van mensen, middelen, handelingen en voorzorgen dat direct verband houdt met de keuring van meetmiddelen;

ijkmiddelen:

meetmiddelen, standaarden en referentiematerialen, welke worden gebruikt bij de werkzaamheden op het verrichten waarvan de aanvraag is gericht;

ijkmerk:

het uit twee delen bestaande ijkmerk, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet;

afkeuringsmerk:

het afkeuringsmerk, bedoeld in artikel 13, derde lid, van de wet;

merkmiddel:

het voorwerp met gebruikmaking waarvan of door het aanbrengen waarvan voorwerpen als bedoeld in artikel 10 van de wet van ijkmerken of afkeuringsmerken worden voorzien;

kalibratiesysteem:

het geheel van mensen, ijkmiddelen en merkmiddelen alsmede handelingen en voorzorgen dat waarborgt dat de ijkmiddelen en merkmiddelen, noodzakelijk voor het goed uitoefenen van de werkzaamheden van een ijkbevoegde, blijvend voor het doel geschikt zijn.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De aanvrager dient te beschikken over een keuringssysteem dat zodanig is opgezet dat wordt voldaan aan ISO Publication 9003 (uitgave 1987).

 • 2 De aanvrager dient zodanige organisatorische voorzieningen te hebben getroffen dat een onafhankelijke besluitvorming ter zake van keuringen gewaarborgd is.

 • 3 Het kalibratiesysteem dat onderdeel is van het keuringssysteem dient er in te voorzien dat de te gebruiken ijkmiddelen periodiek worden gekalibreerd, waarbij:

  • a. de nauwkeurigheid of de meetfout van de ijkmiddelen aangegeven dient te zijn;

  • b. de frequentie van de (her)kalibratie aangegeven dient te zijn;

  • c. de kalibratieresultaten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Degene die de keuringen feitelijk zal gaan verrichten dient te beschikken over zodanige technische kennis en ervaring en voldoende kennis van de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften dat hij de keuringen waarop de aanvraag betrekking heeft naar behoren kan uitvoeren.

 • 2 In elk geval wordt aan de in het eerste lid genoemde vereisten voldaan, indien degene die de keuringen feitelijk zal gaan verrichten ten overstaan van de ijkinstelling een proeve van bekwaamheid en kennis met positief resultaat heeft afgelegd.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde proeve omvat, naar gelang de keuringen waarop de aanvraag betrekking heeft, het testen van kennis van en ervaring met:

  • a. principes van inhoudsvinding, lengtemeting of massabepaling, hiërarchie in niveaus van keuren, nauwkeurigheid en foutenleer, fysische eigenschappen en omgevingscondities;

  • b. bij of krachtens de wet gegeven voorschriften;

  • c. relevante meetmethoden en meetmiddelen;

  • d. mechanica, informatica, elektronica en hulpapparatuur.

 • 4 De aanvrager dient voorzieningen te hebben getroffen die waarborgen dat diegenen die de keuringen feitelijk verrichten, te allen tijde op de hoogte zijn van de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften ter zake van de keuringen waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De ijkmiddelen moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn alsmede voor het meten van de juiste grootheid of de grootheden, een en ander met een voor keuring vereiste nauwkeurigheid.

 • 2 De aanvrager dient voorzieningen te hebben getroffen die er toe leiden dat bij het verrichten van keuringen rekening wordt gehouden met wijzigingen van de omgevingscondities zoals: variaties in temperatuur, vochtigheid en verlichting, trillingen, elektromagnetische storingen en de aanwezigheid van stof of andere verontreinigingen.

 • 3 De aanvrager dient voorzieningen te hebben getroffen die voorkomen dat merkmiddelen, ijkmerken of afkeuringsmerken anders worden gebruikt dan in de wet en de daarop rustende bepalingen is voorzien.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Een wijziging van artikel 9, tweede lid, en van bijlage V van de richtlijn treedt voor de toepassing van artikel 4a, eerste lid, in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Erkenningsregeling ijkbevoegden.

's-Gravenhage, 21 maart 1989

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Naar boven